m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-31 , 11:26:06
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Sokół
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 55 07
- emailrsokol@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Denuszek
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal327A
- telefon(0-22)4435396
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zagójskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. ( W formule: Projektuj i buduj)
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zagójskiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji.
Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z dokumentacją usunięcia ewentualnych kolizji oraz projektem zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych, z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami.

1 Zakres zadania
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektów branżowych wykonawczych, stanowiących podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonanie na podstawie wykonanej dokumentacji robót budowlanych.
Opracowanie projektowe obejmuje:
a) opracowanie mapy do celów projektowych,
b) plan BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,
c) opracowanie mapy ewidencyjnej z wypisem dla działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres opracowania,
d) opracowanie dokumentacji geotechnicznej (badania gruntowo-wodne),
e) opracowanie i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej (dawniej ZUDP) projektu zagospodarowania terenu,
f) inwentaryzacja i waloryzacja zieleni,
g) kompleksowa analiza sieci uzbrojenia podziemnego i wykonanie projektów usunięcia wszystkich kolizji,
h) wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację,
i) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
j) przygotowanie ew. porozumień lub umów z gestorami urządzeń podziemnych na usuwanie kolizji lub ich przejęcie,
k) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla wszystkich branż występujących w dokumentacji.
Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że jest identyczna z wersją papierową.

2. Projekt drogowy – CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Przewidywana konstrukcja i technologia.
jezdnia:
• nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej;
• podbudowa z kamienia łamanego o grubości 25 cm;

zjazdy i zatoki postojowe:
• kostka betonowa gr 8 cm,
• podsypka cem-piask. 1:4, gr. 3 cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
• warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

chodnik:
• z płyt betonowych 50x50x7 cm ,
• podsypka cem-piask. 1:4, gr. 5 cm,,

a) projekt drogowy powinien posiadać następujące uzgodnienia i opinie:
• plan zagospodarowania oraz konstrukcję nawierzchni – uzgodnienie Wydziału Infrastruktury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Południe,
• opinia – Biura Polityki Mobilności i Transportu,
• projekt stałej organizacji ruchu - BPMiT, Wydział Infrastruktury, ew. Policja,
b) inwentaryzacja drzew oraz ewentualny projekt wycinki i nasadzeń - opinia Wydziału Ochrony Środowiska,
c) wymiana oświetlenia – ZDM Oświetlenie, Wydział Infrastruktury.

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż muszą zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, wraz z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania robót.
3. Odwodnienie – CPV 45232452-5 Roboty odwadniające
a) odwodnienie ma być zapewnione odpowiednią ilością wpustów deszczowych, ich liczbę należy wyliczyć,
b) należy wykonać ściek podłużny wzdłuż krawężnika do nowych i istniejących wpustów z ich wyregulowaniem wysokościowym,
c) projekt należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej /dawniej ZUDP/ oraz w MPWiK, uzyskując wcześniej warunki techniczne.

4. Oświetlenie– CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
a) zakłada się oświetlenie na aluminiowych słupach, z oprawami LED;
b) należy również przewidzieć wymianę okablowania,
c) w razie wystąpienia kolizji z istniejącymi urządzeniami należy opracować projekty ich zabezpieczenia,
d) projekt uzgodnić z ZDM Oświetlenie oraz w Wydziale Infrastruktury.
5. Specyfikacje techniczne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż muszą dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
6. Dokumentacja projektowa
a) projekt budowlany i projekty wykonawcze branżowe z załączonym planem BIOZ, należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz.,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 1 egz.,
c) opinię z narady koordynacyjnej /dawniej ZUDP/ wraz z załącznikiem mapowym należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz.,
d) mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów w 2 egz.,
e) kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,
f) przedmiary robót w 3 egz.,
g) kompletną dokumentację projektową należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót dodatkowo w formacie ath, część elektroniczna ma być w pełni zgodna z wersją wykonaną metodą tradycyjną, co ma być potwierdzone stosownym oświadczeniem.
7. Zobowiązania wykonawcy
1) na czas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe na zajęcie pasa drogowego ulicy Zagójskiej, uzgadniać z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. prowadzenie robót elektroenergetycznych, z MPWiK robót kanalizacyjnych (ew. regulacje urządzeń czy wymiana przykryć) oraz Veolia S.A. i PSG prowadzenie robót w pobliżu czynnej sieci ciepłowniczej i gazowej.
2) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o wycince drzew kolidujących z planowanym zakresem przebudowy ulicy Zagójskiej.
3) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia dla robót budowlanych na ulicy Zagójskiej.
4) Wykonawca obowiązany jest do pisemnego poinformowania gestorów sieci infrastruktury technicznej o prowadzeniu robót, związanych z regulacją urządzeń naziemnych, stanowiących elementy tych sieci.
5) W trakcie wykonywania robót wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne dojścia do domów, umożliwi dojazd samochodami w tym uprzywilejowanym i ewentualnie wcześniej uzgodni z właścicielami posesji okresowy uzasadniony brak takiego dojazdu.
6) Wszelkie prace ziemne lub remontowe należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. 2016 r. poz. 1629 ze zm.).
Szczegółowy opis robót oraz zakres określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załączniki nr 9 i 10 do SIWZ.
Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:
Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający stosuje klauzulę społeczną polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia).
Zamawiający:
wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej trzy osoby. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia już zatrudnionych pracowników Wykonawcy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to: roboty konstrukcyjne związane z podbudowami pod nawierzchnię ulic i chodników, roboty związane z budową nawierzchni bitumicznych, roboty związane z gospodarką drzewostanem, budową urządzeń sanitarnych itd.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.24.52-5
45.23.14.00-9
71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-11
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 6 („Wykaz robót”). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 („Wykaz osób”).
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z:
1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy – załącznik nr 2,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych przewiduje się zmiany zawartej umowy dotyczące:
Zmiany postanowień umowy Strony mogą dokonać w drodze porozumienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w każdym czasie. Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku zaistnienia następujących warunków:
1) zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich jak:
a) uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności dotyczące wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,
b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) przyczyny techniczne, technologiczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami np. niewybuchy),
d) wystąpienie siły wyższej, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne,
o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragan, powódź, lub inne kataklizmy),
nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą stron, następstwom którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające stronie realizację zobowiązań w ramach umowy,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy bądź też wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy czy inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego,
h) jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji Przedmiotu umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bądź robót uzupełniających,
2) zmiana technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa wyżej zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, uzasadniających żądanie zmiany umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zamowienia pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-15, 11:00, Siedziba Wydziału Zamówien Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok.203 (IIpiętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |