m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-29 , 13:08:48
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Jagielska
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal15
- telefon(0-22) 5326230
- emailzampubl@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagdalena Jagielska
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal15
- telefon(0-22) 5326230
- emailzampubl@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa części zamiennych do drzwi tramwajowych (2 części)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do drzwi tramwajowych (2 części), w tym:
1) część 1: dostawa części zamiennych do drzwi zamontowanych w tramwajach typu 105N2k, 105N2k/2000,
116N oraz 120Na;
2) część 2: dostawa pasków napędowych zębatych krótkich do rampy, zamontowanych w tramwajach typu
120Na;
w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SIWZ
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn. Al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)34.63.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa części zamiennych do drzwi zamontowanych w tramwajach typu 105N2k, 105N2k/2000, 116N oraz 120Na20000,00
2Dostawa pasków napędowych zębatych krótkich do rampy, zamontowanych w tramwajach typu 120Na0,00
Razem 20000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania8 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamówieniu- zamówienie sektorowe nr 2018/S 014-029436 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - zwanej dalej" ustawą" (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
4.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4.4. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
5.1. dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.2. dokumentów, o których mowa w pkt 4.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia stosuje się odpowiednio.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - terminy stosuje się odpowiednio.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
2.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) – dalej zwany „JEDZ”, stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu;
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – należy złożyć JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców;
2.3. Jeżeli uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, nie wynikają z zapisów we właściwym rejestrze, należy złożyć dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji - zgodnie z zapisami rozdziału I SIWZ;
2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23
ustawy(poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również
wspólników spółki cywilnej) – należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. brak podstaw wykluczenia oraz w przypadku oferowania wyrobów równoważnych - dokumentów określonych w rozdziale II SIWZ.
4. Termin realizacji zamówienia: część nr 1 – dostawa w dwóch partiach, w ciągu 8 miesięcy od daty zawarcia umowy; część nr 2 – dostaw jednorazowa, w ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
gwarancja jakości20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-28
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, pok. 5 (budynek 9)
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.tw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-28, 11:00, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, pok. 203 (budynek 2)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |