m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-06 , 13:00:23
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Łucja Jakóbczyk
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 277 05 67
- emailzamowienia@ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychStanisław Groszkowski
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal28
- telefon(0-22) 277 05 44
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokalKancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Serwis dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
7.1. Przedmiot zamówienia określają:
7.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ.
7.1.2. Wykaz dekoracji świątecznej wraz z podanym miejscem jej zainstalowania oraz ilością sztuk każdej z dekoracji, stanowiący załącznik Nr 12 do SIWZ.
7.1.3. Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 11 do SIWZ.
7.1.4. W zakres ww. przedmiotu zamówienia wchodzić będzie: demontaż, transport, serwis po sezonie eksploatacji oraz magazynowanie dekoracji świątecznej.
Uwaga.
Zaleca się wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)31.53.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.61.00-6
50.23.00.00-0

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
9.1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.1.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
9.1.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
9.1.2. nie podlegają wykluczeniu,
9.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
9.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazał wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykazał wykonanie co najmniej 2 (dwóch) zamówień o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każde, dotyczących ozdobnej dekoracji świątecznej, w skład których wchodzi demontaż dekoracji.
Wykonane lub wykonywane usługi należy wykazać wg załączonego wzoru, który stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
b) dysponuje odpowiednim sprzętem do wykonywania zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tym sprzętem:
- podnośnik koszowy - 1 szt.
- samochód dostawczy - 1 szt.
wykazać należy wg załączonego wzoru, który stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ
c) dysponuje minimum 2 osobami, w tym:
- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót, z uprawnieniami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, z podaniem informacji o podstawie do dysponowania taką osobą oraz posiadającą kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
- 1 osobą z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej do 1 kV,
wykazać należy wg załączonego wzoru, który stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ.
9.2.2. wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:
osiągnął w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum ww. okresie 700 000,00 złotych (słownie: siedemset tysięcy), według wzoru, który stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ.
oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.

9.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.


10. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
10.1. Oferta powinna składać się z wypełnionego Formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ;
10.2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ,
c) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,
10.3. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 26.7 SIWZ.
10.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku Nr 6 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10.5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia,
o których mowa w pkt 9.3.:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; lub zaświadczenia innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-14
Cena: 5,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w Banku Handlowym w Warszawie S. A. Nr: 69103015080000000550890054.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-14, 10:15, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |