m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-30 , 11:00:13
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aldona Gałązka
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 5589168
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kondratowicza na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odc. II linii metra oraz zagospodarowania terenów przyległych.
Opis zamówienia
Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kondratowicza na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odc. II linii metra oraz zagospodarowania terenów przyległych
Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 221 000 EURO
Określenie przedmiotu zamówienia:
A.Etap I – prace przygotowawcze;
B.Etap II.a – analizy ruchu drogowego;
C.Etap II.b – prace projektowe - opracowanie koncepcji przebudowy wraz z projektem geometrii,
D.Etap III – prace projektowe - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z nadzorem autorskim.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.00.00-6
71.24.80.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Wykonawca:
1.1.1.1.Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy 00/100 złotych).
1.1.1.2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej:
350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
1.1.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia potwierdzających tj. następujące dokumenty:
1.1.2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1.1.1.1. - części sprawozdania finansowego(rachunek zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o części badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane- z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za„ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym.
1.1.2.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1.1.1.2- potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
1.1.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt. 1.1.2.2. i 1.1.2.2., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 1.1.1.1 i 1.1.1.2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku usług okresowych również wykonuje): co najmniej 3 zadania polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy drogi znajdującej się w mieście o liczbie ludności powyżej 200 000, za kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto każda(pięćset tysięcy złotych 0/100), przy czym:
a) dokumentacja projektowa co najmniej jednego z zadań, o których mowa w pkt. 7.2.2.1, zawierała projekt zieleni,
b) dokumentacja projektowa co najmniej jednego z zadań, o których mowa w pkt. 7.2.2.1, zawierała projekt oświetlenia oraz projekt zagospodarowania terenu z zaprojektowaniem obiektów małej architektury, wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych
1.1.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Staż pracy na danym stanowisku (w latach) – podstawa dysponowania.
1.Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń – 1 osoba - 6 lat - 6 lat – podstawa dysponowania;
2.Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń – 1 osoba - 6 lat - 6 lat – podstawa dysponowania;
3.Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 1 osoba - 6 lat - 6 lat – podstawa dysponowania;
4.Projektant architekt z uprawnieniami budowlanymi do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – 1 osoba - 6 lat - 6 lat – podstawa dysponowania;
5.Projektant architekt krajobrazu – 1 osoba – nie dotyczy - 6 lat – podstawa dysponowania.
Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1946, z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, której odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia potwierdzających tj. następujące dokumenty:
2.1. Dowody określające czy usługi potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w pkt. 7.2.2.1. SIWZ wykazane przez Wykonawcę w JEDZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Informacje dodatkowe:
1.Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8 SIWZ (Rozdział I SIWZ), w tym:
1.1. Do oferty należy załączyć oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ".
1.2. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 1.1. powyżej (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
1.3. Wykonawca, który polega na zasoby innych podmiotów , o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenia wskazane w pkt 1.1. powyżej –JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 01.2004 r. pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w § 5 pkt 1)-5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.
4. Zasady powoływania się na zasoby innych podmiotów określone zostały w pkt 10 SIWZ.
5. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych)
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Ocena doświadczenia projektantów20 %
Udział w realizacji prac konkursowych15 %
Zapewnienie przeszkolenia zespołu projektowego w zakresie dostępności architektonicznej5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-12
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zdm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-12 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-12, 11:30, sala konferencyjna 402, ZDM ul. Chmielna 120, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |