m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-01 , 10:03:35
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
- adresPl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 656-63-59
- faks(0-22) 656-63-37
- e-mailzamowienia@pkin.pl
- adres internetowyhttp://www.pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Rybak
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1509
- telefon(0-22) 656-62-59
- emailanna.rybak@pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Kabala
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1607
- telefon(0-22) 656 61 32
- emailjacek.kabala@pkin.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1509
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1509
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż. (roboty budowlane - etap I)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku PKiN – strefa B, polegająca na dostosowaniu do wymogów przepisów p.poż. – etap I
zczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPKiN, Warszawa, Pl. Defilad 1
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-03-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium87000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
● nie podlegają wykluczeniu;
● spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000 PLN;
lub
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN.
b)zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaże, że:
1)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie wykonał łącznie co najmniej:
1 robotę budowlaną o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia w czynnym budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 50 000 m3, w tym między innymi polegającą na dostosowaniu budynku do wymogów ppoż. w zakresie zabezpieczenia elementów konstrukcji, czy wydzielenia stref pożarowych poprzez wymianę istniejącej stolarki na spełniającą wymagania ppoż., o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł
oraz
1 instalację systemów pożarowych w zakresie systemów DSO, SSP w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20 000 m2
oraz
1 instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20 000 m2
oraz
1 grawitacyjną instalację napowietrzania lub oddymiania wraz z podłączeniem do systemu ppoż.
2)dysponuje kierownikiem budowy, spełniającym łącznie następujące wymagania:
posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz.290 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz
jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016 poz. 1725)
oraz
spełnia warunek do kierowaniu pracami w obiekcie zabytkowym zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. z późn. zmianami
oraz
posiada minimum 5 letnią praktykę na stanowisku kierownika budowy;
3)dysponuje kierownikiem robót budowlanych w branży elektrycznej, spełniającym łącznie następujące wymagania:
posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych
oraz
jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016 poz. 1725)
oraz
wykonuje samodzielne funkcje w budownictwie od minimum 3 lat.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 3 lata40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.pkin.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-19 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-19, 13:00, PKiN, Pl. Defilad 1, 15 piętro, pok.1515
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |