m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-30 , 09:27:57
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Dąbrowska
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 459 42 87
- emailzamowienia@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
System Wspierający Obsługę w POP (’Kasy+’)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wdrożenie Systemu Wspierającego Obsługę w Punktach Obsługi Pasażerów (’Kasy+’), który ma zinformatyzować i zautomatyzować obsługę pasażerów przez kasjerów ZTM.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.21.10.00-7
72.21.20.00-4
72.21.21.10-3
72.22.41.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-04-02
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Rozdział I:
Warunki udziału w postępowaniu
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d oraz w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. – art. 133 ust. 4, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże że:
1.2.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000 zł.,
1.2.2. w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 1 wdrożony projekt polegający na budowie systemu obsługi transakcji klasy Transaction Processing Systems (TPS), przy czym:
a)system spełnia następujące wymogi:
- jest zorientowany na bieżącą ewidencję działalności gospodarczej
- zapewnia obsługę transakcji
- zapewnia obsługę magazynów
- zapewnia obsługę komunikacji w zakresie pobierania i przekazywania danych z wykorzystaniem interfejsów API
- jest zasilany z innego systemu źródłowego (niż system główny) oraz z plików tekstowych lub arkuszy Excel,
- potrafi eksportować dane do arkuszy Excel i min. 1 formatu plików tekstowych,
- obsługuje co najmniej 100 użytkowników systemu (bez uwzględnienia pasywnych odbiorców raportów generowanych w systemie);
- posiada zaprojektowane i zaimplementowane mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo zasobów danych, między innymi dostęp tylko uprawnionych użytkowników oraz okresowa ich archiwizacja.
- posiada zaprojektowaną i zaimplementowaną BD zbierającą dane z wielu rozproszonych źródeł bez negatywnego wpływu na wydajność i pracę całego systemu
- posiada zaprojektowane i zaimplementowane mechanizmy cyklicznego generowania i dystrybucji raportów standardowych,
- posiada zaprojektowane i zaimplementowane środowiska pozwalającego na prowadzenie analizy danych oraz budowy raportów ad-hoc przez użytkowników biznesowych;
b)projekt:
- został pozytywnie zakończony zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
1.2.3. posiada potencjał (zasoby): dysponuje zespołem składającym się co najmniej z niżej wymienionych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a)Kierownik Projektu
- wykształcenie wyższe,
- ponad 3 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT,
- ponad 3 letnie doświadczenie w zarzadzaniu projektami w roli kierownika projektu,
- znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem PRINCE2® Foundation lub PMP lub innym równoważnym do wskazanych,
b)Analityk
- wykształcenie wyższe,
- ponad 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy procesów biznesowych i ich implementacji w systemach informatycznych;
c)Architekt systemu IT
- wykształcenie wyższe,
- posiada ponad 3 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji
- architekta systemów informatycznych w tym doświadczenie zdobyte podczas przynajmniej jednego projektu o następujących cechach:
- zaprojektowanie, budowa, wdrożenie i integracja systemu aplikacyjnego opartego na bazie danych wykorzystującego protokoły sieciowe
- udział w charakterze architekta systemu IT w należycie wykonanym projekcie informatycznym o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto, realizowanym w ciągu ostatnich 3 lat;
d)Programista
- wykształcenie wyższe,
- ponad 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia aplikacji modułowych;
Rozdział II:
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),
2.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co Zamawiający jest w sranie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Rozdział III:
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Kwalifikacja Wykonawców, ocena i badanie ofert.
1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1.informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
1.2.oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 8 do SWIZ),
1.3.wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnego w treści z załącznikiem nr 9 do SWIZ);
1.4.wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (zgodnego w treści z załącznikiem nr 10 do SIWZ);
2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1.oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 8 do SWIZ);
2.2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2.5.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ);
2.6.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ);
2.7.oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ).
3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (oraz w rozdziale XII pkt 8 niniejszej SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16-10 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
5.1.rozdziale IX. 2. 2) - 4) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
5.1.1.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5.1.2.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.Dokument, o którym mowa w rozdziale IX. 5.1.2. niniejszej SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w IX. 5.1.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX. 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6 stosuje się.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena55 %
Okres gwarancji15 %
Czas usunięcia wady w okresie gwarancyjnym15 %
Usługi rozwojowe15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-15 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-15, 11:30, Siedziba Zamawiającego, pok. nr 225
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |