m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Konkurs
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-23 , 15:18:51
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Chodaniecka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmchodaniecka@zzw.wzw.pl
Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursup. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać prace konkursowep. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego
Konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie
Opis konkursu
Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i jednoetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale IV. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie dotyczące wniosków o dopuszczenie.
2 / 6
Przedmiotem konkursu jest wykonie koncepcji ogólnej całego terenu Parku wraz z powiązaniami i szczegółowych koncepcji obszarów w granicach wskazanych w Załączniku nr 8b do Regulaminu. Zaleca się, aby Uczestnik konkursu uwzględnił wytyczne oraz zalecenia i uwarunkowania wynikające z Załącznika nr 8 do Regulaminu (Materiały do konkursu) a w szczególności Złącznika nr 8a oraz uwzględnił wytyczne funkcjonalno-użytkowe i przestrzenne zawarte w rozdziale „Master Plan” (str. 58-65) opracowania Jakie Pole Mokotowskie? Master Plan - Koncepcja Rozwoju / Warsztaty charrette (Załącznik nr 8c do Regulaminu). Organizator zaleca także uwzględnienie i twórcze rozwinięcie wytycznych projektowych znajdujących się w rozdziale o nazwie „Wytyczne projektowe” na str. 67 Załącznika nr 8c do Regulaminu. Do Uczestnika konkursu należy w szczególności: -opracowanie koncepcji całościowej Parku Pole Mokotowskie składającej się z koncepcji układu przestrzennego, rozkładu funkcji i obiektów kubaturowych oraz projektu zieleni, w powiązaniu do terenów otaczających, -szczegółową koncepcję obszarów węzłowych a także obiektów kubaturowych i obiektów małej architektury, -zaproponowania obsługi komunikacyjnej terenu będącego w zakresie opracowania, w tym komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej oraz rozwiązań proekologicznych do zastosowania w parku. Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej
MiejsceWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.22.20.00-0
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Kryteria wyboru uczestników (o ile dotyczy)
Kryteria kwalifikacji uczestników: (jeżeli dotyczy) Uczestnik zobowiązany jest złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator bezpośrednio po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie dokona badania złożonych wniosków o dopuszczenie pod względem spełnienia warunków udziału w konkursie zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu, wezwie Uczestników do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień wniosków o dopuszczenie oraz na tej podstawie dokona oceny spełnienia, przez Uczestników konkursu, warunków udziału w konkursie określonych w Regulaminie konkursu i przepisami Ustawy według formuły „spełnia – nie spełnia”. Warunki udziału w konkursie: 1.Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna, b) osoba prawna, c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP) 2. Podmioty wymienione w punkcie powyżej mogą: - samodzielnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”, - wspólnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”. Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie. Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są
5 / 6
w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie). 3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Rozdziale III Regulaminu. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących w konkursie może być jeden z tych Uczestników 1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest: a)Nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej. b)Spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: 1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 2. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem architekta krajobrazu. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 3. Będzie dysponować na etapie wykonywania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2.1. lit. k) Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy 6.Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 06.07.2018 r. O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej
IV Procedura
Kryteria oceny prac konkursowych
2Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym: a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań krajobrazowych całości terenu Parku. b) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań obszarów węzłowych. c) Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem. d) Stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych. e) Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych proponowanych obiektów kubaturowych. f) Realność proponowanych rozwiązań. Kryteria o znaczeniu drugorzędowym: g) Ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji. h) Komfort i atrakcyjność użytkowania.
3 / 6
Poprzez „kryteria pierwszorzędowe” rozumie się kryteria, które będą brane po uwagę w ocenie Sądu Konkursowego jako kryteria kluczowe i stanowią one 70% wartości oceny. Poprzez „kryteria drugorzędowe” rozumie się kryteria, które będą brane po uwagę w ocenie Sądu Konkursowego jako kryteria dodatkowe i stanowią one 30% wartości oceny.
Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-16
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: www.zzw.waw.pl
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursieData składania wniosków: 2018-02-16
Czas składania wniosków: 15:00
Miejsce składania wniosków: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
Termin składania prac konkursowychPrace konkursowe należy składać do dnia 2018-06-19 godzina 15:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać prace konkursowe)
V Nagrody
Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane/wypłacone (o ile dotyczy)
I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 60 000 zł brutto - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 30 000 zł brutto. O ilości wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy. W konkursie zostanie dodatkowo przyznana nagroda specjalna Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej w wysokości 30 000 zł brutto.
VI Inne informacje
Czy konkurs dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |