m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-29 , 08:43:36
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie naprawy głównej P5 i rewizyjnej P4 wraz z modernizacją wózków motorowych.
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest „Wykonanie naprawy głównej P5 oraz rewizyjnej P4 wraz z modernizacją wózków motorowych”.
Zamówienie należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w tym załączoną do niej Specyfikacją Techniczną wraz z załącznikami (zał. nr 1 do SIWZ).
Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie dokumentacji technicznej, DSU, DTR oraz WTWiO modernizowanych wózków motorowych
Naprawę rewizyjną poziomu utrzymania P4 wózka motorowego DS-Ż-03 nr fabryczny 310 dr 5
Naprawę główną poziomu utrzymania P5 wózków motorowych: DS-10-03 nr fabryczny 206 dr 1 oraz DS-Ż03 nr fabryczny 289 dr 2
Wykonanie modernizacji układu napędowego w trzech ww. wózkach motorowych
Wykonanie modernizacji polegającej na montażu:
• Systemu pomiaru i rejestracji parametrów jazdy (tachograf elektroniczny) – jeden wózek motorowy
• Systemu przeciwpożarowego – jeden wózek motorowy
• Systemu smarowania kół obrzeży kół sztyftem grafitowym – jeden wózek motorowy
• Żurawia hydraulicznego – dwa wózki motorowe
UWAGA! Poszczególne, wymienione w ppkt.4) modernizacje należy wykonać jedynie na pojazdach i w zakresie wskazanych w Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ)
Uzyskanie bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji zmodernizowanych wózków motorowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna wraz z załącznikami będąca integralną częścią SIWZ.
W ramach świadczenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje, że czynności związane z wykonaniem:
• Naprawy głównej P5 wózków motorowych
• Naprawy rewizyjnej utrzymania P4 wózka motorowego
• Modernizacji wózków motorowych
muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.).
Udokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt 3.5 SIWZ czynności na etapie składania oferty, będzie polegało na złożeniu oświadczenia w treści oferty.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, na każdą prośbę Zamawiającego będzie zobowiązany do przedstawienia, w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania, wykazu osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3.5 SIWZ oraz o sposobie ich zatrudnienia.
Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia, wskazane przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach, mają właściwości wyłącznie opisowe, a nie ograniczające. Zamawiający w takich przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązaniom. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty lub usługi objęte Przedmiotem Zamówienia, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania w formularzu JEDZ (zał. nr 3 do SIWZ) – o ile są znane na etapie składania oferty – nazw (firm) podwykonawców. W przypadku nie wskazania części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przyjmuje się, że Wykonawca w całości samodzielnie zrealizuje przedmiot zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawusługi będą wykonywane poza terenem Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium23000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu
5.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
5.1.1 nie podlega wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 13) ppkt a) – c), pkt 14) – 23) oraz ust. 5 pkt 1) z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. ustawy Pzp.
5.1.2 Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy zgodnie z:
a) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
5.1.3 spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu gdy wykaże, że:
A) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) tj. wykonał, minimum jedną usługę modernizacji minimum 1 wózka motorowego typu DS – 10-03 w odmianie DS-Ż-03, polegającą na zabudowie silników nowej generacji, spełniających aktualne wymagania czystości spalin (STAGE IV), zabudowie napędu hydrostatycznego lub hydromechanicznego.
B) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) tj. wykonał, minimum jedną usługę polegającą na realizacji naprawy rewizyjnej P4 lub głównej P5 minimum 1 wózka motorowego typu DS – 10-03.
Powyższe warunki Wykonawca może spełniać łącznie – wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wózka motorowego.
5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
a) oświadczenie Wykonawcy (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu (dalej zwany: JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zał. nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia formularz JEDZ, składający się z sześciu części, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcom wypełniania formularza JEDZ, udziela w SIWZ wskazówek (w formie mini instrukcji w JEDZU) dotyczących wypełniania JEDZ.
b) wypełniony formularz cenowy (zał. nr 2a do SIWZ)
5.3 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona, w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając wraz z ofertą w szczególności pisemne zobowiązanie (w oryginale), tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.4 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie (i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia), powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 i 5.1.2 SIWZ.
5.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą winien złożyć wypełnione i podpisane przez te podmioty oświadczenie w formie formularza JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. a) SIWZ – oddzielne, dla każdego podmiotu.
5.7 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują dostawy stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3. SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.3 SIWZ lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.3 SIWZ
5.9 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) Wypełniając formularz oferty w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie (wypełnione i podpisane przez te podmioty) i dołącza do wspólnej oferty. Powyższe oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) W brzmieniu JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. a) każdy z Wykonawców składa oddzielnie i dołącza do wspólnej oferty. Powyższe oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.10 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2168 z późn. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.11 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena10 %
Cena wykonania modernizacji wózków motorowych84 %
Przedłużenie okresu gwarancji6 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-07, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o. (M.W.), 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5 Biuro Zamówień Publicznych bud C pok 101C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |