m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 418 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-29 , 11:00:22
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
- adresWłościańska 52, 01-710 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22)568-75-16
- faks(0-22) 568-75-17
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Witold Majewski
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 568 75 14
- emailwmaj@mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Majewski
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 568 75 14
- emailwmaj@mza.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup gazu CNG w ilości 54.100.000 Nm3 do autobusów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat(2018-2027) wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów.
Opis zamówienia
Zakup gazu CNG w ilości 54100000 Nm3 do autobusów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat tj. 2018-2027 oraz wybudowanie na terenie Oddziału Przewozów R-2 "Kleszczowa" infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o. w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)09.12.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania120 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz dodatkowo na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale 5a SIWZ;
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: polisę na wartość co najmniej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych oraz środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) złotych.
c)zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawy paliwa metanowego do co najmniej trzech odbiorców, każda dostawa o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln Nm3 rocznie.
d)Wykonawca będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; oświadczenie wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mza.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-07 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-07, 11:00, Świetlica Wydziału Logistyki Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o. o. w Warszawie ul. Włościańska 52
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |