m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-05 , 14:51:29
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
- adresWrocławska 19, 01-493 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 638-23-33 w.202
- faks(0-22) 836-24-89
- e-mailprzetarg@zozbemowo.pl.
- adres internetowyhttp://www.zozbemowo.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Michał Kowalski
- adresSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, 01-315 Warszawa, ul. Coopera 5
- lokal323
- telefon(0-22) 163 71 47
- emailmichal.kowalski@zozbemowo.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Kowalska
- adresSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, Wrocławska 19, 01-493 Warszawa
- lokal,
- telefon(0-22)664 44 00
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa odczynników do analizatora ABX Pentra XL 80
Opis zamówienia
Dostawa odczynników do analizatora ABX Pentra XL 80 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ)
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw01-381Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 19, Laboratorium analityczne
Główny przedmiot (CPV)33.69.62.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odczynników laboratoryjnych o wartości co najmniej 300.000,00 zł każda. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin dostawy cząstkowej 20 %
Okres płatności20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zozbemowo.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-15 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-15, 09:30, 01-315 Warszawa, ul. Coopera 5, Sala konferencyjna, II piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |