m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-05 , 12:59:54
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Dąbrowska
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 459 42 87
- emailzamowienia@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa, w tym: zaprojektowanie, wykonanie i serwisowanie Systemu Pobierania Opłat na Parkingach Strategicznych „Parkuj i Jedź” (P+R) w m.st. Warszawie (SPO)
Opis zamówienia
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, w tym: zaprojektowania, wykonania i serwisowania Systemu Pobierania Opłat na Parkingach Strategicznych “Parkuj i Jedź” (P+R) w m.st. Warszawie, zwanego dalej również: „SPO” (Przedmiot Zamówienia). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia lub zamówień uzupełniających może być: dostawa wraz z zaprojektowaniem, instalacja, podłączenie do SZON lub serwisowanie dodatkowych Systemów Pobierania Opłat dla innych obiektów w m. st. Warszawa w zakresie objętym zamówieniem podstawowym. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikające z oferty wybranej jako najkorzystniejsza.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.99.63.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 48.00.00.00-8
48.15.10.00-1
45.31.40.00-1
45.21.33.12-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Rozdział I: Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty:
1) Co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie Systemu poboru opłat realizującego zadania w transporcie drogowym (w tym również na parkingach) lub komunikacji miejskiej, przy czym co najmniej jedno z nich za kwotę 1.000.000,00 PLN brutto,
2) Co najmniej 1 zamówienie polegające na świadczeniu usług serwisowych z elementami utrzymania/wsparcia technicznego systemów informatycznych obejmujących swoim zakresem systemy rozliczeniowe lub systemy zabezpieczeń technicznych, trwających co najmniej 1 rok,
oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi/dostawy te zostały wykonane należycie.
b) dysponuje co najmniej następującym zespołem osób (Koordynatorów) odpowiedzialnych za bezpośrednie wykonywanie prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia, w zakresie obowiązków przypisanych do poszczególnych Koordynatorów i ich funkcji:
• Kierownik Projektu
Wykształcenie i kwalifikacje:
Posiada wykształcenie wyższe techniczne.
Doświadczenie:
W ciągu ostatnich 5 lat, pracując w charakterze kierownika projektu, odpowiadał lub odpowiada za realizację co najmniej 2 inwestycji obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów teleinformatycznych, na obiektach budowlanych lub obiektach liniowych, za co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto każda.
Zakres obowiązków:
Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za kierowanie i zarządzanie zespołem realizującym Przedmiot Zamówienia na podstawie zawartej Umowy. Ponadto Kierownik Projektu będzie koordynował realizację całego Przedmiotu Zamówienia, w tym będzie osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktu dla przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający oczekuje również, aby Kierownik Projektu był osobą zdolną do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie finansów oraz zasobów Wykonawcy.
• Kierownik robót/budowy
Wykształcenie i kwalifikacje:
Posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia i kierowania robotami bez ograniczeń.
Doświadczenie:
W ciągu ostatnich 3 lat, odpowiadał lub odpowiada za kierowanie co najmniej 2 robotami budowlanymi, obejmującymi swoim zakresem co najmniej montaż instalacji budynkowych.
Zakres obowiązków:
Kierownik robót/budowy będzie odpowiedzialny za kierowanie (w tym prowadzenie i nadzorowanie) robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach Przedmiotu Zamówienia, w tym instalacyjnymi, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa budowlanego.
• Główny projektant
Wykształcenie i kwalifikacje:
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.
Doświadczenie:
W ciągu ostatnich 5 lat kierował lub kieruje co najmniej jednym zespołem projektowym odpowiedzialnym za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy obiektów budowlanych lub obiektów liniowych, przy czym wartość kosztorysowa projektowanych robót wynosiła co najmniej 4.000.000,00 PLN brutto dla jednego obiektu oraz przedmiotowy obiekt został wybudowany lub przebudowany na podstawie ww. dokumentacji projektowej.
Zakres obowiązków:
Główny projektant będzie odpowiedzialny za kierowanie zespołem projektantów wykonujących dokumentacje projektowe objęte Przedmiotem Zamówienia, a także będzie brał czynny udział przy tworzeniu dokumentacji powykonawczej.
• Architekt IT
Doświadczenie:
W ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2-krotnie był lub jest kierownikiem zespołu lub zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie systemów rozliczeniowych opartych o bazy danych i architekturę klient–serwer, o wartości wdrożonych systemów co najmniej 500.000,00 PLN brutto każdy.
Zakres obowiązków:
Architekt IT będzie odpowiedzialny za kierowanie zespołem i wdrożenie wszelkiego oprogramowania objętego Przedmiotem Zamówienia. Ponadto będzie brał czynny udział przy tworzeniu dokumentacji powykonawczej, testach i szkoleniach.
Uwaga: Jedna osoba może pełnić nie więcej niż funkcję jednego Koordynatora.
Rozdział B: Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Rozdział II:
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Rozdział III:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi być złożone w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu formularza JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
3. W tym celu należy podjąć następujące kroki:
a) ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”
b) wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
c) wybrać odpowiednią wersję językową (w przypadku przedłożenia formularza JEDZ w innej niż polska wersja językowa należy załączyć do oferty tłumaczenie podpisane przez osobę(y) umocowaną do jego złożenia
d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (tę opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)
e) zaimportować pobrany wcześniej plik
f) wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza)
g) wydrukować, podpisać i załączyć formularz JEDZ do oferty.
4. Wykonawca może skorzystać z instrukcji wypełnienia formularza JEDZ
dostępnej na https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
7. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (oraz w rozdziale XIV pkt 8 niniejszej SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia Zamawiający zamieści wraz z informacją z otwarcia ofert.
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ);
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ);
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ).
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) rozdziale X. 9. 2) lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) rozdziale X. 9. 2) lit. b) - d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11. Dokumenty, o których mowa w rozdziale X. 10. 1) niniejszej SIWZ oraz w rozdziale X. 10. 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w X. 10. 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 10. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 11 stosuje się.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie Koordynatorów PD1 – Architekt IT oraz Kierownik Projektu15 %
Doświadczenie Koordynatorów PD2 – Kierownik budowy/robót oraz Główny projektant10 %
Wydłużona gwarancja PG15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-14 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-14, 11:30, Siedziba Zamawiającego, pok. nr 225
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |