m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-02 , 12:25:54
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jakub Wojtkowski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
- telefon(0-22) 655 46 99
- emailj.wojtkowski@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJakub Wojtkowski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
- telefon(0-22) 655 46 99
- emailj.wojtkowski@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka Wschodniego – Północnego, od szlaku za Stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za Stacją C21
Opis zamówienia
Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka Wschodniego – Północnego, od szlaku za Stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za Stacją C21
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania38 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu:
1) z powodu zaistnienia obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)– 23) ustawy Pzp,
2) z powodu zaistnienia fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – wykluczeniu podlega wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.z 2016 r.,poz.2171 z późn. zm.),
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2.
2 Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy:
1) wykaże minimalny roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - minimalny roczny obrót za wszystkie pełne lata obrotowe, w wysokości nie mniejszej niż 500 mln PLN rocznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Uwaga: Jako „obrót”, o którym mowa powyżej, Zamawiający rozumie przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem.”.
2) dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 150 mln PLN – dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Uwaga: W przypadku Wykonawców zagranicznych, jeżeli kwoty, o których mowa w pkt 1) i 2), zostaną wyrażone w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający dokona ich przeliczenia na złote polskie, wg średniego kursu waluty, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na stronie www.nbp.pl, w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
2.2 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał niżej wymienione obiekty budowlane, stanowiące odrębną inwestycję lub jej część (tj. budowa zakończona protokołem odbioru):
a) co najmniej 3 km pojedynczego tunelu wykonanego w technologii tarcz zmechanizowanych (TBM) dla inwestycji kolejowych, metra, drogowych lub infrastrukturalnych wraz z wykonaniem wszystkich robót budowlanych z wyposażeniem obiektów budowlanych we wszystkie instalacje, urządzenia i systemy całoliniowe, w tym co najmniej 1 km tunelu podziemnego transportu szynowego w mieście,
b) co najmniej dwie stacje podziemne, z przejściem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji.
Uwaga 1: Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.
Uwaga 2: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższe warunki.
3 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) oświadczenie Wykonawcy (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu (dalej zwany „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zał. nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia formularz JEDZ, składający się z sześciu części, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcom wypełniania formularza JEDZ, udziela w SIWZ wskazówek (w formie mini instrukcji w JEDZU) dotyczących wypełniania JEDZ. W formularzu JEDZ, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieści:
a) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 1) SIWZ - informację o rocznym obrocie za każde z ostatnich trzech lat obrotowych,
b) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 2) SIWZ - informację o wysokości środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej, którymi dysponuje Wykonawca,
c) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2 SIWZ - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunku, wraz z podaniem ich rodzaju, w tym w szczególności:
 długości wykonanego tunelu, zrealizowanego w technologii TBM oraz długości wykonanego tunelu podziemnego transportu szynowego w mieście,
 ilości wykonanych stacji podziemnych, z przejściem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji,
 daty, miejsca wykonania robót,
 podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Uwaga: Oświadczenia złożone przez Wykonawcę w formularzu JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
4) Uzupełniony wstępny Harmonogram Rzeczowo – Finansowy Przedmiotu Zamówienia – dokument mający charakter informacyjny i pomocniczy, opracowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, zawierający terminy wykonania dokumentów i robót budowlanych stanowiących elementy „węzłowe” objętych Przedmiotem Zamówienia oraz wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy Przedmiotu Zamówienia.
Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia przez Wykonawcę Wstępnego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Przedmiotu Zamówienia, w stosunku do wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
Uwaga 2: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie - w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy - przekazać Zamawiającemu do uzgodnienia Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy Przedmiotu Zamówienia, określający podział przedmiotu zamówienia na etapy (grupy robót) podlegające odbiorom częściowym, w formie szczegółowego podziału na rodzaje robót oraz wysokości wynagrodzenia za wykonanie każdego z etapów (grupy robót). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przez Wykonawcę przedstawionego w ofercie Wstępnego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Przedmiotu Zamówienia, szczególnie w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych.
4 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (w oryginale), tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zobowiązanie lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.
7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą winien złożyć wypełnione i podpisane przez te podmioty oświadczenie w formie formularza JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.3.1 SIWZ – oddzielne, dla każdego podmiotu/podmiotów.
8 Wykonawcy, którzy w celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2 SIWZ powołają się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, mogą polegać na zdolnościach tego podmiotu, jeśli podmiot ten zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4. SIWZ nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.2 SIWZ lub zajdą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.2 SIWZ
10 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.
2) Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) Wypełniając formularz oferty w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.3 ppkt 1) składa każdy z Wykonawców oddzielnie (wypełnione i podpisane przez te podmioty) i dołącza do wspólnej oferty. Powyższe oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) Każdy z Wykonawców składa oddzielny formularz JEDZ i dołącza go do wspólnej oferty. Oświadczenia zawarte w formularzu JEDZ powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
12 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia 8 %
Przedłużenie okresu rękojmi za wady robót budowlanych32 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-04-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-04-18 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-04-18, 12:30, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zamówienie będzie dofinansowane w ramach projektu Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |