m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-29 , 15:55:17
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Płonka
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 71
- emaila.plonka@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
dostawa źródeł światła wraz z odbiorem zużytych źródeł światła
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródeł światła wraz z odbiorem zużytych źródeł światła.
Przedmiot Zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy zamienników.
Dostarczony asortyment w ramach Przedmiotu zamówienia winien być fabrycznie nowy oraz nie starszy niż rok, wolny od wad fizycznych i prawnych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiającego Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)31.67.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania56 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1450,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
(numeracja zgodna z SIWP)
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-13 lit. a)- c), 14-23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d),
b) spełniają warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.
5.2 Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, gdy udokumentuje, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania oraz transportu odpadów
o kodach 16 02 13* i 16 02 14 – zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz. U. z 2018, poz. 21 z późn. zm.),Jeśli Wykonawca ni posiada zezwolenia na transport odpadów , winien przedstawić dokument świadczący o współpracy z firmą transportującą odpady , wraz z kopią zezwolenia na transport przez tą firmę odpadów , obejmującego ww. kody odpadów.
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, gdy udokumentuje, że dokonał wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) jako Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym z dnia 11.09.2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1688).
5.3 Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 4 do SIWP, w oryginale),
2) formularz cenowy (zał. nr 3 do SIWP, w oryginale),
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 8 do SIWP, w oryginale).
5.4 Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na kompetencjach lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierający zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać.
5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 13 a-c, 14-22 oraz ust. 5 pkt 1.
5.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 5.3 ppkt 1 SIWP.
5.7 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują usługi stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5 SIWP nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.2 SIWP lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.2 SIWP.
5.9 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma
art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
2) oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty,
3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) wypełniając formularz oferty (zał. nr 2 do SIWP), powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
z postępowania (zał. nr 4 do SIWP) każdy z Wykonawców składa oddzielnie i dołącza do wspólnej oferty.
6) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.10 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.11 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.3 Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie do 5 dni dokumentów:
A. potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.2 SIWP w przypadku Wykonawców składających oferty:
1) kopię potwierdzenia wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako zbierający zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1688) (potwierdzenie nadania numeru rejestrowego);
2) kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu lub transportu
i przetwarzania odpadów o kodach 16 02 13* i 16 02 14 - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.)
Jeżeli Wykonawca nie posiada zezwolenia na transport odpadów, winien złożyć dokument potwierdzający współpracę Wykonawcy z podmiotem posiadającym zezwolenie w ww. zakresie wraz z kopią jego zezwolenia.
B. potwierdzającego brak podstaw wykluczenia z postępowania tj. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
13.4 Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec niego okoliczności wskazane
w art. 24 ust. 1 pkt 12-13 lit. a)- c), 14-23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d).
13.5 Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).
13.6 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-14 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-14, 12:30, Punkt Podawczy Metro Warszawskie Sp. z o.o. ul. Wilczy Dół 5 02-978 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |