m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-05 , 11:43:12
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Łucja Jakóbczyk
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 277 05 67
- emailzamowienia@ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrzegorz Kuciński
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal57
- telefon(0-22) 277 05 32
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia

Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych, zlokalizowanych przy ulicach Bednarskiej, Boleść, Bugaj, Filtrowej, Hożej, Karasia, Miłej, Al. 3 Maja (od ul. Kruczkowskiego), Al. 3 Maja (od ul. Solec), na Pl. Młynarskiego, na Pl. Żelaznej Bramy, oraz ul. Myśliwieckiej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący prowadzenia
12 całodobowych parkingów strzeżonych
Plany parkingów – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
Regulaminy parkingów – stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
Obowiązujące cenniki parkingów - stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
Wykazy wyposażenia dotyczące parkingów stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy związanych z prowadzeniem rozliczeń z Zamawiającym i z przestrzeganiem procedur dotyczących systemu SYSPARK12 – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)63.71.24.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
9.1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.1.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
9.1.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
9.1.2. nie podlegają wykluczeniu,
9.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
9.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 posiada koncesję - zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014 poz. 1099) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
Należy wypełnić w formularzu (JEDZ zał. nr 9 do SIWZ) w Części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja A punkt 2
9.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert przynajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: prowadzenie w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy jednego całodobowego, płatnego, ogólnodostępnego parkingu strzeżonego, posiadającego min. 150 miejsc postojowych lub dwóch całodobowych, płatnych, ogólnodostępnych parkingów strzeżonych, posiadających min. 75 miejsc postojowych każdy oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Należy wypełnić w formularzu (JEDZ zał. nr 9 do SIWZ) w Części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja C: Zdolność techniczna i zawodowa punkt 1b)
 dysponuje jednolitym umundurowaniem dla pracowników obsługujących parkingi; zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,
 dysponuje środkami łączności tj. przynajmniej 12 telefonami komórkowym, w które będą wyposażeni pracownicy obsługujący parkingi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
9.2.3 wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:
 osiągnął w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla Wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum łącznie w ww. okresie 1 500 000,00 złotych.
Należy wypełnić w formularzu (JEDZ zał. nr 9 do SIWZ) w Części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa punkt 1a)
oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.

9.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

10. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:

10.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;
10.2. Ponadto do oferty należy załączyć:
10.2.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) zał. nr 9 do SIWZ.
10.2.1.1. JEDZ obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania lub, że odpowiednie kryterium kwalifikacji jest spełnione, a także zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiającego.
10.2.1.2. Wypełniając formularz JEDZ w zakresie części IV (kryteria kwalifikacji) sekcja C – pkt 2) (w odniesieniu do zamówień publicznych na usługi) należy szczegółowo opisać usługi w odniesieniu do wszystkich wymagań Zamawiającego, opisanych w pkt. 22.2. SIWZ
10.2.1.3. Formularz JEDZ wypełnia i podpisuje Wykonawca.
10.2.1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców.
10.2.1.5. JEDZ ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (Informacje dotyczące wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
10.2.1.6. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ.
10.2.1.7. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie , w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia) oraz część IV (kryteria kwalifikacji) w zakresie, w jakim Wykonawca będzie polegał na zasobach danego podmiotu trzeciego.
10.2.1.8. Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
10.2.1.9. W przypadku zlecenia części zamówienia Podwykonawcy oraz polegania na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (JEDZ).
10.2.1.10. Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu:
1) załączonego przez Zamawiającego druku JEDZ - Zał. nr 9 do SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik o nazwie „JEDZ”- Zał. nr 9 do SIWZ i zapisać go na dysku twardym. Następnie wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza), wydrukować, podpisać i załączyć do oferty.
2) druku dostępnego poprzez stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
W tym celu należy podjąć następujące kroki: Wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd wybrać odpowiednią wersję językową – język polski, wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca). Zaimportować pobrany wcześniej plik. Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza).
Wydrukować, podpisać i załączyć do oferty.
Uwaga:
Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdffile/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf

10.2.2 dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,

10.3. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 26.7 SIWZ.

10.5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 9.3.:

a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; lub zaświadczenia innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy to jest obsługę parkingów40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-07
Cena: 5,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w Banku Handlowym w Warszawie S. A. Nr: 69103015080000000550890054.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-07 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-07, 10:15, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |