m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-06 , 12:30:12
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Skuza
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal307
- telefon(0-22) 443 93 97
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychElżbieta Żodkiewicz
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 17
- lokal35
- telefon(0-22) 443 94 74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal308
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla pięciu placówek oświatowych położonych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie (znak sprawy ZP- 4/18).
Opis zamówienia
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla pięciu placówek oświatowych położonych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie (znak sprawy ZP- 4/18).
Numer referencyjny: ZP-4/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla pięciu placówek oświatowych położonych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie (znak sprawy ZP- 4/18). Opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na remont kuchni z zapleczem w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Grzybowskiej 12/14 w Warszawie. CZĘŚĆ 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sanitariatów w budynku XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie. CZĘŚĆ 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Śniadeckich 12 w Warszawie. CZĘŚĆ 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remont ogrodzenia oraz wymianę nawierzchni zewnętrznych na terenie Przedszkola nr 17 przy pl. Dąbrowskiego 10 oraz na remont ogrodzenia i placu zabaw na terenie Przedszkola nr 44 przy ul. Ludnej 8 w Warszawie.
II.5) Główny kod CPV: 71240000-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 71202,44
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia (dotyczy każdej części zamówienia). Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma wykonać jeden egzemplarz opracowania zaakceptowanego przez użytkownika budynku i Zamawiającego, bez wymaganych uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy. Maksymalne skrócenie tego 60-dniowego terminu jakie dopuszcza Zamawiający to 10 dni.INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1
Nazwa:
CZĘŚĆ 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na remont kuchni z zapleczem w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Grzybowskiej 12/14 w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na remont kuchni z zapleczem w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Grzybowskiej 12/14 w Warszawie. Dane ogólne: Powierzchnia pomieszczeń do remontu ok. 150 m2. Zakres prac projektowych: 1) Projekt budowlany (w zakres prac wchodzi inwentaryzacja do celów projektowych). 2) Projekt wymiany windy kuchennej. 3) Projekt wymiany instalacji elektrycznych z wymianą tablicy rozdzielczej. 4) Projekt instalacji sanitarnych (wod.-kan. i gaz). 5) Projekt wentylacji mechanicznej wraz ze sterowaniem. 6) Projekt technologii kuchni. 7) Wykaz sprzętu i urządzeń nietrwale związanych z pomieszczeniami. Projektant powinien sporządzić bilans mocy przyłączeniowej obiektu i przy jej przekroczeniu uwzględnić konieczność wystąpienia o nowe warunki przyłączenia oraz uwzględnić w projekcie zalecenia z nich wynikające. Szczegółowy zakres prac projektowych zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 3 / część 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71240000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16260,16
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma wykonać jeden egzemplarz opracowania zaakceptowanego przez użytkownika budynku i Zamawiającego, bez wymaganych uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy. Maksymalne skrócenie tego 60-dniowego terminu jakie dopuszcza Zamawiający to 10 dni.

Część nr: 2
Nazwa:
CZĘŚĆ 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sanitariatów w budynku XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sanitariatów w budynku XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie. Dane ogólne: Powierzchnia sanitariatów i natrysków ok. 200 m2. Zakres prac projektowych: 1) Projekt budowlany (w zakres prac wchodzi inwentaryzacja do celów projektowych) zawierający: przystosowanie w każdym sanitariacie jednej kabiny dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę okładzin ściennych i podłogowych, wizualizację pomieszczeń łazienek i natrysków z kolorystyką, wymianę przepierzeń między kabinami wc, roboty tynkarskie i malarskie, zabudowę grzejników wraz z parapetami, remont pomieszczeń gospodarczych z zabudową, wymianę suszarek do rąk, podajników na mydło i pojemników na papier, wymianę luster, wymianę kratek wentylacyjnych, zabudowę pionów c.o. 2) Projekt instalacji sanitarnych zawierający: wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrębie łazienek i natrysków, wymianę osprzętu i urządzeń. 3) Projekt instalacji elektrycznej zawierający: wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia i osprzętu. W przypadku zaprojektowania suszarek elektrycznych należy uwzględnić bilans mocy dla budynku. Szczegółowy zakres prac projektowych zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 3 / część 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71240000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19512,20
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma wykonać jeden egzemplarz opracowania zaakceptowanego przez użytkownika budynku i Zamawiającego, bez wymaganych uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy. Maksymalne skrócenie tego 60-dniowego terminu jakie dopuszcza Zamawiający to 10 dni.

Część nr: 3
Nazwa:
CZĘŚĆ 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Śniadeckich 12 w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Śniadeckich 12 w Warszawie. Dane ogólne: Przyłącze wodociągowe ok 150 m. Zakres prac projektowych: 1. Inwentaryzacja do celów projektowych. 2. Projekt budowlany przyłącza wodociągowego. Obszar na którym znajduje się obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Inwestor po uzgodnieniu z Konserwatorem zastrzega sobie prawo do ewentualnych uzupełnień lub poprawek opracowanych dokumentacji. Szczegółowy zakres prac projektowych zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 3 / część 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71240000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8130,08
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma wykonać jeden egzemplarz opracowania zaakceptowanego przez użytkownika budynku i Zamawiającego, bez wymaganych uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy. Maksymalne skrócenie tego 60-dniowego terminu jakie dopuszcza Zamawiający to 10 dni.

Część nr: 4
Nazwa:
CZĘŚĆ 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remont ogrodzenia oraz wymianę nawierzchni zewnętrznych na terenie Przedszkola nr 17 przy pl. Dąbrowskiego 10 oraz na remont ogrodzenia i placu zabaw na terenie Przedszkola nr 44 przy ul. Ludnej 8 w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remont ogrodzenia oraz wymianę nawierzchni zewnętrznych na terenie Przedszkola nr 17 przy pl. Dąbrowskiego 10 oraz na remont ogrodzenia i placu zabaw na terenie Przedszkola nr 44 przy ul. Ludnej 8 w Warszawie. A) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ogrodzenia z wymianą ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz wymianę nawierzchni zewnętrznych służących do transportu od strony wschodniej i wejścia od strony zachodniej w Przedszkolu nr 17 przy pl. Dąbrowskiego 10 w Warszawie. Dane ogólne: Powierzchnia terenu ok 2.200 m2. Zakres prac projektowych: 1. Analiza geodezyjna wykonana przez geodetę uprawnionego w sprawie granic nieruchomości i posadowienia ogrodzenia zewnętrznego. 2. Projekt nasadzeń terenu wzdłuż nowego ogrodzenia przedszkola wraz z oceną istniejącej zieleni. 3. Projekt nowego ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego o wysokości 2 m łącznie z cokołem, a w szczególności posadowienia nowych bram wjazdowych i furtek z ewentualnym wyburzeniem cokołu betonowego w przypadku jego lokalizacji poza granicą nieruchomości. Bramy i furtki z elementów systemowych, z ochroną antykorozyjną w postaci cynkowania i malowania proszkowego, na które składają się słupy z kształtowników stalowych mocowanych do fundamentu betonowego oraz segmenty montowane do słupów z wypełnieniem siatką o drobnych oczkach (kontakt zewnętrzny z dziećmi) ocynkowaną, powlekaną tworzywem, które na swojej powierzchni będą zawierały logo Przedszkola nr 17 w ilości co najmniej 3 szt. na każdej długości ogrodzenia. Wymiana nawierzchni komunikacyjnej bezpiecznej z poliuretanu na powierzchni około 60 m2, oraz wymiana nawierzchni drogi wjazdowej z kostki betonowej na powierzchni około 100 m2. 4. Projekt instalacji zasilania nowych bram i furtki (elektryczny zamek z chipem + videodomofon z monitorem kolorowym) z wykorzystaniem istniejących przepustów kablowych. Videodomofon ma posiadać kamerę z szyfrantem umożliwiającym otwieranie furki za pomocą kodu i chipów, dotykowy panel sterowania z podświetleniem. B) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ogrodzenia i placu zabaw z wymianą ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz wymianą nawierzchni zewnętrznych służących za place zabaw z wymianą wyposażenia placów zabaw dla różnych wiekowo grup dzieci oraz wjazdu p-poż w Przedszkolu Nr 44 przy ul. Ludnej 8 w Warszawie. Dane ogólne: Powierzchnia terenu ok 3.280 m2. Zakres prac projektowych: 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego zagospodarowania terenu, w tym zieleni z tabelą dendoflory i istniejących placów zabaw. 2. Analiza geodezyjna wykonana przez geodetę uprawnionego w sprawie granic nieruchomości i posadowienia ogrodzenia zewnętrznego. 3. Ocena istniejącej zieleni z nowym projektem nasadzeń terenu wzdłuż nowego ogrodzenia przedszkola, uwzględniającym nowe skalniaki, klomby i tereny z wymianą ziemi, posianiem nowej trawy, zabezpieczeniem wystających korzeni drzew, oraz wymianą 5 szt. pergoli wraz z nasadzeniami wokół nich. 4. Projekt wymiany ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego o wysokości 2 m (wysokość łączna z cokołem) a w szczególności posadowienia nowych bram wjazdowych i furtek z ewentualnym wyburzeniem cokołu betonowego w przypadku jego lokalizacji poza granicą nieruchomości. Bramy i furtki z elementów systemowych, z ochroną antykorozyjną w postaci cynkowania i malowania proszkowego, na które składają się słupy z kształtowników stalowych mocowanych do fundamentu betonowego oraz segmenty montowane do słupów z wypełnieniem siatką o drobnych oczkach (kontakt zewnętrzny z dziećmi) ocynkowaną powlekaną tworzywem, które na swojej powierzchni będą zawierały logo Przedszkola nr 44 w ilości co najmniej 3 szt. na każdej długości ogrodzenia. Przebudowa balustrady zewnętrznej oddzielającej naświetla z elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Projekt powinien zawierać informację o utylizacji konstrukcji ogrodzenia i przekazania środków finansowych z jej przeprowadzenia na konto bankowe wskazane przez użytkownika. Należy dokonać uzgodnienia z rzeczoznawcą p-poż lokalizacji wjazdu jednostek ratowniczych (wymagany podpis rzeczoznawcy). 5. Projekt placu zabaw uwzględniający: strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych i dróg komunikacyjnych wykonany z płyt poliuretanowych typu puzzle; nawierzchni komunikacyjnej z kostki budowlanej betonowej i częściowo z poliuretanu, oraz zmiany nawierzchni placu apelowego około 100 m2; nowe wyposażenie placów zabaw uwzględniające różnice wiekowe dzieci z różnych grup; zestawienie tabelaryczne proponowanych w projekcie urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placów zabaw (szczegółowa specyfikacja na kartach technicznych KT). 6. Projekt instalacji zasilania nowych bram i furtki (elektryczny zamek z chipem + videodomofon z monitorem kolorowym). Videodomofon ma posiadać kamerę z szyfrantem umożliwiającym otwieranie furki za pomocą kodu i chipów, dotykowy panel sterowania z podświetleniem. 7. Projekt instalacji wod.-kan. dla umywalek zewnętrznych dla dzieci. Szczegółowy zakres prac projektowych zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 3 / część 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71240000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 27300,00
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma wykonać jeden egzemplarz opracowania zaakceptowanego przez użytkownika budynku i Zamawiającego, bez wymaganych uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy. Maksymalne skrócenie tego 60-dniowego terminu jakie dopuszcza Zamawiający to 10 dni.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.24.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)71.202,44 zł netto

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1CZĘŚĆ 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na remont kuchni z zapleczem w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Grzybowskiej 12/14 w Warszawie.0,00
2CZĘŚĆ 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sanitariatów w budynku XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie.0,00
3CZĘŚĆ 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Śniadeckich 12 w Warszawie.0,00
4CZĘŚĆ 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remont ogrodzenia oraz wymianę nawierzchni zewnętrznych na terenie Przedszkola nr 17 przy pl. Dąbrowskiego 10 oraz na remont ogrodzenia i placu zabaw na terenie Przedszkola nr 44 przy ul. Ludnej 8 w Warszawie.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ( bez wezwania ) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Inne dokumenty : 1) Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 3. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej. (Szczegółowe zasady określone zostały w części IX SIWZ). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 1 SIWZ składa każdy wykonawca). 3) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 2 SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak


ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące terminu realizacji w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, 2) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-15, 10:30, 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Sala Rady (Ip.)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |