m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-26 , 14:19:53
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Szajkowska
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45 94 286
- email) a.szajkowska@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług przewozu regularnego na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM, funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej przy wykorzystaniu 50 autobusów o długości ok. 18 metrów
Opis zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-6 (usługi w zakresie transportu drogowego), 60112000-6 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego).
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu regularnego w ilości rocznej 4.000.000 (cztery miliony) -10/+5 (minus dziesięć / plus pięć procent) wozokilometrów przy wykorzystaniu w ruchu 50 autobusów o długości ok. 18 metrów (klasa Mega) oraz zapewnienie minimum 4 pojazdów rezerwowych, wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej w Warszawie) na liniach nadzorowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, na całym obszarze układu komunikacyjnego tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podwarszawskich, z którymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia.
2. Zamawiający wymaga rozpoczęcia świadczenia usług po upływie 25 tygodni od daty podpisania Umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 grudnia 2018 roku. Usługi świadczone będą do 31 grudnia 2026 roku włącznie.
3. Począwszy od pierwszego dnia świadczenia usług Wykonawca wprowadzi 54 autobusy – w tym 50 autobusów do ruchu i 4 autobusy rezerwowe.
Wykonawca, do ostatniego dnia obowiązywania Umowy, będzie świadczył usługi 54 autobusami, w tym 50 autobusami w ruchu i 4 autobusami rezerwowymi.
Strony mogą ustalić inny harmonogram wprowadzania/wycofywania autobusów, zarówno w zakresie terminów jak i liczby autobusów wprowadzanych/wycofywanych z zastrzeżeniem, iż termin wprowadzenia autobusów może zostać skrócony maksymalnie do 20 tygodni od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 grudnia 2018 roku) oraz wydłużony maksymalnie do 30 tygodni od daty podpisania umowy. Powyższe zmiany harmonogramu muszą uwzględniać zachowanie wszystkich terminów wynikających z zapisów Załącznika nr 2 do Umowy.
4. Strukturę brygad w czasie obowiązywania umowy ustala zamawiający. Struktura będzie ulegać zmianom w zależności od występujących potrzeb przewozowych. Orientacyjna struktura brygad to:
 Dzień powszedni: 35 brygad całodziennych i 15 brygad kursujących
w godzinach szczytów komunikacyjnych (tzw. dodatków);
 Soboty, niedziele i święta: 35
 Noce: 4.
 Okresowo (np. w wakacje, ferie, okresy o zmniejszonych potrzebach przewozowych) liczba autobusów w ruchu może być mniejsza niż 50,
z jednoczesną możliwością zmiany struktury brygad.
 Jednocześnie w okresach o zwiększonych potrzebach przewozowych (np. Święto Zmarłych, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, itp.) liczba autobusów
w ruchu może przekroczyć 50 sztuk (za zgodą Wykonawcy).
5. Szczegółowy opis techniczny autobusów, którymi będzie wykonywana usługa, wraz z ich wyposażeniem, stanowią załączniki nr 1, 1.1, 1.2 do SIWZ.
6. Szczegółowy opis techniczny niezbędnego dla świadczenia usług zaplecza technicznego, samochodów pogotowia technicznego i samochodów mobilnej służby zabezpieczenia ruchu, wraz z ich wyposażeniem, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę:
 kierowców autobusów,
 dyspozytorów,
 pracowników służby zabezpieczenia ruchu,
w trakcie realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania Umowy.
Zamawiający w czasie realizacji Umowy zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia kierowców, dyspozytorów, pracowników służby zabezpieczenia ruchu, na podstawie umowy o pracę. Kontroli zatrudnienia będą dokonywać służby nadzoru ruchu ZTM. Kierowcy autobusów, dyspozytorzy, pracownicy służby zabezpieczenia ruchu w czasie obowiązywania Umowy na świadczenie usług przewozowych są zobowiązani do okazania w trakcie kontroli dokumentu potwierdzającego zatrudnienie ich przez Wykonawcę na umowę o pracę wraz z dokumentem tożsamości. Szczegóły dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują się w we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
9. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. usługi przewozu. Pozostałe czynności mogą byś powierzone podwykonawcom.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)60.10.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 60.11.20.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2026-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Posiada licencję, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia określony w SIWZ.
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
 W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu
o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136) świadczoną autobusami -
w liczbie minimum 2.000.000 (dwa miliony) wozokilometrów, przy czym powyższa liczba wozokilometrów musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 (jednego) roku świadczenia usługi na podstawie maksymalnie 3 (trzech) umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartych z organizatorami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136).
 Dysponowanie terenem przeznaczonym na co najmniej jedną bazę techniczną, lub dysponowanie co najmniej jedną bazą techniczną spełniającą warunki opisane w załączniku nr 2 do SIWZ, zlokalizowanymi na terenie m.st. Warszawa i gmin podwarszawskich, z którymi m.st. Warszawa zawarło stosowne porozumienia
i umowy wg stanu na 1 stycznia 2018 r.: Czosnów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Kampinos, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Radzymin, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.
 W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – posiadał średnioroczne zatrudnienie w liczbie co najmniej 70 pracowników.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych).

W przypadku podania przez Wykonawcę w/w kwot w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia podanych kwot na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dacie publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa w rozdz. V. 1. b, tiret pierwszy niniejszej SIWZ, zostanie spełniony wyłącznie jeżeli:
a) jeden z wykonawców będzie posiadał wymagane doświadczenie.VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy PZP jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
W tym celu należy podjąć następujące kroki:
a) ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”
b) wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
c) wybrać odpowiednią wersję językową (w przypadku przedłożenia formularza JEDZ w innej niż polska wersja językowa należy załączyć do oferty tłumaczenie podpisane przez osobę(y) umocowaną do jego złożenia
d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (tę opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)
e) zaimportować pobrany wcześniej plik
f) wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza)
g) wydrukować, podpisać i załączyć do oferty.
Wykonawca może skorzystać z instrukcji wypełnienia formularza JEDZ
dostępnej na https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:
a) licencji, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia określony w SIWZ,
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
c) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający może żądać następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy (z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Wzory dokumentów wskazanych w roz. VI.7.1b-c zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
alternatywne źródła zasilania autobusów40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-13 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-13, 12:00, Siedziba Zamawiającego, pokój nr 225
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |