m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-31 , 14:30:23
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Szajkowska
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45 94 286
- email) a.szajkowska@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej: Systemu Zarządzania Parkingami Strategicznymi P+R oraz remontu Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS)
Opis zamówienia
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się:
1) do wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej Systemu Zarządzania Parkingami Strategicznymi “Parkuj i Jedź” (P+R) w m.st. Warszawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Zadanie A);
2) do wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS) na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Zadanie B).
2. Zadanie A obejmuje m.in. wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej:
1) Systemu Zarządzania Parkingami (SZP), w tym Lokalnych SZP (LPMS) i Centralnego SZP (CPMS) z poziomu Centrum Zarządzania Parkingami,
2) systemów zabezpieczeń technicznych, zwanymi również systemami teletechnicznymi,
3) Centrum Zarządzania Parkingami wraz z serwerownią.
3. Zadanie B obejmuje m.in. wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji remontu Systemu Dozoru Wizyjnego na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny wraz z podłączeniem do Centrum Zarządzania Parkingami.
4. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych w niniejszej Umowie, w tym w Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej ST) wraz z załącznikami do ST dla poszczególnych Zadań.
5. Specyfikacja Techniczna dla Zadania A stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Specyfikacja Techniczna dla Zadania B stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki jeżeli wykaże, że:
2.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty:
2.1.1 co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegające na wykonaniu wielobranżowych dokumentacji projektowych systemów zabezpieczeń technicznych (systemów teletechnicznych) o wartości kosztorysowej prac związanych z wdrożeniem przedmiotowych systemów nie mniejszej niż 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy) PLN brutto każde z zamówień;
2.1.2 co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegające na wykonaniu wielobranżowych dokumentacji projektowych dla systemu zarządzania budynkiem (systemu automatyki budynkowej) lub systemu zarządzania bezpieczeństwem o wartości kosztorysowej prac związanych z wdrożeniem przedmiotowego systemu nie mniejszej niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) PLN brutto każde
z zamówień.
Uwaga: Wartość kosztorysowa, o której mowa w punkcie 2.1.2 nie może obejmować wartości poszczególnych prac instalacyjnych i montażowych systemów integrowanych przez system zarządzania budynkiem

2.2 dysponuje co najmniej następującym zespołem osób (Koordynatorów) odpowiedzialnych za bezpośrednie wykonywanie prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia, w zakresie obowiązków przypisanych do poszczególnych Koordynatorów i ich funkcji:
2.2.1 Kierownik Projektu (Główny Projektant) – 1 osoba
Wykształcenie i kwalifikacje: Posiada wykształcenie wyższe techniczne.
Doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat, pracując w charakterze kierownika projektu, odpowiadał lub odpowiada za kierowanie co najmniej 2 zespołami projektowymi, które odpowiadały za przygotowanie wielobranżowych dokumentacji projektowych dla realizacji inwestycji budowlanych o wartości kosztorysowej nie mniejszej niż 4.000.000,00 PLN brutto każda.
2.2.2 Projektant Branży Teletechnicznej – 1 osoba
Doświadczenie w zakresie Branży Teletechnicznej: W ciągu ostatnich 5 lat, pracując jako projektant, wykonał co najmniej 3 dokumentacje projektowe branży teletechnicznej o wartości kosztorysowej robót teletechnicznych nie mniejszej niż 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) PLN brutto każda dokumentacja.
2.2.3 Projektant Branży Elektrycznej – 1 osoba
Wykształcenie i kwalifikacje: Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Doświadczenie w zakresie Branży Elektrycznej:
W ciągu ostatnich 5 lat, pracując jako projektant, wykonał (czyli opracował projekt lub był sprawdzającym projekt) co najmniej 3 dokumentacje projektowe branży elektrycznej o wartości kosztorysowej robót branży elektrycznej nie mniejszej niż 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) PLN brutto każda, przy czym co najmniej 1 z nich obejmowała zaprojektowanie elementów sterowania automatyką budynkową na potrzeby systemu zarządzania budynkiem.
2.2.4 Projektant Branży IT – 1 osoba
Doświadczenie w zakresie Branży IT:
W ciągu ostatnich 5 lat, pracując jako projektant, wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub wdrożeniowe w zakresie architektury i budowy aplikacji i systemów informatycznych lub integracji systemów, w tym co najmniej jedną z nich na potrzeby systemów integrujących ze sobą systemy zabezpieczeń technicznych (systemy teletechniczne) oraz elementy automatyki budynkowej (dla budynków kubaturowych) lub automatyki parkingowej.
2.2.5 Projektant Branży Architektonicznej – 1 osoba
Wykształcenie i kwalifikacje:
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
2.2.6 Projektant Branży Konstrukcyjno-Budowlanej – 1 osoba
Wykształcenie i kwalifikacje:
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Uwaga:
Powyższe wymagania nie wykluczają możliwości i konieczności wykorzystania przez Wykonawcę większej liczby projektantów poszczególnych branż objętych przedmiotem zamówienia (w tym niewymienionych w warunkach udziału), jednakże projektanci wymienieni w wykazie osób zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego przedstawionymi
w warunkach udziału w postępowaniu będą odpowiedzialni za realizację przedmiotu zamówienia jako Koordynatorzy w rozumieniu zapisów niniejszego SIWZ oraz poszczególnych jej załączników. Niezależnie od przedmiotowych wymagań, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wystarczającą liczbę projektantów (wykonujących
i sprawdzających poszczególne dokumentacje projektowe) i rzeczoznawców (np. pożarowych) posiadających uprawnienia i licencje konieczne do wykonania kompletu dokumentacji projektowych objętych Umową, wymagane przepisami prawa oraz posiadających należytą wiedzę techniczną do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza, że 1 osoba będzie pełniła funkcję maksymalnie 2 Koordynatorów, pod warunkiem jednoczesnego spełnienia wszystkich wymagań stawianych obydwu Koordynatorom.
2.3 Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. 2016 poz. 65). Przez „odpowiadające uprawnienia” Zamawiający rozumie uprawnienia, które uprawniają do opracowywania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.
2.4 Zamawiający wymaga aby osoby wskazane w wykazie osób uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana/zastępstwo tych osób w toku realizacji zamówienia jest możliwe tylko w przypadku uzasadnionej konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany którejkolwiek z osób pełniących wymienione role w trakcie trwania projektu, Wykonawca zapewni na jej miejsce osobę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż opisane w pkt 2.2 powyżej.
2.5 Obowiązki wynikające z Umowy zawartej z Zamawiającym po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania dla poszczególnych Koordynatorów:
 Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za kierowanie i zarządzanie zespołem projektantów (w tym pozostałych Koordynatorów) realizujących Przedmiot Zamówienia na podstawie zawartej Umowy (w zakresie Zadań A i B). Ponadto Kierownik Projektu będzie koordynował realizację całego Przedmiotu Zamówienia, w tym będzie osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktu dla przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający oczekuje również, aby Kierownik Projektu był osobą zdolną do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie finansów oraz zasobów Wykonawcy.
 Projektant Branży Teletechnicznej będzie odpowiedzialny przede wszystkim za wykonanie projektów branży teletechnicznej odpowiednich dla Zadania A i B Przedmiotu Zamówienia. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych Faz projektowania odpowiednich dla przedmiotowej branży, w tym uzgadnianie poszczególnych dokumentacji z Zamawiającym. Ponadto zobowiązany będzie do współpracy z pozostałym projektantami z ramienia Wykonawcy w celu prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, w tym w zakresach przenikających się pomiędzy poszczególnymi branżami oraz Zadaniami.
 Projektant Branży Elektrycznej będzie odpowiedzialny za wykonanie projektów branży elektrycznej i sterowania automatyką, w zakresie wszystkich Zadań objętych Przedmiotem Zamówienia. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych Faz projektowania odpowiednich dla przedmiotowej branży, w tym uzgadnianie poszczególnych dokumentacji
z Zamawiającym. Ponadto zobowiązany będzie do współpracy z pozostałymi projektantami z ramienia Wykonawcy w celu prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, w tym w zakresach przenikających się pomiędzy poszczególnymi branżami oraz Zadaniami.
 Projektant Branży IT będzie odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie informatycznym, niezbędnych do realizacji wszystkich Zadań Przedmiotu Zamówienia. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych Faz projektowania odpowiednich dla przedmiotowej branży, w tym uzgadnianie poszczególnych dokumentacji
z Zamawiającym. Ponadto zobowiązany będzie do współpracy z pozostałymi projektantami z ramienia Wykonawcy w celu prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, w tym w zakresach przenikających się pomiędzy poszczególnymi branżami oraz Zadaniami.
 Projektant Branży Architektonicznej będzie odpowiedzialny za wykonanie projektów branży architektonicznej niezbędnych do prawidłowej realizacji wszystkich Zadań Przedmiotu Zamówienia, w tym pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych Faz projektowania odpowiednich dla przedmiotowej branży, w tym uzgadnianie poszczególnych dokumentacji z Zamawiającym. Ponadto zobowiązany będzie do współpracy z pozostałymi projektantami
z ramienia Wykonawcy w celu prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, w tym w zakresach przenikających się pomiędzy poszczególnymi branżami oraz Zadaniami.
 Projektant Branży Konstrukcyjno-Budowlanej będzie odpowiedzialny za wykonanie projektów branży konstrukcyjno-budowlanej niezbędnych do prawidłowej realizacji wszystkich Zadań Przedmiotu Zamówienia, w tym pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych Faz projektowania odpowiednich dla przedmiotowej branży, w tym uzgadnianie poszczególnych dokumentacji z Zamawiającym. Ponadto zobowiązany będzie do współpracy z pozostałymi projektantami z ramienia Wykonawcy w celu prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, w tym w zakresach przenikających się pomiędzy poszczególnymi branżami oraz Zadaniami.
2. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale X SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 23, art. 25a ust. 6 oraz art. 141 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, ze podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej w pkt. 8.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Rozdział X. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) dowody, o których mowa w rozdziale VIII ust. 4 SIWZ.

2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego
w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
2) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ);
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ);
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści
z załącznikiem nr 2 do SIWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez wykonawcę dokumenty.
4. Wykonawca wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ przekazuje oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Doświadczenie Koordynatorów (D)20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-02 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-02, 13:00, Siedziba Zamawiającego, pokój nr 225
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |