m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-30 , 14:29:13
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Zbigniew Dymowski
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 44 38 407
- emailzdymowski@bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Szewczyk
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 51 03 283
- emailAndrzejszewczyk@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa oświetlenia ul. Magicznej na odcinku od ul. Głębockiej do ul. Skarbka z Gór.
Opis zamówienia
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia ul. Magicznej na odcinku od ul. Głębockiej do ul. Skarbka z Gór. 1. Zakres i rodzaj robót budowlanych, obejmuje wykonanie: Budowę sieci elektroenergetycznej NN oświetleniowej w ul. Magicznej na odcinku od ul. Głębockiej do ul. Skarbka z Gór w Warszawie zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr: 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 36/2, 37/2, 38/2, 42/5 z obrębu 4-16-36; oraz działkach ewidencyjnych nr: 1/153, 1/156, 1/162, 1/86, 2/4 z obrębu 4-16-38. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać n/w roboty budowlane: 1) Opracować, uzgodnić i wdrożyć projekty organizacji ruchu na czas budowy oraz ponieść koszty wszystkich robót z niego wynikających oraz oznakować ulice zgodnie z w/w projektami. 2) Budowę oświetlenia : a) wytyczyć trasę w terenie zgodnie z projektami, b) wykopać i zasypać rowy kablowe, c) ułożyć kable, d) zabezpieczyć kable na skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, e) wykonać wykopy pod fundamenty, f) zamontować fundamenty dla słupów, g) zamontować słupy oświetleniowe, wysięgniki i oprawy, h) wykonać inwentaryzacje: przebiegu kabli pod ziemią, lokalizacji słupów oświetleniowych, i) wykonać montaż szaf oświetleniowych, j) uporządkować teren z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia, k) opracować dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi pomiarami, l) przeprowadzić pomiary oświetlenia i konserwować urządzenia w okresie gwarancji. Na 19 projektowanych słupach oświetleniowych typu SAL-75 z fundamentem B-60 i wysięgnikiem typu WR-61/1/1 w celu oświetlenia ul. Magicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Głębocką do skrzyżowania z ul. Tajemną należy zainstalować oprawy typu BGP621 DW10. Na dz. 24/2 należy posadowić proj. szafkę oświetleniową. Zasilanie projektowanej szafki oświetleniowej należy wyprowadzić z złącza pomiarowego ZP-1 posadowionego wg odrębnego opracowania zgodnie z warunkami przyłączenia Innogy nr ND\WK\10828\2017 kablem YKY 5x35/1kV. Z projektowanej szafki oświetleniowej należy wyprowadzić dwa obwody kablem YKY 5x25/1kV zasilające projektowane latarnie zgodnie z rys. E-2. Kabel należy wprowadzić do istniejącej latarni 79255 i pozostawić nie podpinając pod zaciski jako zasilanie rezerwowe. Projektowane słup oświetleniowy nr L18 należy uziemić wbijając uziom pionowy „GALMAR”. Projektowany kabel układać zgodnie z uzgodnieniem z protokołem z narady koordynacyjnej, zgodnie z PN, na głębokości min. 0,7m, stosując oznaczniki kablowe, podsypkę piaskową i folię ostrzegawczą koloru niebieskiego. Kabel należy układać na całej długości w rurze DVK 110, pod drogami, wjazdami SRS 110. Zaprojektowane oświetlenie spełnia warunki ZDM-TSO-O.7044.651.2017.TST. Należy stosować oprawy i wysięgniki zgodne z opinią Wydziału kształtowania Przestrzeni Publicznej AM-KP.6872.214.2017.SZL. Kolor malowania/anodowania CL-65/RAL7016. Temperatura barwowa do 3700K. Projektowane obwody oświetleniowe będą objęte systemem sterowania oświetleniem. Szafa oświetleniowa wyposażona będzie w Cyfrowy Programator Astronomiczny 5RC z tab. 4.0. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został ustalony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ, w skład której wchodzą: - Projekt budowlano - wykonawczy, - Przedmiary robót - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz określony został w wymogach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz we wzorze umowy. 2.2. Zakończeniem robót w terenie jest wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją techniczną, umową, zaleceniami Zamawiającego zgłoszonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy musi być wykonana dokumentacja powykonawcza w formie papierowej w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania użytych przy realizacji materiałów budowlanych oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (w formie papierowej i elektronicznej). 2.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed podpisaniem umowy do posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty brutto. Ubezpieczenie to musi obejmować również działanie podwykonawców. 2.4. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych parametrów. Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zastosowanie zamiennych równoważnych opraw oświetleniowych i słupów (np. oprawy: ELF-Polaris, Elmonter, Rosa, Schreder lub innych; słupów: Elektromontaż Rzeszów, Enco, Valmont, Elmonter lub innych) pod warunkiem, że wyroby zamienne będą miały parametry analogiczne z wyrobami zastosowanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej, będą spełniały wymagania norm, przepisów i obliczeń parametrów oświetlenia ulicznego dla zaprojektowanego obiektu drogowego i uzyskają stosową akceptację ze strony Zamawiającego i ZDM Wydział TSO. 2.5. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to: - 2 pracowników na stanowisku elektromontera sieci napowietrznych i kablowych NN, SN wykonujące prace związane z instalowaniem oświetlenia LED w latarniach, budową linii kablowych, testowaniem nowej instalacji elektrycznej; - 2 pracowników na stanowisku pomocnika elektromontera. Szczegółowy zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę określony został w przedmiarze robót. Szczegółowy opis zatrudnienia osób zawiera § 14 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, przewidzianego w zapisie ogłoszenia o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Główny przedmiot (CPV)45.31.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.61.10-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione przez Wykonawcę w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b) Ustawy.
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy - wg załącznika nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - wg załącznika nr 4 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. d) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. e) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 3.3.1. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (WRAZ Z OFERTĄ) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: a) Dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) w formie oryginału potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, c) aktualny dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3.3.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców w postepowaniu NA WEZWANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy,należy przedłożyć: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 8 do SIWZ. Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie robót wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. b) wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 9 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) oświadczenie, że osoby, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –załącznik nr 9A do SIWZ. UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – SKŁADANE BEZ WEZWANIA. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże (BEZ WEZWANIA) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.5. Inne dokumenty, które należy złożyć (WRAZ Z OFERTĄ) nie wymienione w pkt 3.3.-3.4. SIWZ: a) Formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w formularzu oferty w szczególności: - wskazał cenę, za którą zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie objętym SIWZ, - wskazał długość okresu gwarancji jakości (w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy). b) Kosztorys ofertowy - Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, należy go wykonać w oparciu o załączone przedmiary robót, dokumentację budowlano – wykonawczą oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym, który Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować na podstawie otrzymanej dokumentacji budowlano wykonawczej pod kątem rodzajów i ilości robót. Kosztorys ofertowy traktowany będzie przez Zamawiającego, jako podstawa ustalenia zaangażowania prac przy płatnościach częściowych oraz w przypadku, o którym mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Kosztorys ofertowy stanowi materiał pomocniczy i nie podlega ocenie. c) Zestawienie kosztów inwestycji (załącznik nr 12 do SIWZ) d) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. e) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie z § 12 wzoru umowy. Treść wzoru umowy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość okresu gwarancji jakości40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-15, 10:30, Urząd Dzielnicy Białołęka 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, wejście A, p. I, sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |