m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-05 , 11:43:49
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- adresCegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-02-47
- faks(0-22) 834-18-20
- e-mailzp@bielanski.med.pl
- adres internetowyhttp://www.bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Janusz Kurek
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal107 (pawilon H)
- telefon(0-22) 569-02-47
- emailzp@bielanski.med.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego (ZP-15/2018)
Opis zamówienia
2. Zamówienie obejmuje 42 pakiety: PAKIET 1 - stymulatory VVIR, PAKIET 2 - stymulatory VVI odporne na MR, PAKIET 3 - stymulatory DDDR odporne na MR, PAKIET 4 - stymulatory DDD, PAKIET 5 - stymulatory DDD odporne na MR, PAKIET 6 - stymulatory resynchronizujące, PAKIET 7 - defibrylatory VVI z sygnalizacją dźwiękową ERI, PAKIET 8 - defibrylatory VVI odporne na MR, PAKIET 9 - defibrylatory VVI < 1 cm grubości, PAKIET 10 - defibrylatory VVI, PAKIET 11 - defibrylatory DDD z sygnalizacją dźwiękową ERI, PAKIET 12 - defibrylatory DDD odporne na MR, PAKIET 13 - defibrylatory DDD < 1 cm grubości, PAKIET 14 - defibrylatory DDD, PAKIET 15 - defibrylatory CRT z sygnalizacją dźwiękową ERI, PAKIET 16 - defibrylatory CRT odporne na MR, PAKIET 17 - defibrylatory CRT < 1 cm grubości, PAKIET 18 - defibrylatory CRT, PAKIET 19 - defibrylatory CRT do stymulacji 4 polowej LV z sygnalizacją dźwiękową ERI, PAKIET 20 - defibrylatory CRT do stymulacji 4 polowej LV odporne na MR, PAKIET 21 - defibrylatory CRT do stymulacji 4 polowej LV < 1 cm grubości, PAKIET 22 - defibrylatory CRT do stymulacji 4 polowej LV, PAKIET 23 - zestawy do resynchronizacji, PAKIET 24 - zestawy drenów do pompy Cool Flow, PAKIET 25 - prowadniki, PAKIET 26 - prowadniki hemodynamiczne, PAKIET 27 - elektrody zabezpieczające do defibrylatora, PAKIET 28 - zestawy do krioablacji, PAKIET 29 - testy ACT, PAKIET 30 - elektrody referencyjne do systemu Carto, PAKIET 31 - elektrody ablacyjne 4/8 mm do systemu Carto, PAKIET 32 - elektrody chłodzone do systemu Carto, PAKIET 33 - introducery, PAKIET 34 - zestawy do kaniulizacji, PAKIET 35 - kable do kontrolera elektrod Medtronic, PAKIET 36 - elektrody diagnostyczne 4 polowe, PAKIET 37 - elektrody sterowalne 10 polowe do zatoki wieńcowej, PAKIET 38 - elektrody ablacyjne 4/8 mm, PAKIET 39 - koszulki sterowalne, PAKIET 40 - zestawy do nakłucia transeptalnego, PAKIET 41 - elektrody ablacyjne chłodzone, PAKIET 42 - akcesoria do stymulatorów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiajacego - loco Apteka Szpitalna
Główny przedmiot (CPV)33.18.22.10-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.18.21.00-0
33.14.10.00-0
33.18.22.40-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
142 części - jak w opisie przedmiotu zamówienia20344,00
Razem 20344,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20344,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

6. Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

7. Podstawy wykluczenia wykonawcy:

7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

7.1.1 w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

7.1.2 wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp tj.:

7.2.1 wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

7.2.2 wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

7.2.3 wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

7.2.4 wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł stosowne porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd z sekcji III.1.2.

8.3 Dokumenty potwierdzające parametry punktowane w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, wymagane do złożenia wraz z ofertą przez każdego Wykonawcę (dotyczy Pakietów: 1 - 22:

8.3.1 formularz specyfikacji technicznej - Parametry oceniane, w celu dokonania oceny ofert w kryterium „parametry techniczne”. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią dla oferowanego pakietu tabelę zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ);

8.3.2 materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające Parametry oceniane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej;

8.4 Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

8.4.1 formularz specyfikacji technicznej - Parametry wymagane. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią tabelę zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ);

8.4.2 deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) - z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy;

8.4.3 materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające Parametry wymagane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej, z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy.

8.5 Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego wykonawcę wraz z ofertą:

8.5.1 dowód wniesienia wadium
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
parametry techniczne40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-15
Cena: 40,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa w siedzibie Zamawiajacego - nie dotyczy wersji elektronicznej
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bielanski.med.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-15 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-15, 11:30, siedziba Zamawiającego, pawilon H, pokój 107
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |