m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-30 , 10:22:12
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
- adresWłościańska 52, 01-710 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22)568-75-16
- faks(0-22) 568-75-17
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Witold Majewski
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 568 75 14
- emailwmaj@mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Majewski
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 568 75 14
- emailwmaj@mza.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa fabrycznie nowych autobusów miejskich w latach
2018 - 2020, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dalej zwanymi odpowiednio: „Przedmiot zamówienia” i „SIWZ”.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch typów (rodzajów) autobusów, określonych w dalszej części SIWZ jako „zadanie”:
Zadanie I: Dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy MAXI,
Zadanie II: Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę, obejmującą realizację obu zadań, to jest dostawę 80 sztuk autobusów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o. w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)34.12.11.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV)
34.12.14.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-03-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2500000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące;
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, wymaga jedynie oświadczenia.
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: polisę na wartość co najmniej 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych oraz środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 90.000.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów) złotych.
c)zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia polegające na dostawie lub dostawach autobusów miejskich zasilanych CNG o łącznej wartości netto (bez podatku VAT): co najmniej 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych.
2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art.133 ust. 4 ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-3 ustawy.
3.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena85 %
parametry techniczne6 %
ekologia9 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mza.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-06 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-06, 11:00, Świetlica Wydziału Logistyki Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o. o. w Warszawie ul. Włościańska 52
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |