m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-29 , 11:01:03
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Kwasek
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 654 91 92 w. 9219
- emailzzp@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont ulic m. st. Warszawy z podziałem na 3 części.

Opis zamówienia
Część 1:
- ciąg ulic Czecha – Trakt Brzeski na odc. Kajki – Raczkiewicza – jezdnia południowa;
- ul. Podleśna na odc. Gwiaździsta – Marymoncka;
- ul. Spalinowa na odc. Turbinowa – Grenadierów;
- ul. Międzyborska na odc. Turbinowa – St. Augusta;
Część 2:
- ul. Łukowska na odc. Zamieniecka – Rodziewiczówny;
- ul. Wał Miedzeszyński na odc. Fieldorfa – Afrykańska – obie jezdnie;
- ul. Powsińska na odc. Idzikowskiego – Nałęczowska;
- ul. Lindleya na odc. Koszykowa – al. Jerozolimskie;
Część 3:
- ul. Jagiellońska na odc. Rondo Starzyńskiego – Platerówek – jezdnia wschodnia;
- ul. Odyńca na odc. Puławska – al. Niepodległości;
- ul. Krasińskiego na odc. Broniewskiego – Powązkowska.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty (CPV)

45.23.31.61-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1- ciąg ulic Czecha – Trakt Brzeski na odc. Kajki – Raczkiewicza – jezdnia południowa; - ul. Podleśna na odc. Gwiaździsta – Marymoncka; - ul. Spalinowa na odc. Turbinowa – Grenadierów; - ul. Międzyborska na odc. Turbinowa – St. Augusta;200000,00
2- ul. Łukowska na odc. Zamieniecka – Rodziewiczówny; - ul. Wał Miedzeszyński na odc. Fieldorfa – Afrykańska – obie jezdnie; - ul. Powsińska na odc. Idzikowskiego – Nałęczowska; - ul. Lindleya na odc. Koszykowa – al. Jerozolimskie200000,00
3- ul. Jagiellońska na odc. Rondo Starzyńskiego – Platerówek – jezdnia wschodnia; - ul. Odyńca na odc. Puławska – al. Niepodległości; - ul. Krasińskiego na odc. Broniewskiego – Powązkowska.100000,00
4- ul. Łukowska na odc. Zamieniecka – Rodziewiczówny; - ul. Wał Miedzeszyński na odc. Fieldorfa – Afrykańska – obie jezdnie; - ul. Powsińska na odc. Idzikowskiego – Nałęczowska; - ul. Lindleya na odc. Koszykowa – al. Jerozolimskie200000,00
Razem 700000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium500000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Wykonawca:
1.1.1.1.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej:
część 1: 6.000.000,00 zł ( słownie: sześć milionów złotych);
cześć 2: 6.000.000,00 zł ( słownie: sześć milionów złotych);
cześć 3: 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
1.1.1.2.Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż:
część 1: 12.000.000,00 zł ( słownie: dwanaście milionów złotych);
cześć 2: 12.000.000,00 zł ( słownie: dwanaście milionów złotych);
cześć 3: 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia potwierdzających tj. następujące dokumenty:
2.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1.1.1.2. - części sprawozdania finansowego(rachunek zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o części badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane- z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za„ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym.
2.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1.1.2.1- potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
2.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt. 2.1. i 2.2., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 1.1.1.1 i 1.1.1.2.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1.1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- zrealizował zamówienia na ułożenie nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni powyżej 50.000m2, w tym dwa zadania na wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni dróg publicznych w granicach miasta o powierzchni powyżej 20.000m2 każde.

1.1.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień - Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń - 1 osoba - 5 lat – 5 lat - podstawa dysponowania.
2. Kierownik robót drogowych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń - 1 osoba - 5 lat – 10 lat- podstawa dysponowania.
3. Majster robót drogowych – 2 osoby – x – 10 lat - podstawa dysponowania (umowa o pracę).

Kierownicy robót powinni posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

1.1.3. Wykonawca ma do dyspozycji następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne:
a)wytwórnia mieszanek mineralno - bitumicznych o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym,
z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, z możliwością dozowania dodatków adhezyjnych, granulatu asfaltowego i stabilizatora, wyposażonej w silosy izolowane termicznie na gotową mieszankę o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej:
- wytwórnia podstawowa – 1 szt. – podstawa dysponowania,
- wytwórnia rezerwowa – 1 szt. – podstawa dysponowania,
- w razie awarii wytwórni podstawowej,
- w przypadku konieczności zapewnienia właściwej wydajności celem utrzymania ciągłości rozkładania mieszanki mineralno – bitumicznej na budowie,
- w przypadku konieczności zapewnienia dostaw na budowę różnych rodzajów mieszanek mineralno – asfaltowych jednocześnie;
b)Rozkładarki gąsienicowe, z elektronicznym sterowaniem równością rozkładanej warstwy i podgrzewaną płytą wibracyjną - 3 szt. – podstawa dysponowania,
c)Frezarki na zimno - 4 szt. – podstawa dysponowania,
d)Skrapiarka do bitumu - 2 szt. – podstawa dysponowania,
e)Walce stalowe gładkie – 5 szt. – podstawa dysponowania,
f)Samochody samowyładowczymi z odpowiednim przykryciem do przewozu mieszanek MMA – szt. 8 – podstawa dysponowania.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia potwierdzających tj. następujące dokumenty:
2.1.Dowody określające czy roboty potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w pkt. 7.2.1.1. SIWZ wykazane przez Wykonawcę w JEDZ zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
VI.3) ogłoszenie - Informacje dodatkowe
1.Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8 SIWZ (Rozdział I SIWZ), w tym:
1.1. Do oferty należy załączyć oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ".
1.2. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 1.1. powyżej (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
1.3. Wykonawca, który polega na zasoby innych podmiotów , o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenia wskazane w pkt 1.1. powyżej –JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 01.2004 r. pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w § 5 pkt 1)-5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.
4. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt 10 SIWZ.
5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
8. Wykonawca załączy do oferty: kosztorys/y ofertowy/e (zgodnie z przedmiarami robót załączonymi w rozdziale VI) - odpowiednio do części zamówienia, na którą/e składana jest oferta. Do każdego kosztorysu ofertowego należy załączyć stronę tytułową.

8. Składanie odwołań:
Informacja na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji jakości wykonanych robót40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-12
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: XX
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zdm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-12 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-12, 11:00, Zarząd Dróg Miejskich Warszawa, ul. Chmielna 120 sala konferencyjna nr 402
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |