m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-30 , 10:14:11
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sylwia Olszewska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychSylwia Olszewska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup paliwa metanowego.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa metanowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
Zadanie 1: nazwa: zakup paliwa metanowego w planowanej ilości około 600.000 m3
Zadanie 2: nazwa: zakup paliwa metanowego w planowanej ilości około 360.000 m3
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem
Zakup paliwa metanowego w planowanej ilości około 600.000 m3.
Część nr: 1
Miejsce świadczenia usług
Stacja do tankowania paliwa metanowego musi być zlokalizowana w odległości nie przekraczającej 14 km od bazy Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa metanowego w planowanej ilości około 600.000 m3 zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia realizacji umowy w oparciu o cenę jednostkową netto zamieszczoną na stronie internetowej www.pgnig.pl/cng obowiązującą w dniu tankowania po uwzględnieniu oferowanego rabatu, wyszczególnionego w formularzu cenowym oraz po doliczeniu podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego naliczenia, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania).
Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych wprowadzonym postępowaniu.
Faktyczny termin rozpoczęcia realizacji umowy zostanie określony przez Zamawiającego w późniejszym terminie. Przewidywany w chwili obecnej to nie później niż 01.04.2018 r.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy do chwili, gdy przeznaczone środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty: 1.100.000,00 zł netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o realizacji zamówienia objętego prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej umowy, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności ponownych negocjacji między stronami.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.
Nazwa:
Zakup paliwa metanowego w planowanej ilości około 360.000 m3.
Część nr: 2
Miejsce świadczenia usług
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja do tankowania paliwa metanowego musi być zlokalizowana w odległości nie przekraczającej 14 km od bazy Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie.
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa metanowego w planowanej ilości około 360.000 m3 zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia realizacji umowy w oparciu o cenę jednostkową netto zamieszczoną na stronie internetowej www.pgnig.pl/cng obowiązującą w dniu tankowania po uwzględnieniu oferowanego rabatu, wyszczególnionego w formularzu cenowym oraz po doliczeniu podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego naliczenia, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania).
Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych wprowadzonym postępowaniu.
Faktyczny termin rozpoczęcia realizacji umowy zostanie określony przez Zamawiającego w późniejszym terminie. Przewidywany w chwili obecnej to nie później niż 01.04.2018 r.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy do chwili, gdy przeznaczone środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty: 600.000,00 zł netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o realizacji zamówienia objętego prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej umowy, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności ponownych negocjacji między stronami.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.


UWAGA: Zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zamieszczono na stronie : http://www.mpo.com.pl/zamowienia-publiczne/zamowieniepubliczne/105
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawStacja do tankowania paliwa metanowego musi być zlokalizowana w odległości nie przekraczającej 14 km od bazy Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)09.12.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zakup paliwa metanowego w planowanej ilości około 600.000 m315400,00
2Zakup paliwa metanowego w planowanej ilości około 360.000 m38600,00
Razem 24000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium24000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga: przeniesione z ogłoszenia opublikowanego w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
Wykaz i krótki opis warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi, zgodnie z ustawą
z dnia 10kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zmianami).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa powyżej przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności koncesji na każdym etapie umowy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia warunku opisanego powyżej (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-08
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mpo.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-08 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-08, 10:30, siedziba Zamawiającego ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy –Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
3.Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe:
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z2017, poz.1579 ze zmianami).
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
a) oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie pisemnej;
b) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
2. Ponadto oferta powinna składać się z
a) wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
b) wypełnionego Formularza cenowego – wg wzoru określonego w Części V SIWZ;
c) oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3.SIWZ.
3.W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
4.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a) aktualna koncesja na wykonywanie działalności w zakresie objętym zamówieniami na obrót paliwami gazowymi wydana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zmianami).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentu o którym mowa powyżej przez cały okres trwania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności koncesji na każdym etapie umowy.
4.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b). dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2 – 6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1 – 3 i § 8ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126)
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |