m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-29 , 11:52:28
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Gadecka
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal35
- telefon(0-22)397-39-16
- emailagadecka@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Umowa ramowa na dostawę KRUSZYW ZE SKAŁ NATURALNYCH
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:
a) kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym – frakcji 0-31,5 [mm] – 25.000 ton
b) kruszywo naturalne grube – frakcji 31,5-63,0 [mm] – 12.000 ton
c) kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym – frakcji 0-63,0 [mm] – 5.000 ton
d) kruszywo naturalne drobne – frakcji 0-4 [mm] – 200 ton
e) kruszywo naturalne – frakcji 0-16 [mm] – 200 ton
f) kruszywo naturalne – frakcji 4-31,5 [mm] – 200 ton
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)14.21.22.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zrikd.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-06 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-06, 11:30, Warszawa, siedziba ZRiKD
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |