m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-02 , 13:14:32
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Teresa Kacperska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29
- lokal276
- telefon(0-22) 4434819
- emailtkacperska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Zalewski
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal
- telefon
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29
- lokal276
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29
- lokal276
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja projektu „Plac zabaw dla młodszych dzieci – Dantego 7/Szekspira 4”
Opis zamówienia
a)Zakres robót obejmuje w szczególności: rozbiórki istniejących urządzeń zabawowych oraz elemen-tów zagospodarowania terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej i poliuretanowej, montaż nowych urządzeń zabawowych, ogrodzenie terenu oraz nasadzeń zieleni.
b)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt wykonawczy pn. „Plac zabaw dla młod-szych dzieci – Dantego 7/Szekspira 4 (zał. nr 10), tom II - specyfikacja techniczna wykonania i od-bioru robót (zał. nr 11) przedmiar robót (zał.nr 12) opracowane przez EKOPROJEKT Jacek Jakóbik oraz wzór umowy (zał. nr 3);
c)Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych do wskazanych
w dokumentacji projektowej, o ile takie wskazania nastąpiły poprzez wskazanie nazwy, rysunku, zdjęcia, wymiaru danego urządzenia wyposażenia placu zabaw, czy opisu sugerującego danego producenta lub typu, pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych zgodnych ze wskazaniami autora dokumentacji projektowej oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian rozwiązań funkcjonalnych zawar-tych w dokumentacji projektowej. Zastosowane materiały i wyroby powinny posiadać certyfikaty zgodne z obowiązującym prawem. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołu-je się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Podane w dokumentacji projektowej zdjęcia urządzeń placu zabaw należy traktować jako materiał poglądowy. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od podanych wymiarów urządzeń wyposażenia placu zabaw pod warunkiem zachowania funkcji, norm bezpieczeństwa i ergonomii placu zabaw.
Na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga w okresie realizacji umowy skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionych (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć no-wo zatrudnionych pracowników, jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę, do czynności:
• wykonania nawierzchni placu zabaw,
• wykonania ogrodzenia placu,
• montażu wyposażenia placu zabaw
• wykonanie nasadzeń zieleni.

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830) posłańca lub osobiście (oferta musi być złożona w formie pisemnej).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDantego7/Szekspira 4 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.23-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 37.53.52.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-05-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)nie podlegają wykluczeniu;
b)spełniają warunki udziału w postępowaniu;
1)Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wy-kluczenia wskazane w art.24 ust.1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwi-dację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogło-szono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postano-wieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szcze-gólności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczy-nienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidło-wemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

2)Warunki udziału w postępowaniu
a)zdolność techniczna: za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji placu zabaw lub zagospodarowania terenu zewnętrznego wraz z budową, modernizacją, przebudową lub remontem placu zabaw – ogółem na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto;
b)zdolność zawodowa: za spełniających warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów - w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia, do sprawowania funkcji kierownika robót, tj. posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w co najmniej ograniczonym zakresie
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Kwalifikacje zawodowe osób, o których mowa powyżej, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatelami państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz.1946 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego "świadczeniem usług trans granicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych.
3)Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawców w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą)
a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Części III – pkt 1.2) SIWZ, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
b)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskaza-nych w art.24 ust.1 i 24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP, o treści zgodnej z określoną we wzorze stano-wiącym załącznik 5 do SIWZ.
4)W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, we-zwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)Wykaz robót budowlanych (wg wzoru określonego w zał. Nr 6 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) Wykaz osób, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
UWAGA !
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamó-wienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postepowania wezwać wykonawców do zło-żenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wy-kluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5) W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, we-zwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy chyba, że Wykonawca wskaże w ofercie dostępność dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych.
b)Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów po-twierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
c)Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
d)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 usta-wy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
e)W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w lit. a,b,c,d.
f)W przypadku wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub wykonawca zagranicz-ny składa dokumenty, o których mowa w lit. a,b,c,d z tym że:
fa) Zamiast dokumentów wymienionych w lit. d), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ są-dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamiesz-kania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
fb) Zamiast dokumentu wymienionego w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
fc) jeżeli w kraju, w którym wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. fa i fb zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonaw-cy/podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświad-czenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem są-dowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy/podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby, przy uwzględnieniu okresów ważności przypisanych w powyższych lit. fa i fb poszcze-gólnym dokumentom.
fd) Wykonawca/podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. d, składa dokument o którym mowa w pkt lit fa) w zakresie określonym
w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawie-rającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, admi-nistracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

2.Inne dokumenty niż wymienione w części III – pkt 1.3) – 1.5) SIWZ
a)Wraz z ofertą o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. Nr 1 do siwz należy złożyć dokumenty wymienione w pkt-2 lit. b - f,:
b)W przypadku, gdy Wykonawca ma zamiar zaoferować urządzenia/materiały równoważne opisane w dokumentacji projektowej - Zestawienie wyrobów równoważnych (wg wzoru w zał. nr 2 do SIWZ), w którym wykaże spełnienie warunków równoważności oferowanych urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej. Zestawienie należy dołączyć do oferty tylko w przypadku ujęcia w ofercie urządzeń równoważnych w stosunku do podanych w dokumentacji. Nie dołączenie przez Wykonawcę zestawienia urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja Wykonawcy zastosowania urządzeń podanych w dokumentacji projektowej.
c) Właściwe pełnomocnictwo/a w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/y działające na podstawie pełnomocnictwa;


d)Dokument/y potwierdzający/e, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne oświadczenia lub dokumenty lub udzielająca/e pełnomocnictwa – jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa – była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art.26 ust.6 ustawy Pzp.
e)W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu dokument (w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia). Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
Z przedłożonego dokumentu musi wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

f)W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów na to, że:
 zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą;
 zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
 podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
g) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert(art.86 ust.5 ustawy Pzp), wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1.pkt.23 ustawy – wg wzoru określonego w zał. Nr 9 do siwz. Wraz z przedstawieniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
3.ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW
1)Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2)Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie należy dołączyć do oferty, który powinien zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy i określeniem adresu siedziby,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3)Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.
4)Oświadczenia, dotyczące niepodleganiu wykluczeniu i przynależności do grupy kapitałowej, każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną składa odrębnie.
5)Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego w imieniu danego Wykonawcy).
6)Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt-5, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
7)Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem, którego należy oznaczyć w ofercie.
8)W odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt 1.2. a,b wymagania te muszą być spełnione wspólnie jednak z zastrzeżeniem, że spełnienie warunku określonego w lit a może wykazać ten wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian:
1)zmiana osób, o których mowa w § 7 umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika robót, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy może nastąpić z przyczyn losowych
z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany, a ponadto osoba ta musi spełniać wymaganie zawarte w SIWZ,
2)zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp.
3)zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane GRB 20 %
wydłużenie okresu gwarancji na zamontowane urządzenia placu zabaw GUPZ20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-19
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxxxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://bielany.waw.pl/page/37,zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro.html?id=1246
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-19 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-19, 13:30, Zeromskiego 29 sala 352
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |