m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-29 , 09:00:52
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Sanocka
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 44-37-613
- emailmsanocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Giziński
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal407a
- telefon(0-22)4437834
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalstanowisko podawcze 1 lub 2, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa kompleksowego sprzątania, doczyszczania i bieżącego utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 70 wraz z przyległym terenem zewnętrznym.
Opis zamówienia
Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.1.2018.MSA

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania, doczyszczania i bieżącego utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 70 wraz z przyległym terenem zewnętrznym. W zakres czynności wchodzi m. in. sprzątanie wnętrz, wymianę i uzupełnianie środków higienicznych w toaletach, zapewnienie wszystkich koniecznych środków i artykułów używanych i niezbędnych do utrzymania czystości na należytym poziomie, utrzymanie w czystości terenu zewnętrznego oraz oczyszczanie w sezonie zimowym. Szczegółowy zakres czynności i warunki realizacji zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Informacje o opcjach. Opcje: tak. Opis opcji: Zamawiający wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym może w okresie obowiązywania umowy dokonać zapotrzebowania na usługi w zakresie: - sprzątania dodatkowych pomieszczeń na parterze w budynku Zamawiającego wykazanych w punkcie VII.8 Opisu przedmiotu zamówienia,
— zimowego oczyszczania terenów zewnętrznych w sposób opisany w pkt VII.10 Opisu przedmiotu zamówienia.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Początek: 01/04/2018, Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia.
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: Styczeń 2020 r.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676. Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.
4. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
6. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań, ul. Postępu 17a,
Warszawa 02-676, Polska. Tel.: +48 224587801. E-mail: odwolania@uzp.gov.pl. Faks: +48 224587800, Adres internetowy:www.uzp.gov.pl.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUrząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.91.12.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.91.13.00-9
90.62.00.00-9
90.91.40.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału:
1) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi[1] świadczone w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, polegające na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu w czystości budynku użyteczności publicznej[2] z dostępem dla osób z zewnątrz, o powierzchni obiektu nie mniejszej niż 4.400 m2.
Uwaga: [1] Przez jedną usługę rozumie się zakres prac wykonany w ramach jednej umowy. [2] W rozumieniu § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.).

Warunki realizacji umowy: Zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ.

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia: Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie zawodowe kierownika obiektu30 %
Czas podjęcia prac związanych z odśnieżaniem terenu10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-06
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-06 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-06, 10:30, siedziba Zamawiającego, pok. 421, IVp.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |