m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-31 , 13:34:37
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Zamawiający przewiduje wykonywanie w szczególności n/w robót remontowych:
1)w zakresie branży ogólnobudowlanej: zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych; odgrzybianie ścian i sufitów; rozbieranie posadzek z płytek, lastryko, z betonu; rozbieranie posadzek z deszczułek i podłóg z desek; wykonywanie podłoży z betonu; wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, skucie tynków; demontaż stolarki drzwiowej, okiennej, podokienników; demontaż szaf, boazerii; obsadzanie ościeżnic, prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo-kartonowych; usunięcie lamperii, tapet; murowanie ścianek działowych; obsadzanie parapetów; wykonywanie tynków; montaż kratek wentylacyjnych; wykonywanie gładzi gipsowej; wyrównanie podłoży masą samopoziomującą; układanie glazury, płytek z terakoty, gresu; wykonywanie cokolików z gresu i terakoty; układanie paneli podłogowych; cyklinowanie i lakierowanie podłóg z drewna; malowanie ścian i sufitów; malowanie stolarki drzwiowej, grzejników, rur, balustrad balkonowych; dopasowanie skrzydeł drzwiowych, założenie okuć, klamek, zamków; montaż stolarki drzwiowej, okiennej; szklenie ram okiennych, drzwiowych; wykonywanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych; wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i inne roboty budowlane nie objęte wykazem;
2) w zakresie branży sanitarnej: roboty demontażowe w zakresie instalacji wod.-kan.; układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania; wykonywanie podejść; montaż armatury odcinającej; montaż przyborów sanitarnych; montaż urządzeń grzewczych; wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji i inne roboty sanitarne nie objęte wykazem
3) w zakresie branży elektrycznej: roboty demontażowe osprzętu i opraw; wymiana tablic lokalowych; układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów teletechnicznych; montaż osprzętu elektrycznego; pomiary elektryczne powykonawcze i inne roboty elektryczne nie objęte wykazem. Z uwagi na brak liczników prądu w lokalach Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ryczałtową z dostawcą energii lub w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych uzgodnić inny sposób korzystania z energii elektrycznej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
45.42.10.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1ZGN Administracja Domów Komunalnych Nr 110000,00
2ZGN Administracja Domów Komunalnych Nr 26000,00
3ZGN Administracja Domów Komunalnych Nr 37000,00
4ZGN Administracja Domów Komunalnych Nr 48000,00
5ZGN Administracja Domów Komunalnych Nr 56000,00
6ZGN Administracja Domów Komunalnych Nr 68000,00
Razem 45000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium45000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)potwierdzających, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówienia dotyczące remontów lokali mieszkalnych lub użytkowych w ciągu 12 miesięcy i o wartości brutto każdego zamówienia min. 70.000,00 zł oraz 1 zamówienie o wartości brutto min. 10.000,00 zł w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
Zamawiający dopuszcza:
- zsumowanie przez Wykonawcę wykonanych zamówień w ciągu jednego roku na kwotę min. 140.000,00 zł oraz 1 zamówienia o wartości brutto min. 10.000,00 zł w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków pod warunkiem udokumentowania należytego wykonania pojedynczych zamówień,
- wykonanie przez Wykonawcę remontów lokali mieszkalnych lub użytkowych o łącznej wartości min. 70.000,00 zł brutto w ciągu 1 roku, jednego zamówienia polegającego na wykonaniu prac wykończeniowych wewnątrz budynku o wartość min. 70.00,00 zł brutto oraz 1 zamówienia o wartości brutto min. 10.000,00 zł
w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
b)Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) potwierdzających, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a)dokumenty osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika robót potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.;
b)dokumenty osoby/osób, która będzie/które będą uczestniczyć w realizacji zamówień i posiada świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (grupa 1 D do 1 kV) oraz eksploatacji (grupa 1, E do 1 kV) wydane przez uprawnione organy;
c)dokumenty osoby/osób, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówień i posiada świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (grupa 3) oraz eksploatacji (grupa 3) wydane przez uprawnione organy (instalacje gazowe);
d)oświadczenie o dysponowaniu minimum 5 osobami, Wykonawca zatrudni/zatrudnia je na umowę o pracę, w tym min. 2 osoby zatrudni/zatrudnia na pełen etat, na okres trwania umowy ramowej, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (mogą też m.in. być to osoby określone powyżej). Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 2 pełnych etatów i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia.
3) potwierdzających, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł;
- od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy pzp, Zamawiający żądać będzie przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1÷9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1126).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-15 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-15, 12:45, siedzina Zamawiającego - pok 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |