m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-31 , 12:47:15
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Waśniewski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 72
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Naprawa poziomu utrzymania P5 8 szt. przyczep wózka motorowego typu PWM-10
Opis zamówienia
Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie usługi naprawy poziomu utrzymania P5 (naprawa główna) 8 szt. przyczep wózka motorowego typu PWM-10 z odmianami PWM-10W eksploatowanych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o., tj.: 1) przyczepa PWM-10 nr fab. 1919 Nr inwentarzowy ST/7/00108 2) przyczepa PWM-10 nr fab. 1920 Nr inwentarzowy ST/7/00109 3) przyczepa PWM-10 nr fab. 02/2000 Nr inwentarzowy ST/7/00143 4) przyczepa PWM-10 P nr fab. 002 Nr inwentarzowy ST/7/00118 5) przyczepa PWM-10 P nr fab. 001 Nr inwentarzowy ST/7/00119 6) przyczepa PWM-10 P nr fab. 1932 Nr inwentarzowy ST/7/00111 7) przyczepa PWM-10 W nr fab. 17 Nr inwentarzowy" ST/7/00005 8) przyczepa PWM-10 W nr fab. 20 Nr inwentarzowy ST/7/00008 Szczegółowy zakres i warunki wykonania naprawy poziomu utrzymania P5 określa Specyfikacja Techniczna stanowiąca zał. nr 1 do SIWP. Przedmiot Zamówienia należy wykonać w zakresie i z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań określonych w ww. Specyfikacji Technicznej oraz we Wzorze Umowy (zał. nr 7 do SIWP).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Wilczy Dół 5 w Warszawie, STP Kabaty
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania77 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z SIWP:
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12), 13a)-c), 14)-23) oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit d.,
5.1.2 spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu gdy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wyprodukował lub wykonał naprawę główną poziomu utrzymania P5, co najmniej 6 szt. przyczep wózków motorowych typu PWM-10 z odmianami PWM-10W.
5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWP);
2) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWP) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem zamówień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWP, z podaniem zakresu wykonanego zamówienia, w tym z oznaczeniem:
 ilości wyprodukowanych lub naprawionych przyczep wózków motorowych typu PWM-10 z odmianami PWM-10W,
 miejsca i daty wykonania zamówień,
 odbiorców zamówień,
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.3 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona, w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając wraz z ofertą w szczególności pisemne zobowiązanie, tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.4 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zobowiązanie lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24. ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą winien złożyć wypełnione i podpisane przez te podmioty oświadczenia o których mowa w pkt. 5.2 ppkt 1) SIWP– oddzielne, dla każdego podmiotu/podmiotów.
5.7 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują usługi stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWP nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.2 SIWP lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP.
5.9 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału;
4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja;
5) wypełniając formularz oferty i inne dokumenty oraz powołując się na Wykonawcę,
w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców składa oddzielnie i dołącza do wspólnej oferty;
6) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia.
7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.10 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 poz. 459), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ.U z 2017 roku nr 2168 t.j.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.11 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
[...]
13. Kwalifikacja wykonawców i badanie ofert
13.1 Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje, dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty,
3) ceny oraz wartości w pozostałych kryteriach.
13.2 Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w pkt. 13.1 SIWP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 5 do SIWP), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania między nimi, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
13.3 Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia, w terminie do 5 dni, dokumentów:

A) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
1) Dowody potwierdzające, że zamówienia zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 2) SIWP zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionej przy¬czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wyko¬nawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty po¬twierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 2) SIWP zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dokumentów o których mowa powyżej.
B) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13.4 Jeżeli jakiekolwiek dokumenty, o których mowa w pkt 13.3 lit B są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca wskazuje w ofercie dokładnie: adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji.
13.5 Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec niego okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
13.6 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
13.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu/ów, o którym/ych mowa w pkt 13.3 lit. B) ppkt 1) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu/ów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13.8 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
13.9 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWP, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.10 Zamawiający może żądać od Wykonawcy w toku badania i oceny ofert, udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
13.11 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo złożyli oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa zawierające błędy lub niekompletne czy też budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości , do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw jeżeli mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne było by unieważnienie postępowania.
13.12 Jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającymi z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznych obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4) wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska,
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
13.13 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
13.14 Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, zgodnie z pkt 13.6 SIWP, jeżeli Wykonawca
nie złożył wyjaśnień lub dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-14
Cena: 0,00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-14 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-14, 12:30, Ul. Wilczy Dół 5, budynek 3 c sala 101A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |