m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-06 , 14:18:15
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849-40-34
- faks(0-22) 646-84-57
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Łopieńska
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 254
- emailurszula.lopienska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJanusz Ryżyk
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Wiśniowa 37
- lokal5
- telefon(0-22) 44 36 714
- emailjryzyk@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją.
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie audytu energetycznego i oświetleniowego dla budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie. 2. Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego w podziale na 2 etapy. a) 1 etap – termomodernizacja w zakresie elewacji i wymiany stolarki budynku wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji zapewniającej wentylację pomieszczeń dydaktycznych, b) 2 etap – modernizacja węzła centralnego ogrzewania.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)71.22.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.24.70.00-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1. Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności zawodowej:

W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
Projektant - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej - jedna osoba,
Projektant - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – jedna osoba,
Projektant - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – jedna osoba,
Projektant - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – jedna osoba.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku wykonawców udostępniających zasób podmiot udostępniający będzie realizował zamówienie.

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁANIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ).
Oświadczenie składa wykonawca, którego dotyczą podstawy wykluczenia wymienione w art. 24 ust.1pkt 13-14, 16-20 Ustawy.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
6. W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom składa informację o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ)
7. Informacja na temat osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca składa informację, jeżeli zamierza uzyskać punkty w ramach kryterium II - Doświadczenie projektantów. Informacja dotyczy doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności:
 architektonicznej,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i urządzeń elektroenergetycznych,
(wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ).
8. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
9. Formularz cenowy – załącznik nr 10 do SIWZ.


IV. OŚWIADCZENIE SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEOGO W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86 UST.5 USTAWY
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618, 1634) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 Ustawy – wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie projektantów40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-14 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-14, 10:00, siedziba zamawiającego pok. 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |