m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-05 , 08:46:09
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Kwasek
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 654 91 92 w. 9219
- emailzzp@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przewiezienie i przechowywanie pojazdów wszystkich typów oraz przekazywanie na wniosek zamawiającego do recyklingu pojazdów usuniętych z dróg leżących na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 -j.t. ze zm..
Opis zamówienia
Przewiezienie i przechowywanie pojazdów wszystkich typów oraz przekazywanie na wniosek zamawiającego do recyklingu pojazdów usuniętych z dróg leżących na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 -j.t. ze zm.).

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)98.35.11.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.11.81.10-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium45000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj:
1.1.1.1. Aktualne zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przewozu rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 1907 ze zm.).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykazują łącznie z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu zamówienia polegająca na holowaniu pojazdów musi być wykonywana przez Wykonawcę posiadającego licencję lub zezwolenie, o których mowa powyżej.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia potwierdzających tj. następujące dokumenty:
2.1.Aktualne zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przewozu rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 1907 ze zm.).

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Wykonawca:
1.1.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 600 000,00 zł słownie: sześćset tysięcy złotych);
1.1.1.2. Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia potwierdzających tj. następujące dokumenty:
2.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1.1.1.2. - części sprawozdania finansowego(rachunek zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o części badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane- z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego dosprawozdania finansowego.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za„ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym.
2.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1.1.1.1- potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
2.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt. 2.1. i 2.2., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 1.1.1.1 i 1.1.1.2.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1.1. Wykonawca dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi:
1. Parkingiem lub parkingami do przechowywania pojazdów usuwanych w trybie art. 130a oraz art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, które:
 mają być umiejscowione w granicach m.st. Warszawy,
 mają posiadać powierzchnię łączną umożliwiającą jednorazowe przechowywanie min. 400 pojazdów,
 mają posiadać utwardzoną, lub w inny sposób zabezpieczoną przed zaleganiem wody i błota nawierzchnią,
 mają być chronione (ochrona fizyczna) całodobowo,
 mają posiadać ogólnodostępną toaletę;
 maja posiadać ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie posesji.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać przed podpisaniem umowy wykaz parkingów, które będą wykorzystywanie przy realizacji niniejszego zamówienia wraz z danymi na temat podstawy dysponowania tymi zasobami.

VI.3) ogłoszenie - Informacje dodatkowe

1.Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8 SIWZ (Rozdział I SIWZ), w tym:
1.1. Do oferty należy załączyć oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ".
1.2. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 1.1. powyżej (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
1.3. Wykonawca, który polega na zasoby innych podmiotów , o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenia wskazane w pkt 1.1. powyżej –JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 01.2004 r. pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w § 5 pkt 1)-4) - 5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.
4. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt 10 SIWZ.
5. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Składanie odwołań:
Informacja na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
ilość miejsc parkingowych 30 %
deklarowane dysponowanie co najmniej 400 miejscami parkingowymi zlokalizowanymi na jedny parkingu10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zdm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-19, 11:00, Zarząd Dróg Miejskich Warszawa, ul. Chmielna 120 sala konferencyjna nr 402
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |