m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-24 , 12:51:02
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Teresa Kacperska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29
- lokal276
- telefon(0-22) 4434819
- emailtkacperska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Piasecka-Bulwan
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal276
- telefon(0-22) 325 43 84
- emailApisecka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29
- lokal276
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29
- lokal276
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni w rejonie I o powierzchni 38 ha w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem zieleni w rejonie I o powierzchni 38 ha w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Są to tereny 4 parków oraz zieleńce i skwery.
Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:
- Pielęgnacja zieleni niskiej obejmująca pielęgnację:
a)trawników -. grabienie, koszenie, nawożenie, aerację, rozrzucanie kretowisk, analizy prób gleby, porządkowanie terenu po buchtowaniu dzików,
b)krzewów – przekopywanie, odchwaszczanie, mulczowanie, przycinanie i odmładzanie, nawożenie, podlewanie,
c)rabat bylinowych – okrywanie, pielenie, nawożenie, podlewanie.
- Pielęgnacja zieleni wysokiej – cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, prześwietlające,. korygujące, odtwarzające koronę, po przesadzeniu i posadzeniu, formujące i techniczne, wycinka drzew, frezowanie karp, nawożenie, podlewanie, zakładanie wiązań, zabezpieczanie ubytków.
- Modernizacja i urządzanie terenów parkowych – zakup i sadzenie roślin, zakładanie trawników i łąk kwietnych.

2. Dla wykonywania ww. usługi wymagane jest posiadanie aktualnych zezwoleń w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) oraz ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.1289 z późn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz.1923) obejmujące wszystkie odpady o kodach z grupy 20 i uwzględniające odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 04 02, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 03

3. Szczegółowy opis prac, częstotliwość oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia określa: ogólna specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót (w skrócie OST) stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ, szczegółowa specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót (w skrócie SST) stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ, formularz kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (ewentualny zakres tych usług określa zał.nr 12 do siwz):
a)w przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 3 ust. 1 wzoru umowy,
b)w celu podniesienia standardu świadczonych usług oraz w przypadku dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi, polegające na powtórzeniu podobnych usług, zwiększeniu krotności wykonywanych prac wymienionych w formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę. Usługa będzie wykonana po cenach jednostkowych nie wyższych niż ceny jednostkowe netto zawarte w formularzu cenowym na dany rok (z uwzględnieniem waloryzacji ujętej w umowie podstawowej).
5. KLAUZULE SPOŁECZNE – Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych - skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby/osób wykonującej/ych podczas realizacji zamówienia do czynności wykonywanych w ramach prac dotyczących usług utrzymania zieleni wymienionych w załączniku nr 4 do wzoru umowy stanowiącego odpowiednio załącznik nr 10a do SIWZ zatrudnionej/ych na podstawie umowy o pracę (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych pracowników, jak również już zatrudnionych pracowników) - w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666).
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje
z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik
nr 10 do SIWZ.
Wartość zamówienia 1 684 795,44 zł netto (zamówienie podstawowe) + 1 179 356,81 zł (zamówienie, o którym w art.67 ust.1 pkt 6)
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% całkowitej ceny brutto wynikającej z oferty za realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. procedury odwróconej), czyli w myśl niniejszego przepisu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren Dzielnicy Bielany
Główny przedmiot (CPV)77.31.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.41.00-5
77.21.14.00-6
77.21.15.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.;
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.;
c) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w części III ust. 1.2. SIWZ;
1.1. Podstawy wykluczenia
1.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art.24 ust.1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.
1.2. Warunki udziału w postępowaniu
1.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) oraz ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz.1923) obejmujące wszystkie odpady o kodach z grupy 20 i uwzględniające odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 04 02, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 03.
1.2.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
1.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
A) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługi
w zakresie utrzymania parków, skwerów, zieleńców:
a) usługę utrzymania/pielęgnacji zieleni niskiej o wartości min. 800 000,00 zł brutto
oraz
b) usługę utrzymania/pielęgnacji zieleni wysokiej, o wartości min. 90 000,00 zł brutto
UWAGA!!! Wykonawca może także wykazać spełnienie powyższego warunku łącznie w jednym lub dwóch zamówieniu/ach np. usług z pkt a), b) pod warunkiem spełnienia wymogu co do wartości usługi właściwej dla każdego z pkt a), b). Usługi z każdego punktu z osobna np. a), nie mogą się sumować w swoim punkcie, np. dwie usługi zsumowane dotyczące pkt a).

„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

B) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (z zastrzeżeniem, że muszą to być różne osoby – imiona i nazwiska nie mogą się powtarzać):

1) kierownik robót do nadzorowania/kierowania pracami w zakresie zieleni niskiej, posiadający wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) ogrodnicze lub pokrewne (np. leśnictwo, architektura, ochrona środowiska), z co najmniej 3-letnim doświadczeniem przy pielęgnacji zieleni niskiej,
2) kierownik robót do nadzorowania/kierowania pracami w zakresie zieleni wysokiej, posiadający wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) ogrodnicze lub pokrewne (np. leśnictwo, architektura, ochrona środowiska), z co najmniej 3-letnim doświadczeniem pielęgnacji drzew LUB zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni” LUB ukończonym certyfikatem/ poświadczeniem/ ukończonym kursem chirurga drzew III stopnia,
3) 2 brygadzistów do prac przy zieleni niskiej, posiadających minimum wykształcenie średnie o profilu: ogrodnicze lub pokrewne ( np. leśne, architektura krajobrazu, ochrona środowiska) z co najmniej 5-letnim doświadczeniem przy pielęgnacji zieleni niskiej,

4) brygadzista do prac przy zieleni wysokiej, posiadającego wykształcenie min. średnie o profilu: ogrodnicze lub pokrewne (np. leśne, architektura krajobrazu, ochrona środowiska) z co najmniej 5-letnim doświadczeniem przy pielęgnacji drzew lub poświadczeniem/certyfikatem/ ukończonym kursem chirurga drzew II–go stopnia lub równoważne lub zaświadczeniem kwalifikacyjnym inspektora nadzoru terenów zieleni,

5) 5 pracowników wykwalifikowanych do prac przy zieleni niskiej, posiadających minimum wykształcenie zawodowe o profilu: ogrodnicze lub pokrewne (np. leśne, architektura krajobrazu, rolnicze) lub przyuczenie do zawodu, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem przy pielęgnacji zieleni,

6) 3 pracowników wykwalifikowanych do prac przy zieleni wysokiej, posiadających ukończony kurs pilarza drzew, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem przy pielęgnacji drzew,

7) 10 pracowników niewykwalifikowanych do prac przy zieleni niskiej,

8) 4 pracowników niewykwalifikowanych do prac przy zieleni wysokiej.


C) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej (sprzętu) Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują:
1) Ciągnikiem rolniczym z osprzętem – 2 szt.
2) Kosiarką mechaniczną i spalinową – 10 szt.
3) Samochodem o ładowności do 5 ton – 2 szt.
1.3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawców w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
1.3.1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 5 do SIWZ
JEDZ obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania lub, że odpowiednie kryterium kwalifikacji jest spełnione, a także zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ zamieścił wersję edytowalną oświadczenia JEDZ, Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym.
Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
Wypełniając formularz JEDZ:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia sekcji α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI części IV formularza. Będzie to ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), Wykonawca nie wypełnia dalszych pół części IV formularza odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez zamawiającego.
Dowodowej weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
W zakresie części III (Podstawy wykluczenia) Wykonawca w sekcji D: Podstawy wykluczenia o charakterze krajowym składa oświadczenie czy orzeczono wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne zaznaczając odpowiednio TAK/NIE
Formularz JEDZ wypełnia i podpisuje Wykonawca.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).
Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.

1.4. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1.4.1. Wykaz usług wykonanych, potwierdzający spełnienie warunku określonego w części III pkt 1.2.3.A (o treści zgodnej z załącznikiem nr 7 do SIWZ) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dowodami, o których mowa, są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
W przypadku usług(i) wykonywanych(-ej) podać wartość tej części usługi, która już została wykonana, wraz z załączeniem dowodu(ów), czy została wykonana należycie, wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. W przypadku usług zakończonych, dowód potwierdzający ich należyte wykonanie powinien być wystawiony po ich ukończeniu.
1.4.2. Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku określonego w części III pkt 1.2.3.B (o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;

1.4.3. Wykaz urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 11 do SIWZ.

1.4.4. aktualne zezwolenie w zakresie zbierania odpadów zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) oraz ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz.1923) obejmujące wszystkie odpady o kodach z grupy 20 i uwzględniające odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 04 02, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 03.
1.5. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1.5.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
1.5.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.5.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.5.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy chyba, że dokument jest dostępny w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych.
1.5.5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),
1.5.6. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art.22a ustawy PZP, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w 1.5.1. - 1.5.5.
1.5.7. W przypadku wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub wykonawca zagraniczny składa dokumenty, o których mowa w pkt 1.5.1. - 1.5.5. SIWZ, z tym że:
a) Zamiast dokumentów wymienionych w Części III - pkt 1.5.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części III - pkt 1.5.7. lit. a) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy/podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy/podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby, przy uwzględnieniu okresów ważności przypisanych w powyższych lit. poszczególnym dokumentom.
c) Wykonawca/podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Części III - pkt 1.5.1. SIWZ, składa dokument o którym mowa w Części III - pkt 1.5.7. lit.a) SIWZ, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
d) Zamiast dokumentów wymienionych w Części III - pkt 1.5.2. oraz 1.5.4. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Uwaga!
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
UWAGA!!!
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 1.5 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 3521).
W przypadku Wykonawców zagranicznych są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
1.6. Inne dokumenty niż wymienione w Części III – pkt 1.3.-1.5. SIWZ
1.6.1. Wraz z Ofertą, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (oprócz oświadczenia, o którym mowa w Części III – pkt 1.3.1. SIWZ, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ) należy złożyć:
1.6.1.1. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty.
1.6.1.2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
1.6.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Zgodnie z par.9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej Rozporządzeniem, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa
w Części III – pkt 1.5. SIWZ.
Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
1.6.1.4. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów na to, że:
a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą;
b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
1.6.1.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP – wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.7. Oferta wspólna
1.7.1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art.23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
c) W odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt 1.2.3 SIWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno) za wyjątkiem:
- warunku określonego w punkcie 1.2.3.A: warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże co najmniej jeden z wykonawców, który będzie bezpośrednio świadczył usługi lub przez dwóch wykonawców, którzy będą świadczyć usługi w zakresie w jakim posiadają doświadczenie tj. przy zieleni niskiej lub wysokiej;
- warunku określonego w pkt.1.2.1.: warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli ten
z wykonawców, który będzie świadczył usługę posiada aktualne zezwolenie w zakresie zbierania odpadów.
d) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, a na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w Części III pkt. 1.5 SIWZ,
e) JEDZ i oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.
f) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego).
g) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w lit.g), muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
1.7.1.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
1.7.1.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Minimalna wartość postąpienia w aukcji elektronicznej wynosi 5 000,00 zł.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na każdorazowe wezwanie20 %
2.4. doświadczenie kierownika robót do nadzorowania/kierowania pracami w zakresie zieleni wysokiej 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-15
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxxxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://bielany.waw.pl/page/37,zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro.html?id=1238
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-15 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-15, 14:30, Zeromskiego 29 sala 352
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |