m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-01 , 09:22:11
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Elżbieta Jakubowska
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 78
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Tęcza
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 89 59
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalkancelaria urzędu
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zagospodarowanie skweru Kompanii AK ”Żniwiarz”, działka ewid. nr 206 z obrębu 7-01-08 w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego
Opis zamówienia
Zagospodarowanie skweru Kompanii AK ”Żniwiarz”, działka ewid. nr 206 z obrębu 7-01-08 w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego
szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 53821,14 zł netto
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: projektu wykonawczego dla zagospodarowania skweru Kompanii AK „Żniwiarz”, działka ewid. nr 206 z obrębu 7-01-08 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego. Realizacja zadania na zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, itp. potrzebnych do realizacji ww. zadania, uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń: Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej), Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz, wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 2. Wykonawca lub Podwykonawca w celu realizacji zamówienia zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę dwóch pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy w zakresie robót budowlanych, polegających na wykonaniu prac montażowych. 3. Wykonawca w dniu podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie jej realizacji przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa w rozdz. IV Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w rozdz. IV zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy. 4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o prace dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. Kara będzie naliczana za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.27.23-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-10-01
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
II INNE DOKUMENTY
pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin realizacji robót budowlanych40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-16
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zoliborz.org.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-16 godzina 08:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-16, 09:00, Urząd Dzielnicy Żoliborz, Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pok. 328
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |