m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-29 , 14:04:17
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Celina Milewska
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon(0-22) 443 49 42
- emailcmilewska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJakub Węgliński
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal331
- telefon(0-22) 44 35 065
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont ul. Wandy Rutkiewicz oraz ul. Gubinowskiej wraz z oświetleniem ulicznym na terenie Dzielnicy Wilanów
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Wandy Rutkiewicz oraz ul. Gubinowskiej wraz z oświetleniem ulicznym na terenie Dzielnicy Wilanów. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, dokumentacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa. 2. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Miasta Stołecznego Warszawy, na terenie Dzielnicy Wilanów. Ulica Gubinowska i ul. Wandy Rutkiewicz stanowi drogę publiczną gminną. Po obu stronach ulicy zlokalizowana jest zabudowa jedno- i wielorodzinna. 3. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się, w szczególności: 1) Roboty rozbiórkowe elementów drogi: jezdni, podbudowy z kruszywa, chodnika, krawężników obrzeży, wjazdów na posesje, miejsc postojowych; 2) Roboty ziemne; 3) Roboty oświetleniowe polegające na demontażu istniejących latarni i przestawieniu ich w nową lokalizację, wykonanie 4 przewiertów mechanicznych fi do 125mm, 1 szt. pod ul. Resorową, 1szt pod ul. Wandy Rutkiewicz, 2 szt. pod zjazdami z ul. Gubinowskiej. 4) Roboty odtworzeniowe polegające na przebudowie jezdni w krawężnikach, wykonanie nawierzchni wzmocnionej na zjazdach, wykonanie chodnika, wykonanie miejsc postojowych, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie chodnika wzmocnionego z płyt betonowych, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłączenie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace ogólnobudowlane związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej. 6. Prace ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie czynności przy budowie jezdni i chodnika określone w dokumentacji projektowej wykonywane bezpośrednio na terenie budowy 7. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. 9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę, celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. 11. Pozostałe wymagania i warunki dotyczące zakresu i realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca ma obowiązek w cenie oferty ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów
Główny przedmiot (CPV)45.23.30.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.61.10-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-09-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Określenie warunków: c.1) Wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi publicznej wraz z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem oświetlenia, o wartości wynoszącej co najmniej 500 000,00 zł brutto (każda z dwóch robót). Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wykaz robót według załącznika nr 9 do SIWZ oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych robót. W przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie innej niż polski złoty – równowartość tej kwoty w złotych brutto wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. UWAGA Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ww. ustawie lub innych przepisach szczególnych. c.2) osób: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej: a) jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, b) jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót instalacyjnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek, - warunek określony w III.A.1.2)c)c.2) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie potwierdzą, iż spełniają ww. warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12 – 23 ustawy. 2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. III.B.3 SIWZ. 5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2)c)c.1) SIWZ – wykaz robót stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2)c)c.2) SIWZ – wykaz osób stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. e) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale lub oryginał zdeponować w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium należy dołączyć do oferty; f) w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ UWAGA W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą – należy wówczas złożyć ww. oświadczenie o treści określonej w pkt 2 Załącznika nr 8 do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Rozszerzony okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-14 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-14, 12:15, Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |