m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-06 , 15:49:05
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Cendrowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-16
- emailacendrowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przeprowadzenie wśród mieszkańców m.st. Warszawy działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku emisji oraz poprawy jakości powietrza
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wśród mieszkańców m.st. Warszawy działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Termin realizacji zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do dnia 3 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem poszczególnych etapów opisanych w „Harmonogramie wykonania Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 2 do wzoru umowy.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia netto wynosi 260.162,60 PLN (60.338,75 EURO)
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)80.00.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-03
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 2 ogłoszenia.

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 3 ogłoszenia.

2. Warunki udziału w postępowaniu
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że :
2.1. w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji komunalnej, która miała miejsce na obszarze miasta/gminy powyżej 100 000 mieszkańców i obejmowała co najmniej wywiad ankietowy wykonany w minimum 800 budynkach lub gospodarstwach domowych, lub punktach adresowych na terenie tego miasta/gminy;
2.2. dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora zarządzającego projektem realizowanym w ramach przedmiotu zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na tym, iż w okresie ostatnich dwóch lat pełniła funkcję koordynatora nad realizacją projektu, który polegał na przeprowadzeniu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji komunalnej i którego elementem był wywiad ankietowy.

3. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
3.1. Oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego Formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) dokumentów, o których mowa w pkt 13.2. i 13.3. SIWZ;
c) wypełnionego Załącznika nr 6 do SIWZ (do kryterium Wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych) wraz z dowodami na potwierdzenie należytego wykonania;
d) wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ (do kryterium Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji komunalnej) wraz z dowodami na potwierdzenie należytego wykonania.

4. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;

b) wykaz wykonanych usług, na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 2.1. ogłoszenia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;

c) dowody potwierdzające, że usługi, o których mowa w pkt 2.1 ogłoszenia zostały wykonane należycie tj.:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane,
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 2.2. ogłoszenia o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;
Jeżeli wykaz, referencje lub oświadczenia złożone przez Wykonawcę będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie oraz o potwierdzenie należytego wykonania danej usługi.

e) oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

5. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu
Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

6. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami Sekcji III ogłoszenia oraz SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena40 %
Wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych 30 %
Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji komunalnej30 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-02-16
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=58889
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-02-16 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-02-16, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych; ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, piętro III, pok. nr 301.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |