m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-02 , 15:40:38
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jakub Wojtkowski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
- telefon(0-22) 655 46 99
- emailj.wojtkowski@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJakub Wojtkowski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
- telefon(0-22) 655 46 99
- emailj.wojtkowski@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa artykułów chemii gospodarczej, profesjonalnych środków czystości oraz specjalistycznego sprzętu do sprzątania w podziale na 8 zadań
Opis zamówienia
DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ, PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO SPRZĄTANIA W PODZIALE NA 8 ZADAŃ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)24.96.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1domowa chemia gospodarcza1500,00
2profesjonalne środki czystości TORK9000,00
3specjalistyczny sprzęt do sprzątania1200,00
4produkty EKOLAB0,00
5worki na odpady0,00
6ręczniki frotte0,00
7profesjonalna ochrona rąk0,00
8pozostałe profesjonalne środki myjące0,00
Razem 11700,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-10-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium11700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 14), jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d).
2 Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) formularze cenowe, zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWP, tylko tych zadań, które obejmuje oferta;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do SIWP).
3) UWAGA! Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 5 – worki na odpady, winien do oferty dołączyć wzory worków, dotyczące każdej pozycji (11 pozycji) spełniające wymagania określone
w przedmiotowym zamówieniu.
3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;


2) oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców;
4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja;
5) wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa
i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania każdy
z Wykonawców składa oddzielnie i dołącza do wspólnej oferty;
6) brak podstaw wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 poz. 459 tj.), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp)
i solidarnie za nie odpowiadających.
5 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-20 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-20, 12:30, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |