m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-31 , 10:39:38
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Ciach
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 696
- emaileciach@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychArtur Świderski
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal316
- telefon(0-22) 44 38 634
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokalparter- stanowisko 5,8 lub 9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Roboty drogowe związane z remontami dróg gminnych o nawierzchniach rozbieralnych, tłuczniowych i gruntowych wraz z budową i remontami studni chłonnych, na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt.:„Roboty drogowe związane z remontami dróg gminnych o nawierzchniach rozbieralnych, tłuczniowych i gruntowych wraz z budową i remontami studni chłonnych, na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek” 2. Zakres robót: 2.1. Roboty w zakresie burzenia (ROBOTY ROZBIÓRKOWE) - CPV 45111100-9 1) rozebranie krawężników wraz z ławą podkrawężnikową oraz obrzeży, 2) rozebranie istniejącej nawierzchni: z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7 cm, płyt betonowych drogowych sześciokątnych (trylinki), nawierzchni z asfaltu lanego itp., 3) usunięcie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, 4) rozebranie podbudowy betonowej, z kruszywa łamanego lub naturalnego i usunięciu warstwy odsączającej, pogłębieniu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta, 5) ułożenie z rozbiórki danego fragmentu nawierzchni (jeżeli nadaje się do ponownego wbudowania). 2.2. Roboty w zakresie burzenia (ROBOTY ZIEMNE) - CPV 45111100-9 1) wykonywanie robót ziemnych wykonywane koparkami podsiębiernymi, 2) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 2.3. Roboty w zakresie usuwania gruzu (TRANSPORT GRUZU) - CPV 45111220-6 1) wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – określa wykonawca jako element przetargu, 2) transport materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym. Transport materiałów z odzysku z budowy do magazynu lub z magazynu na budowę – określa wykonawca jako element przetargu 2.4. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV 45111200-0 1) oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem, 2) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, 3) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 2.5. Fundamentowanie ulic (PODBUDOWA) - CPV 45233330-1 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 2) ułożenie nowej warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, jeżeli uprzednio zostały rozebrane, 3) ułożenie podsypki piaskowej lub pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, 4) ułożenie podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. 2.6. Fundamentowanie ulic (PODBUDOWY - NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE) - CPV 45233330-1 1) ułożenie nawierzchni z tłucznia kamiennego (materiał kwarcytowy)* - warstwa dolna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 10 cm, 2) wypełnienie tłuczniem (materiał kwarcytowy) rowów odwadniających bez zagęszczania mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 3) wykonanie remontu nawierzchni z tłucznia kamiennego (materiał kwarcytowy) - warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7 cm, 4) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej (materiał kwarcytowy) - mechaniczne zagęszczenie tłucznia – głębokość wyboi do 5 cm, 5) profilowanie z wałowaniem nawierzchni gruntowych i tłuczniowych, 6) profilowanie z wałowaniem nawierzchni gruntowych i tłuczniowych z wodą. 2.7. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - CPV 45233252-0 1) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm koloru szarego oraz koloru czerwonego na zjazdach i zatokach postojowych, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 2) wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą. Wbudowanie materiału z odzysku, znajdującego się w magazynie, 3) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce żwirowej nowej. Wbudowanie materiału z odzysku, znajdującego się w magazynie. 2.8. Fundamentowanie ulic (ŁAWY I KRAWĘŻNIKI) - CPV 45233330-1 1) wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm lub 30x40 cm, 2) wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem, 3) ustawienie nowych krawężników na ławie oraz obrzeży, 4) krawężniki i obrzeża - wbudowanie materiału z odzysku, znajdującego się w magazynie. 2.9. Roboty budowlane w zakresie układania chodników - CPV 45233222-1 1) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm koloru szarego, 2) wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Wbudowanie materiału z odzysku, znajdującego się w magazynie, 3) wykonanie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnienie. spoin zaprawą cementową. Wbudowanie materiału z odzysku, znajdującego się w magazynie. 2.10. Roboty odwadniające (STUDNIE CHŁONNE BUDOWA I CZYSZCZENIE) - CPV 45232452-5 1) ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 2) wykonanie studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu, 3) wykonanie kanałów rurowych - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm, 4) wykonanie pełnego umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych, 5) wykonanie drenażu - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa pod studnią chłonną, 6) ułożenie pokryw nadstudziennych żelbetowych z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 120 cm, 7) zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m szerokość 0,8-1,5 m, 8) zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie szer. 0,8 - 1,5 m, 9) ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-1400 mm – grubości osadów do 30 cm, 10) mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1400 mm – grubości osadów do 30 cm, 11) mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych. 12) wymiana złoża filtracyjnego studni * - nie stosować materiałów wapiennych z dużą ilością frakcji ilasto-pylastych 2.11. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH) - CPV 45330000-9 1) montaż pokryw włazów kanałowych (włazy na zawiasach lub wykonane z betonu lub żelbetu), 2) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, 3) montaż kratek ściekowych ulicznych (kratki na zawiasach lub z tworzywa sztucznego), 4) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych. 2.12. Roboty instalacyjne gazowe (REGULACJA ZAWORÓW GAZOWYCH) - CPV 45333000-0 1) regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych. 2.13. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH) - CPV 45330000-9 1) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 2.14. Instalowanie linii telefonicznych (REGULACJA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH) - CPV 45314200-3 1) regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych. 2.15. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - CPV 45112710-5 1) ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 grubość warstwy 2 cm. 2.16. USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM MAGAZYNU 1) prowadzeniem magazynu materiałów z odzysku powierzonych przez zamawiającego. 6. Klauzule społeczne: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (tekst jednolity z 2016r. poz. 1666, z późn.zm.) osoby wykonujące czynności opisane w Dziale III ust. 2, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony przez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wykonywanie robót określonych w Dziale III ust. 2 SIWZ. 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6:
a) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
b) Wielkość zamówień powtórzonych stanowić będzie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i będzie polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w dziale III pkt 2 niniejszego SIWZ.
c) Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach umowy podstawowej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawna drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.42-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.11.00-9
45.11.12.00-0
45.23.32.52-0
45.23.24.52-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: - wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1a) dwóch zamówień, których przedmiotem były budowa, przebudowa, remont dróg o nawierzchniach rozbieralnych na drogach kategorii co najmniej gminnej o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 zł, (słownie: sześćset tysięcy złotych) - każda, oraz 1b) dwóch zamówień, których przedmiotem były budowa, przebudowa, remont dróg o nawierzchni tłuczniowej lub budowa podbudów tłuczniowych dróg o nawierzchniach jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych lub betonowych na drogach kategorii co najmniej gminnej o wartości brutto dla nawierzchni tłuczniowej lub podbudowy tłuczniowej nie mniejszej niż 350 000,00 zł, (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) - każda, - skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: Jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt. 2b) SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2b) SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z warunkiem opisanym w Dziale V ust. 1 pkt 2a) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym sporządzonych na podstawie przedmiaru, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) dowód wniesienia wadium - w formie kopii, o których mowa w Dziale VIII ust. 6 SIWZ, 2) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość okresu gwarancji30 %
czas reakcji przez Wykonawcę potrzebny do zabezpieczenia miejsca awarii nawierzchni jezdni lub chodnika lub odwodnienia i przystąpienia do jej usuwania10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-15 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-15, 10:00, Siedziba Zamawiajácego sala 321
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |