m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-05 , 14:44:42
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Drygała-Puto
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45-94-285
- emailzamowienia@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie systemu pobierania opłat na Parkingu Strategicznym „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) P+R Metro Młociny III w Warszawie

Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Systemu Pobierania Opłat (zwanego dalej SPO) na Parkingu Strategicznym „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) Metro Młociny III w m.st. Warszawie (zwanym dalej P+R Metro Młociny III).
2. Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie SPO, w skład którego wchodzą:
1) System Informacji Parkingowej (SIP),
2) System Dozoru Wizyjnego (VSS),
3) System Komunikacji Głosowej (SKG),
4) urządzenia poboru opłat i parkingowe wraz z infrastrukturą.
3. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do pozyskania kompletu decyzji administracyjnych i pełnienia nadzoru autorskiego.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno –Użytkowy „Zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat na Parkingu Strategicznym „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) Metro Młociny III w m.st. Warszawie”, stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ oraz koncepcja realizowanego Parkingu Strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) Metro Młociny III, stanowiąca załącznik nr 1A do SIWZ.
5. Wizja lokalna: Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga zapoznania się ze stanem technicznym obiektów, w tym obłożeniem szaf teletechnicznych, kanalizacji, przepustów, koryt kablowych, szachtów i innych tras, a także zapoznania się z dokumentacją powykonawczą obiektów. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej obiektów Parkingu Strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) Metro Młociny III w m.st. Warszawie, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Kasprowicza 145 w Warszawie, na dzień 8 lutego 2018 r. Zbiórka grupy Wykonawców w celu przeprowadzenia wizji przewidziana jest o godz. 13:00 - przed wejściem do południowej głowicy Stacji Metra Młociny (ul. Kasprowicza 145 w Warszawie).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.99.63.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.22.33.00-9
45.31.11.00-1
45.31.12.00-2
45.31.40.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
A. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki jeżeli wykaże, że:
2.1. należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej 1 dostawę z montażem o wartości 300 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu kompletnego wyposażenia obsługującego parking, obejmującego łącznie:
- wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,
- wykonanie montażu urządzeń, sieci i okablowania,
- wykonanie lub dostosowanie oprogramowania dla urządzeń i komputerów,
- wykonanie niezbędnych testów sprawdzających działanie kompletnego wyposażenia obsługującego parking;

2.2. dysponuje co najmniej następującym Zespołem osób (posiadających poniżej określone kwalifikacje i doświadczenie) odpowiedzialnych za bezpośrednie wykonywanie prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia, w zakresie obowiązków przypisanych do poszczególnych branż:
1) Kierownik robót – 1 osoba
a) Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Podstawę do wykonywania takiej funkcji stanowi wpis do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Inżynierów Budowlanych lub Izby Architektów, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez Izbę;
b) Doświadczenie: w ciągu ostatnich 5 lat pracując jako kierownik robót kierował co najmniej jednymi robotami budowlanymi w zakresie co najmniej montażu instalacji budynkowych o łącznej wartości teletechnicznych robót instalacyjnych co najmniej 200 000,00 zł brutto;
2) Projektant – specjalność instalacyjna w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba
a) Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania. Podstawę do wykonywania takiej funkcji stanowi wpis do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Inżynierów Budowlanych lub Izbę Architektów potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez Izbę;
b) Doświadczenie: w ciągu ostatnich 5 lat pracując jako projektant wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu instalacji elektrycznej lub elektroenergetycznej o łącznej wartości robót elektrycznych lub elektroenergetycznych co najmniej 100 000,00 zł brutto.

3) Projektant Branży IT– 1 osoba
a) Kwalifikacje: posiada wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) w obszarze informatycznym;
b) Doświadczenie: w ciągu ostatnich 5 lat pracując jako projektant wykonał co najmniej
jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie systemu poboru opłat wraz z systemem informacji parkingowej oraz wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie systemu opartego o odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów lub innych numerów (elementów) identyfikujących pojazd.

Uwaga: Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. 2016 poz. 65).


2. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w Wykazie osób uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana/zastępstwo tych osób w toku realizacji zamówienia jest możliwe tylko na wniosek Wykonawcy w przypadku uzasadnionej konieczności. Zamawiający zatwierdzi wniosek o zmianę, gdy zaproponowana w ramach zmiany osoba posiadać będzie kwalifikacje i doświadczenie spełniające wymogi określone przez Zamawiającego powyżej w pkt 1.2) ppkt 2.2.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w
rozdziale X SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 23, art. 25a ust. 6 oraz art. 141 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej
w ust. 6.
8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp pkt 1 i 8
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

C. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) dowody, o których mowa w rozdz. VIII ust. 6 SIWZ.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SWIZ),
- wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (zgodnego w treści z załącznikiem nr 5 do SWIZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ),
- kopii decyzji o nadaniu projektantowi oraz kierownikowi robót uprawnień budowlanych ze szczegółowym ich zakresem,
- kopii ważnego zaświadczenia o przynależności projektanta oraz kierownika robót do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SWIZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (oraz w rozdziale XIV ust. 8 SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 3. 2) - 4) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 lit. b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 3. 2) - 4) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 6 stosuje się.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X. 1 pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
10. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
11. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
12. Dokumenty są składane w formie określonej w § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126).

D. Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, muszą być załączone:
- wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale X SIWZ,
- oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X. 1.1. SIWZ złożone przez każdego z Wykonawców, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
- pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
W przypadku niedołączenia pełnomocnictwa do oferty lub dołączenia pełnomocnictwa wadliwego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa,
- dowód wniesienia wadium (zgodnie z postanowieniami SIWZ zawartymi w rozdziale XI. 5).

E.1. Do przedmiotowego zamówienia, jako zamówienia sektorowego w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej w skrócie: „ustawa Pzp”, nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy. Przepisy ustawy Pzp mają odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w skrócie: „SIWZ”).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zapisy SIWZ oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-19, 12:30, Siedziba Zamawiającego, pokój nr 225
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |