m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-01 , 12:01:39
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Wala
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 83
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEdyta Dziurlikowska
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 60
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalkancelaria urzędu
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu terenu części działki ew. nr 4 obręb 7-01-04 parku Kępa Potocka w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, poprzez ustawienie ściany z ekologicznych drewnianych paneli obsadzonych pnączami, dla zadania z budżetu partycypacyjnego nr 1134 "Ciszej na Kępie Potockiej”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu terenu części działki ew. nr 4 obręb 7-01-04 parku Kępa Potocka w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, poprzez ustawienie ściany z ekologicznych drewnianych paneli obsadzonych pnączami, dla zadania z budżetu partycypacyjnego nr 1134 ,,Ciszej na Kępie Potockiej”
(Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 117.899,46 zł netto)
W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający: 1. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę dwóch pracowników, każdy w wymiarze 1 etatu, wykonujących czynności na terenie budowy w zakresie robót budowlanych, polegających na wykonaniu prac montażowych i zieleniarskich. 2. wymaga w dniu podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie jej realizacji przedstawienia Zamawiającemu umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w ust. 1. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 1 zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy; 3. zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przy realizacji przedmiotu zamówienia wymaganych przez Zamawiającego dwóch pracowników w wymiarze 1 etatu, wykonujących czynności na terenie budowy w zakresie robót budowlanych lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o prace dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 4. wymaga przedstawienia kopii umów o pracę poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę o których mowa w ust. 2, określających: imię i nazwisko pracownika, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy. Pozostałe dane wykonawca ma obowiązek zanominizowania. 5. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)45.11.12.91-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-07-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
II. INNE DOKUMENTY
Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin wykonania zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zoliborz.org.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-19 godzina 08:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-19, 09:00, Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, sala nr 328
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |