m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-01 , 12:02:02
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Malec
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
- telefon
- emailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Piasecka-Bulwan
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal276
- telefon(0-22) 325 43 84
- emailApisecka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sprzątanie terenów zieleni o powierzchni 56 ha w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Sprzątanie terenów zieleni o powierzchni 56 ha w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia są usługi związane ze sprzątaniem terenów zieleni o powierzchni 56 ha w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Są to tereny 7 parków oraz zieleńce i skwery.
Usługa obejmować będzie wykonywanie sprzątania na ww. terenach składającego się z następujących składowych:
- powierzchniowe zbieranie śmieci i opróżnianie koszy,
- zebranie odpadów typu gruz, odpady komunalne, gabarytowe, gałęzie i inne organiczne z wywozem na zwałkę,
- oczyszczanie chodnika z darni,
- zamiatanie alejek parkowych i zimowe oczyszczanie,
- rozstawienie skrzyń z piaskiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar ze wzoru kosztorysu ofertowego zał. nr 2 do SIWZ, ogólna specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót (w skrócie OST) zał. nr 3 do SIWZ, szczegółowa specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót (w skrócie SST) zał.nr 4 do SIWZ, wzór umowy (zał. nr 9 do SIWZ).

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie realizacji usługi skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.) pracowników do wykonywania czynności wymienionych w załączniku do wzoru umowy.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
a) w przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 3 ust. 1 wzoru umowy,
b) w celu podniesienia standardu świadczonych usług.
W przypadku dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi, polegające na powtórzeniu podobnych usług, zwiększeniu krotności wykonywanych prac wymienionych w kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę. Usługa będzie wykonana po cenach nie wyższych niż jednostkowych netto zawartych w kosztorysie ofertowym na dany rok (z uwzględnieniem waloryzacji ujętej w umowie podstawowej).
Ewentualny zakres usług jaki może zostać zlecony na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. opisuje załącznik nr 10 do SIWZ.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.12.2020 r. lub w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków finansowych.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zmiany Umowy: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK.Zostały określone w wzorze umowy.
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany:
1) zmiana osoby pełniącej funkcje nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac (określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2 umowy) z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany.
2) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu w tym celu Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 P.z.p.
3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
4) waloryzacja wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 umowy;
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.bielany.waw.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielany.waw.pl
4. Komunikacja elektroniczna NIE wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.
5. Składnie oferty należy przesłać elektronicznie: NIE.
6. Języki, w których można sporządzać oferty: Polski.
7. NIE wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
8. NIE przewiduje się opcji.
9. Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
10. Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak. Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 2020 rok.
11. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 i pkt 8 ustawy PZP.
12. Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): TAK
13. Do wyboru oferty przewiduje się wykorzystanie aukcji elektronicznej.
a) Adres strony, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl
b
) Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez wykonawcę w ofercie
c) Minimalna wartość postąpienia: 5000,00 zł. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
d) Jedyne licytowane kryterium-cena brutto.
e) Wymagania dot. komputera wykonawcy podano w SIWZ.
14. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze / Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.
Składanie
odwołań. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia - jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, tj. „domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

15. Wartość obecnie udzielanego zamówienia 1 079 878,98 zł netto, + wartość przewidywanych zamówień na podstawie art.67 ust. 1 pkt 6 Pzp - 755 291,44 zł. netto. co stanowi łącznie 1 835 170,42 zł netto.
16. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.4.2018.MMA.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTereny 7 parków oraz zieleńce i skwery w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Kod NUTS: PL911
Główny przedmiot (CPV)90.51.13.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.62.00.00-9
90.63.00.00-2
90.51.20.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału.
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21) oraz ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz.1923) obejmujące wszystkie odpady o kodach z grupy 20 oraz uwzględniające odpady o kodach:15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05,1501 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 16 01 03, 16 04 02,16 81 01, 16 81 02, 17 01 01, 17 01 02, 1701 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 03, 17 06 01, 1706 04, 17 06 05, 17 08 02, 17 09 04.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego zezwolenia w zakresie zbierania odpadów na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) Zdolność techniczna:
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje jedną usługę (umowę z ewentualny/mi zamówieniem/ami z art. 67 ust 1 pkt 6 Pzp) sprzątania terenów zewnętrznych, w tym min. zbieranie śmieci, zamiatanie, odśnieżanie, o wartości min. 600 000,00 zł brutto, przy założeniu, że usługa była/jest wykonywana w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy.
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
B) Zdolność zawodowa:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie:
- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dowodami, o których mowa, są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów.
W przypadku usług(i) wykonywanych(-ej) podać wartość tej części usługi, która już została wykonana, wraz z załączeniem dowodu(ów), czy została wykonana należycie, wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. W przypadku usług zakończonych, dowód potwierdzający ich należyte wykonanie powinien być wystawiony po ich ukończeniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst:
a) art.24 ust.1 PZP,
b) art. 24 ust.5 pkt 1 PZP,
c) art. 24 ust.5 pkt 8 PZP.
2)Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.1) Warunki udziału.
2. Wraz z ofertą zał. nr 1 do SIWZ należy złożyć:
2.1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zał. nr5 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.2. Kosztorys ofertowy – zał. nr2 do SIWZ.
2.3. Dokumenty potwierdzające, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2.4. (jeśli dotyczy) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów –dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Zgodnie z par.9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej Rozporządzeniem, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Części III – pkt 1.5. SIWZ (numeracja z SIWZ).
Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2.5. (jeśli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów na to , że:
a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą;
b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywami;
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy chyba, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych.
3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r.poz.716).
3.8. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w punkcie 3.1.-3.7 powyżej.
3.9. W przypadku wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub wykonawca zagraniczny składa dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.-3.7 powyżej, z tym że: dane dotyczące tych dokumentów zawarto w SIWZ.
Szczegółowe informacje dot. składanych dokumentów zawarto w SIWZ. Dokumenty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotów zagranicznych oraz dokumenty innych podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, oferta wspólna - szczegóły w SIWZ, stron www.bielany.waw.pl
4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,(bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24ust.1 pkt 23

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji na każdorazowe wezwanie20 %
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bielany.waw.pl/page/37,zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro.html?id=1240
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-15 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-15, 13:30, W siedzibie zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego29, sala 352 piętro III
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |