m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-30 , 08:42:01
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana stolarki okiennej na okna drewniane jednoramowe z szybą zespoloną w lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska” ujęte w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy zakończonego zawarciem umowy ramowej.
Opis zamówienia
cyt. z SIWZ: "3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji. 3.1. Celem niniejszego postępowania jest podpisanie umowy ramowej ustalającej warunki dotyczące zamówień publicznych jakie mają zostać udzielone w okresie trwania w/w umowy ramowej na wykonanie robót polegających na sukcesywnej wymianie stolarki okiennej na nową stolarkę okienną tj. jednoramowe okna drewniane tylko rozwierne z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła dla pakietu szybowego 4-16-4 Ug max 1.0W/m2K i zamontowanym nawiewnikiem wrębowym dla okien drewnianych oraz wymianę parapetów wewnętrznych i obróbek blacharskich zewnętrznych wraz z towarzyszącymi robotami w obrębie wymiany w lokalach i w budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska”, ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy , gdzie istnieje konieczność wykonania wymiany. Wymieniana stolarka okienna podlega odtworzeniu jej charakterystycznych cech: konstrukcji , proporcji oraz formy samego otworu okiennego. Montowane okna jednoramowe tylko rozwierne wykonane będą z drewna warstwowo klejonego z szybami zespolonymi 4-16-4 Ug max 1.0W/m2K z dopuszczeniem zastosowania współczesnych uszczelek i okuć z systemem rozszczelnienia ( mikrowentylacja). Zamontowane w górnym obszarze okna nawiewniki wrębowe dla okien drewnianych muszą być całkowicie niewidoczne przy zamkniętym oknie. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania okien łukowych z dopłatą nie wyższą niż 40% do ceny okna (netto) podanej w ofercie danego Wykonawcy dotyczącej okna prostokątnego. Powierzchnia okna łukowego będzie liczona jako szerokość mnożona przez wysokość do najwyższego punktu łuku. 3.1.1. Zasady udzielania zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową: 3.1.1.1. Zamawiający będzie dokonywał sukcesywnie wymiany stolarki okiennej w ramach umów wykonawczych w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej. 3.1.1.2. Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, ocenione w sposób opisany w pkt. 19 specyfikacji tj. uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 19.1. do 19.2., chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. 3.1.1.3. Zamawiający będzie udzielał zamówień publicznych wysyłając do Wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową zaproszenia do złożenia oferty, w których określi ilość stolarki do wymiany, wymiary okien i innych elementów podlegających wymianie i przekaże również szkice okien zakwalifikowanych do wymiany. Postanowienia zawarte w umowie ramowej będą wiążące dla Stron. 3.1.1.4. Ceny jednostkowe netto w PLN za wymianę poszczególnych elementów stolarki okiennej drewnianej zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie złożonej w wyniku przekazanego przez Zamawiającego zaproszenia, o którym mowa w pkt. 3.1.1.3. SIWZ nie może być mniej korzystna od w/w cen wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. W przypadku złożenia oferty, w której ceny netto w PLN za wymianę poszczególnych elementów stolarki okiennej drewnianej będą wyższe, od wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 3.1.1.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w odpowiedzi na przekazane zaproszenie, złoży ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyska najwyższą wartość punktową wyliczoną zgodnie z zapisem 19.8. SIWZ. Z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa wykonawcza, która stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia. 3.1.1.6 Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze 3 oferty najkorzystniejsze (chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców) tj. oferty, które otrzymały najwięcej punktów obliczonych w oparciu o podane kryteria wyboru. 3.2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zlecanych przez Zamawiającego wyszczególnionych w istotnych postanowieniach umowy oraz wg wymogów postawionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Rozdział IV SIWZ oraz wg następujących warunków: 3.2.1. Wymiana stolarki okiennej (okien) odbywać się będzie w oparciu o pisemne zlecenia z DOM określające w szczególności: datę wystawienia, termin rozpoczęcia i zakończenia robót, ilość wymienianej stolarki, szkice stolarki z podziałem szyb, adresy budynków i lokali, ewentualnie wskazanie wymiarów okien zakwalifikowanych do wymiany przy czym termin realizacji poszczególnych zleceń, o których mowa wyżej nie przekroczy 40 dni kalendarzowych licząc od daty wystawienia pisemnego zlecenia przez DOM. Wykonawca nie może dokonywać przedmiarów stolarki bez wcześniejszego pisemnego zlecenia z DOM. UWAGA: Zamawiający zobowiązuje się do wystawiania zleceń, o których mowa w zdaniu pierwszym, w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia udzielonego na podstawie umowy ramowej. Termin wykonania zlecenia liczony będzie od daty jego wystawienia. 3.2.2. W poszczególnych zleceniach z DOM będą podawane wymiary okien i forma okien zakwalifikowanych do wymiany, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia z natury. Wykonawca nie może zmienić formy okna podanego w zleceniu – stolarka podlega odtworzeniu. 3.2.3. Zamawiający może udzielić zamówienie podobne, o którym mowa pkt. 6 SIWZ. 3.2.4. Wykonawca musi sporządzić ofertę zgodnie z opisem pkt. 14 specyfikacji. 3.2.5. Montowane okna drewniane jednoramowe z pakietem szybowym 4-16-4 Ug max 1.0W/m2K oraz okucia okienne, muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej i muszą być oznakowane znakiem budowlanym CE lub B, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).oraz muszą posiadać jeden z następujących dokumentów: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub, - deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE), lub - deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, 3.2.6. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia jak i zamontowane zestawy okienne muszą spełniać wymogi art. 10 w nawiązaniu z art. 5 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz zrealizowane zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą Rozdział IV SIWZ. 3.2.8. Wynagrodzenie ostateczne za wykonanie poszczególnych zleceń, o których mowa w pkt. 3.2.1. SIWZ, zostanie ustalone po wykonaniu robót i bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego i rozliczone formularzem rozliczenia wykonanych robót zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, wg poniższego wzoru: Formularz rozliczenia wykonanych robót Lp ADRES, OPIS ROBÓT, WYLICZENIE Jm ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ VAT(% i kwota) Cena z VAT WYKONAWCA INSPEKTOR NADZORU 3.2.11. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia lokatora w zakresie użytkowania stolarki. Każdy użytkownik okien winien potwierdzić swoim podpisem na protokóle odbioru okien , że otrzymał instrukcję obsługi i został przeszkolony przez pracownika firmy montującej okna. Wykonawca przekaże do DOM ww. protokół z podpisem lokatora. Ponadto Wykonawca przekaże do DOM dokumenty wyszczególnione w pkt 3.2.19. SIWZ. 3.2.12. Wykonawca po zamontowaniu nowej stolarki zobowiązany jest do oczyszczenia stolarki z taśm i innych zabezpieczeń, wywiezienia starej zdemontowanej stolarki na wysypisko, posprzątania po wykonywanych robotach pomieszczeń przed przekazaniem Zamawiającemu i lokatorowi. 3.2.13. Dostarczana stolarka na budowę musi być fabrycznie nowa, fabrycznie pakowana oraz powinna posiadać następujące oznakowania: nazwę i adres producenta identyfikację wyrobu zawierającą nazwę systemu dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła znak budowlany wyrobu zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych ( Dz. U. nr. 198 poz. 2041). 3.2.14. Z uwagi na to, że roboty prowadzone będą w obiektach czynnych, wykonywanie robót musi odbywać się w sposób jak najmniej uciążliwy dla jego mieszkańców, prowadzone roboty nie mogą powodować przeszkód komunikacyjnych. 3.2.15. Wykonawca nie może prowadzić robót w dni świąteczne. Roboty należy prowadzić w dni powszednie w godzinach od 800 do 1900. 3.2.16. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, bez doliczania dodatkowych kosztów, miejsca robót, wejścia do budynków i chodniki przy budynkach, nad którymi będą trwały roboty (wymiana stolarki). 3.2.17. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i ppoż. określone w przepisach szczególnych. 3.2.18. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w identyfikatory z widocznym zdjęciem pracownika, imieniem, nazwiskiem oraz nazwą firmy. 3.2.19. Przy odbiorze robót wymagana będzie od Wykonawcy dokumentacja, w oparciu, o którą wykonano roboty, w tym: - szkice okien, zaakceptowanych przez Zamawiającego, - aprobaty techniczne lub dokumenty określone w pkt 3.2.5. SIWZ dla zastosowanych materiałów i wyrobów, - zlecenie na wykonanie robót, - formularz rozliczenia wykonanych robót. Odbiór dokonany będzie w oparciu o aktualne normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi Rozdział IV SIWZ. 3.2.20. Wykonawca montując okna drewniane i nawiewniki wrębowe dla okien drewnianych musi stosować się do wymogów postawionych w Aprobatach Technicznych lub dokumentach dotyczących sposobu montażu oraz instrukcji producenta. 3.2.21. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami ogólnobudowlanymi oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 3.2.22. Wykonawca może dokonywać pomiarów robót tylko po wcześniejszym wystawieniu pisemnego zlecenia przez DOM, w którym zostanie określona: data wystawienia, termin rozpoczęcia i zakończenia robót, ilość wymienianej stolarki, szkice stolarki z podziałem szyb, adresy itp. 3.2.23. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie wystawić deklarację zgodności przed wbudowaniem wyrobu. 3.3. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III SIWZ) oraz na zamontowaną stolarkę okienną w tym na niezmienność barwy stolarki okiennej (okien) na czas minimum 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót z tym, że dla materiałów wbudowanych okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta, nie mniej jednak niż 5 lat, chyba że producent zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 5 lat, wówczas Zamawiający uzna gwarancję udzieloną przez producenta materiałów. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny oferty i będzie punktowane w sposób opisany w pkt. 19 SIWZ. 3.4. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. – 3.2. SIWZ mają być wykonane zgodnie z: 3.4.1. zgodnie z przedmiarami robót, które będą każdorazowo sporządzane przez Zamawiającego do każdego zlecenia jak również w sposób opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi Rozdział IV specyfikacji. 3.4.2.warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529 ze zm.) i jego pochodnych, 3.4.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Norm i aprobat technicznych, 3.4.4. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 3.5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529 ze zm.). 3.6. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III do SIWZ oraz w Rozdziale IV SIWZ: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 3.7.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia niniejszej umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 3.7.2. zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia. 3.8. Każda umowa zawarta na podstawie umowy ramowej zawierać będzie możliwości wprowadzenia zmian jak niżej: 3.8.1. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; 3.8.2. zmiany zakresu części Przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 3.8.3. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 3.8.3.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia), 3.8.3.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3.8.3.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości niniejszej umowy, 3.8.4. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 3.8.5. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 3.8.5.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. a); 3.8.5.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 3.8.5.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców; 3.8.6. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 3.8.7. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 15 % wartości przedmiotu umowy. 3.8.8. wykonania przez Wykonawcę robót koniecznych do ukończenia prac objętych daną umową, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe za roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym, stanowiącym każdorazowo załącznik do zaproszenia do negocjacji. Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót, o których mowa w zd. 1 będzie obliczane na podstawie cen jednostkowych zbudowanych w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte wg zasad ustalonych w § 9 istotnych postanowień umowy. Wszelkie roboty konieczne nie objęte umową zawartą na podstawie umowy ramowej będą mogły być wykonane tylko na podstawie wcześniej podpisanego przez obie strony protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru budowlanego (inwestorskiego) i po zawarciu odrębnej umowy. 3.8.9. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. Dokonanie zmiany wskazanej w zd.1 wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 3.8.10. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.8.3., 3.8.4.. oraz 3.8.5.2.. SIWZ Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.8.11. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.8.1., 3.8.2. i 3.8.7. SIWZ zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3.8.12. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.8.3., 3.8.4. i 3.8.7. SIWZ obliczone będzie wg zasad przyjętych w umowie i kwot zawartych w ofercie. 3.9. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty. 3.10. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem tj. podczas wymiany stolarki drewnianej. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika robót objętych zamówieniem, która może być zatrudniona przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. 3.10.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie załączyć do umowy kserokopie potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w zakresie potrzebnym do wykonania zamówienia oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierownikiem prac, o której mowa w specyfikacji. 3.11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia."
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa - Mokotów
Główny przedmiot (CPV)45.11.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.42.11.20-1
45.26.13.10-3
45.41.00.00-4
45.44.21.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
cyt. z BZP: "SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: cyt. z siwz: "W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że: 8.1.3.1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wstawieniu okien drewnianych lub wymianie stolarki okiennej na okna drewniane w lokalach mieszkalnych lub użytkowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. 8.1.3.2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. co najmniej 3 osobami do wykonania zamówienia z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 , z późn. zm.). 8.1.3.3. dysponuje osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w branży budowlanej, w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej bez ograniczeń w przedmiocie zamówienia lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i robotami w w/w zakresie budowlanym oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego."
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem usług wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał 2 usługi a „Wykonawca b” wykonał 1 usługę.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. 2. tłumaczenia na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
cyt. z SIWZ: "9.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 9.3.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty; Do wykazu usług Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia. 9.3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych). W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9.3.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.3. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 9.3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ. 9.3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i pkt. 9.7.1.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 9.3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.); 9.3.8. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; 9.3.9. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, 9.3.10. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ; 9.3.11. dla oferowanej stolarki drewnianej z pakietem szybowym 4-16-4 Ug max 1.0W/m2K jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów: - krajowej deklaracji zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub - deklaracji zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub - deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE 9.3.12. dla ofertowanych okuć okiennych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących okuć okiennych: - krajową deklaracja zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub - deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub - deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE 9.3.13. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 9.3.13.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 9.3.13.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 9.3.13.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 9.3.14. dokument gwarancyjny zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych, 9.3.15. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Załączniki do materiałów przetargowych, o których mowa w pkt. 9.2., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.9., 9.3.13., 9.3.14., 9.3.15. SIWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl."
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
cyt. z SIWZ: "9.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 9.3.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty; Do wykazu usług Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia. 9.3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych). W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9.3.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.3. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 9.3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ. 9.3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i pkt. 9.7.1.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 9.3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.); 9.3.8. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; 9.3.9. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, 9.3.10. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ; 9.3.11. dla oferowanej stolarki drewnianej z pakietem szybowym 4-16-4 Ug max 1.0W/m2K jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów: - krajowej deklaracji zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub - deklaracji zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub - deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE 9.3.12. dla ofertowanych okuć okiennych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących okuć okiennych: - krajową deklaracja zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub - deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub - deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE 9.3.13. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 9.3.13.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 9.3.13.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 9.3.13.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 9.3.14. dokument gwarancyjny zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych, 9.3.15. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Załączniki do materiałów przetargowych, o których mowa w pkt. 9.2., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.9., 9.3.13., 9.3.14., 9.3.15. SIWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl."
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
cyt. z SIWZ: "9. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy. 9.1. Oferta powinna się składać z: 9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 9.1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) 9.1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ. 9.1.5. informacji określonej w pkt. 16.3. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 8% stawki podatku od towarów i usług, 9.1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. UWAGA: 9.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 9.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 9.3.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty; Do wykazu usług Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia. 9.3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych). W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9.3.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.3. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 9.3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ. 9.3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i pkt. 9.7.1.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 9.3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.); 9.3.8. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; 9.3.9. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, 9.3.10. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ; 9.3.11. dla oferowanej stolarki drewnianej z pakietem szybowym 4-16-4 Ug max 1.0W/m2K jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów: - krajowej deklaracji zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub - deklaracji zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub - deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE 9.3.12. dla ofertowanych okuć okiennych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących okuć okiennych: - krajową deklaracja zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub - deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub - deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE 9.3.13. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 9.3.13.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 9.3.13.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 9.3.13.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 9.3.14. dokument gwarancyjny zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych, 9.3.15. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Załączniki do materiałów przetargowych, o których mowa w pkt. 9.2., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.9., 9.3.13., 9.3.14., 9.3.15. SIWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl. 9.4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 9.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 9. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9.6. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 9.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 9.6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminów określonych w pkt. 9.6.1. SIWZ stosuje się odpowiednio. 9.6.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania."
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
wydłużenie okresu gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-02
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w kasie Zamawiajacego
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnmokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-02, 10:10, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z SIWZ.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |