m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-06 , 15:41:23
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Gajowa
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
- telefon(0-22) 4434817
- emailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Domagała
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal318
- telefon(0-22) 4434757
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wydruk 2 numerów miesięcznika „Nasze Bielany” - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.6.2018.MGA
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wydruk 2 numerów miesięcznika „Nasze Bielany", dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zgodnie z niżej wymienionymi parametrami: a. format (35×29) cm ± 2 cm; b. objętość dwóch numerów – każda po 24 strony; c. nakład każdego z dwóch numerów MIESIĘCZNIKA po 75 tys. egz.; d. druk kolorowy (4+4) na papierze gazetowym minimum 52 g/m2, białość 80; e. druk z materiałów własnych WYKONAWCY; f. insert 75 tys. egz. złożonej mapy (wymiary ok. 166 × 350 mm) do środka drugiego numeru MIESIĘCZNIKA, której egzemplarze zostaną odebrane przez WYKONAWCĘ z miejsca wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie Warszawy; g. dostarczenie każdego numeru miesięcznika do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO (Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29) w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO plików do druku (dotyczy pierwszego numeru miesięcznika) oraz w ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO plików do druku (dotyczy drugiego numeru z insertem). 2. Zakres usługi obejmuje: a. odbiór materiałów do druku pod koniec danego miesiąca kalendarzowego w terminie każdorazowo ustalonym z ZAMAWIAJĄCYM w formie plików PDF lub PS jedną z poniżej wymienionych metod: • osobiście z siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu 24 godzin od momentu przekazania informacji (drogą elektroniczną lub telefonicznie) o gotowych materiałach; • umieszczenie materiałów do druku przez ZAMAWIAJĄCEGO, uprzednio potwierdzone informacją o zamiarze umieszczenia, w postaci elektronicznej na serwerze WYKONAWCY, co jest równoznaczne z potwierdzeniem ich odbioru przez WYKONAWCĘ; • przesłanie przez ZAMAWIAJĄCEGO na wskazany przez WYKONAWCĘ adres poczty elektronicznej, uprzednio potwierdzone informacją o zamiarze wysłania, co jest równoznaczne z potwierdzeniem ich odbioru przez WYKONAWCĘ; b. odbiór przez WYKONAWCĘ mapy do insertowania do MIESIĘCZNIKA, o której mowa w pkt 1 lit. f, z miejsca jej składowania na terenie Warszawy; c. przygotowanie techniczne do druku; d. druk poszczególnych numerów nakładu. 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), WYKONAWCA zobowiązuje się do skierowania do wykonania niniejszego przedmiotu umowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie następujących czynności: przyjęcie od ZAMAWIAJĄCEGO i sprawdzenie pod względem technicznym plików gazety do druku, obsługa bezpośrednia maszyn drukarskich dokonujących wydruku MIESIĘCZNIKA aż do uzyskania wersji finalnej, przygotowanie ekspedycji MIESIĘCZNIKA do ZAMAWIAJĄCEGO. 4. WYKONAWCA, w związku z realizacją niniejszej umowy, zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na każde jego wezwanie (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że czynności o których mowa w ust. 3 umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj. a) oświadczenia WYKONAWCY o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY. b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Umowa zostaje zawarta na okres od daty zawarcia umowy do dnia 23 marca 2018 r., z zastrzeżeniem, że wydruk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem pierwszego numeru miesięcznika „Nasze Bielany” zrealizowane będzie w terminie 24 godzin od momentu dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO plików do druku. oraz w ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO plików do druku (dotyczy drugiego numeru z insertem).

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu. 2. Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY poza określonymi w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: a. zmiana osób, o których mowa w § 11 umowy; b. zmiana numeru rachunku bankowego WYKONAWCY, c. zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy (podwykonawcy), na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż WYKONAWCA wykaże, że proponowany inny podmiot (podwykonawca) lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (podwykonawcy). W tym celu WYKONAWCA przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.bielany.waw.pl

Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830) posłańca lub osobiście (wniosek musi być złożony w formie pisemnej)Adres: ul. S.Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pokój nr 385

Dodatkowe kody CPV: 79820000-8, 79810000-5.Miejsce realizacji zamówieniaDzilenica Bielany m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)79.82.30.00-9
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-03-23
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień300,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje całkowitą cenę brutto (z VAT) za zakres określony w sekcji II – 4) oraz wzorze umowy zawartym sekcji IV – pkt 4) Ogłoszenia (stanowiącym równocześnie załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Wynagrodzenie obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowego wykonania przedmiotu umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 22.02.2018 r. o godz.12:00. Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 5. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy – wzór umowy zamieszczony został w pkt IV.4) Ogłoszenia (stanowiącej równocześnie załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej. 7. Minimalna wysokość postąpień - 300,00 zł 8. Cena wywoławcza: 54.000,00 zł
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 54000,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej http://www.bielany.waw.pl wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy aukcyjnej do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców (na adres e-mail osoby wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją obsługi platformy aukcyjnej. Kody dostępu do platformy aukcyjnej: 1) Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu do platformy aukcyjnej Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. 2) O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej. W dalszej kolejności, w terminie wyznaczonym w treści wiadomości, dla Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej zostanie zdefiniowana licytacja testowa. W trakcie licytacji testowej, dla zainteresowanych Wykonawców, operator platformy przeprowadzi telefonicznie szkolenie dotyczące zasad korzystania z platformy aukcyjnej, w czasie którego zostaną omówione zasady postępowania w trakcie licytacji elektronicznej.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy); być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7); posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox; posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. 3. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art.77 ustawy Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenie i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
§ 1
W wyniku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w trybie licytacji elektronicznej Wykonawcy zostało udzielone zamówienie publiczne na usługi wymienione w §2.


§ 2
1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji wydruk 2 numerów miesięcznika „Nasze Bielany", zwanego dalej MIESIĘCZNIKIEM, dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zgodnie z niżej wymienionymi parametrami:
a. format (35×29) cm ± 2 cm;
b. objętość dwóch numerów – każda po 24 strony;
c. nakład każdego z dwóch numerów MIESIĘCZNIKA po 75 tys. egz.;
d. druk kolorowy (4+4) na papierze gazetowym minimum 52 g/m2, białość 80;
e. druk z materiałów własnych WYKONAWCY;
f. insert 75 tys. egz. złożonej mapy (wymiary ok. 166 × 350 mm) do środka drugiego numeru MIESIĘCZNIKA, której egzemplarze zostaną odebrane przez WYKONAWCĘ z miejsca wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie Warszawy;
g. dostarczenie każdego numeru miesięcznika do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO (Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29) w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO plików do druku (dotyczy pierwszego numeru miesięcznika) oraz w ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO plików do druku (dotyczy drugiego numeru z insertem).
2. Zakres usługi obejmuje:
a. odbiór materiałów do druku pod koniec danego miesiąca kalendarzowego w terminie każdorazowo ustalonym z ZAMAWIAJĄCYM w formie plików PDF lub PS jedną z poniżej wymienionych metod:
• osobiście z siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu 24 godzin od momentu przekazania informacji (drogą elektroniczną lub telefonicznie) o gotowych materiałach;
• umieszczenie materiałów do druku przez ZAMAWIAJĄCEGO, uprzednio potwierdzone informacją o zamiarze umieszczenia, w postaci elektronicznej na serwerze WYKONAWCY, co jest równoznaczne z potwierdzeniem ich odbioru przez WYKONAWCĘ;
• przesłanie przez ZAMAWIAJĄCEGO na wskazany przez WYKONAWCĘ adres poczty elektronicznej, uprzednio potwierdzone informacją o zamiarze wysłania, co jest równoznaczne z potwierdzeniem ich odbioru przez WYKONAWCĘ;
b. odbiór przez WYKONAWCĘ mapy do insertowania do MIESIĘCZNIKA, o której mowa w pkt 1 lit. f, z miejsca jej składowania na terenie Warszawy;
c. przygotowanie techniczne do druku;
d. druk poszczególnych numerów nakładu.
3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), WYKONAWCA zobowiązuje się do skierowania do wykonania niniejszego przedmiotu umowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie następujących czynności: przyjęcie od ZAMAWIAJĄCEGO i sprawdzenie pod względem technicznym plików gazety do druku, obsługa bezpośrednia maszyn drukarskich dokonujących wydruku MIESIĘCZNIKA aż do uzyskania wersji finalnej, przygotowanie ekspedycji MIESIĘCZNIKA do ZAMAWIAJĄCEGO.
4. WYKONAWCA, w związku z realizacją niniejszej umowy, zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na każde jego wezwanie (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że czynności o których mowa w ust. 3 umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj.
a) oświadczenia WYKONAWCY o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY.
b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).


§ 3
Umowa zostaje zawarta na okres od daty zawarcia umowy do dnia 23 marca 2018 r.,
z zastrzeżeniem, że wydruk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem pierwszego numeru miesięcznika „Nasze Bielany” zrealizowane będzie w terminie 24 godzin od momentu dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO plików do druku. oraz w ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO plików do druku (dotyczy drugiego numeru z insertem).


§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ................................................................................................ zł (słownie: .............................................................................................złotych). Powyższa kwota zawiera należny podatek od towarów i usług (VAT).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.


§ 5
1. WYKONAWCA będzie otrzymywał wynagrodzenie w rozliczeniu miesięcznym za każdy wydrukowany numer gazety w wysokości:
a) .....................................zł brutto (słownie złotych: ...................................................................... złotych) za numer miesięcznika bez insertu
b) ......................................zł brutto (słownie złotych: ...................................................................... złotych) za numer miesięcznika z insertem.
2. WYKONAWCA oświadcza, iż faktury VAT będą wystawiane po wykonaniu usługi w danym miesiącu.
3. Wynagrodzenie o którym mowa ust. 1 będzie płatne przelewem na konto bankowe WYKONAWCY, numer konta: ..............................................................................., na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO, że przedmiot umowy został wykonany, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Upoważnia się WYKONAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Przez prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającą przedmiot i numer umowy, na podstawie której jest wystawiona oraz następujące dane Nabywcy i Odbiorcy:

Nabywca/Podatnik Odbiorca/Płatnik
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP 525-224-84-81 Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa

6. WYKONAWCA zobowiązany jest do doręczenia faktury VAT do Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, pok. 318.
7. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 6, za datę skutecznego doręczenia faktury VAT Strony będą uznawać datę jej wpływu do Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, pok. 318.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6
1. Strony ustalają kary umowne z następujących powodów:
a. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zapłaty kar umownych za opóźnienie wykonania całości lub części przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
b. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez WYKONAWCĘ umowy w całości lub części WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy;
c. w przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu i określeniu wysokości kary przez ZAMAWIAJĄCEGO;
d. w przypadku nieprzedstawienia na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia bądź dokumentu, o których mowa w §2 ust 4 lit. a i b umowy – WYKONAWCA zapłaci każdorazowo ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. W przypadku opóźnienia druku całości lub części nakładu danego numeru MIESIĘCZNIKA o więcej niż 3 dni kalendarzowe ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić realizację przedmiotu umowy w danym miesiącu innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko WYKONAWCY, na co WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych na podstawie wystawionej noty księgowej, z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY, z wystawionej faktury VAT, a WYKONAWCA, na powyższe wyraża zgodę.

§ 7
1. Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy (np. zła jakość druku, złe nasycenie, przesunięcie kolorów) WYKONAWCA zobowiązany jest do ponownego wykonania przedmiotu umowy na własny koszt, w terminie 2 (dwóch) dni od momentu zakwestionowania jakości.
2. Strony upoważniają osoby, o których mowa w § 11 do reprezentowania stron przy realizacji umowy, w szczególności do oceny jakości wykonania przedmiotu umowy i zgłoszenia reklamacji.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zgłoszenia reklamacji w odniesieniu do części lub całości danego nakładu numeru miesięcznika w okresie 3 dni od daty odbioru tego nakładu od WYKONAWCY.
4. Reklamacja wraz z uzasadnieniem dostarczana będzie do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wraz z egzemplarzami dowodowymi wadliwie wydrukowanego numeru.
5. Strony ustalają, że w przypadkach spornych dotyczących istotnych rozbieżności w ocenie jakości druku decydująca będzie opinia niezależnego arbitra: Instytut Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Koszt ekspertyzy poniesie strona przegrywająca.
6. W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zasadnej reklamacji dotyczącej jakości druku, WYKONAWCA wystawi fakturę korygującą pomniejszoną o ustaloną przez Strony wartość reklamacji.
7. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane materiały i za złą jakość druku numeru, spowodowaną nieodpowiednią jakością dostarczanych przez ZAMAWIAJĄCEGO materiałów oraz brakiem spełnienia wymogów technicznych zgodnie z § 2 ust. 2.
8. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich zgłoszonych pod adresem WYKONAWCY a dotyczących treści opublikowanych w numerze MIESIĘCZNIKA na podstawie materiałów dostarczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO i wydrukowanych zgodnie ze zleceniem ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 8
1. ZAMAWIAJĄCY udziela zgody na korzystanie ze znaków promocyjnych (logotyp) m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyłącznie w ramach przedsięwzięć realizowanych przez WYKONAWCĘ, w zakresie niniejszej umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się nie wykorzystywać znaków promocyjnych w innych celach niż określone w niniejszej umowie.
3. Znak promocyjny m.st. Warszawy zamieszcza się zgodnie z „Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy”.
4. Znak promocyjny m.st. Warszawy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.symbole.um.warszawa.pl
5.
Wzór znaku promocyjnego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dostępne jest na stronie internetowej http://bielany.waw.pl/page/766,znaki-promocyjne.html
6. Znak promocyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w wersji elektronicznej zostanie udostępniony przez ZAMAWIAJĄCEGO na wniosek WYKONAWCY.
7. W przypadku wykorzystania znaku promocyjnego, o których mowa w ust. 1 powyżej, niezgodnie z niniejszą umową, WYKONAWCA zobowiązuję się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy za każde naruszenie.
8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w ust. 7 powyżej, nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.
9. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia z wystawionej faktury VAT, a WYKONAWCA na powyższe wyraża zgodę.


§ 9
1. WYKONAWCA oświadcza, że przy wykonywaniu zamówienia będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane, informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, danych osobowych i wizerunku osób trzecich, a także dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wykona zamówienie z poszanowaniem dóbr osobistych ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób trzecich, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.
3. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi WYKONAWCA.
4. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w ust. 3 powyżej, WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każde naruszenie.
5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.
6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, z wystawionej faktury VAT, a WYKONAWCA na powyższe wyraża zgodę.


§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w całości lub części, ZAMAWIAJĄCY może w terminie 14 dni od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy odstąpić od umowy w całości lub części, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. c.


§ 11
1. Osobą uprawnioną ze strony ZAMAWIAJĄCEGO do wszelkich kontaktów z WYKONAWCĄ jest Tadeusz Olechowski – redaktor naczelny MIESIĘCZNIKA, tel. 22 443 47 60, email: tolechowski@um.warszawa.pl.
2. Ze strony WYKONAWCY nadzór nad wykonaniem usługi sprawować będzie ......................................................................., tel. ................................................., email: .....................................................

§ 12
Zamawiający oświadcza, że MIESIĘCZNIK przekazany do druku na maszynach własnych WYKONAWCY, z wykorzystaniem własnych materiałów WYKONAWCY (papier, farba, kleje, środki chemiczne stosowane w procesie druku), oznaczony jest symbolem ISSN 1507-7195 i sklasyfikowany pod numerem PKWiU ex 58.14.1.* ex 58.13.10.0*. Czasopismo to nie spełnia definicji specjalistycznego. Powierzchnia w tym czasopiśmie przeznaczona na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe jest mniejsza niż 67%.

§ 13
1. Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana przez WYKONAWCĘ osobiście lub z udziałem podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, że podmiot uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy (podwykonawcy) ……………………………………… (nazwa podmiotu), na zasoby którego powoływał się celem wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie …………………
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest zobowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 14
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony rozstrzygać będą w drodze polubownej. W wypadku nie osiągnięcia porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 15
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy.

§ 16
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu.
2. Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY poza określonymi w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian:
a. zmiana osób, o których mowa w § 11 umowy;
b. zmiana numeru rachunku bankowego WYKONAWCY,
c. zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy (podwykonawcy), na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż WYKONAWCA wykaże, że proponowany inny podmiot (podwykonawca) lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (podwykonawcy). W tym celu WYKONAWCA przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zakończyli) usługę polegającą na: wydruku gazet na kwotę brutto minimum 30 000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba, że dokument dostępny jest w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 2 do Ogłoszenia. 2. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: a)Jeżeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku nie dopełnienia powyższego, po wyczerpaniu drogi wynikającej z art.26 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe będzie skutkowało nie dopuszczeniem Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej. Poprzez analogię, jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa, albo inna osoba niż podpisująca wniosek (np. tylko jeden członek zarządu w przypadku wieloosobowej reprezentacji), należy dołączyć do wniosku albo najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja należy złożyć - pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert w trakcie licytacji elektronicznej. W przypadku nie dopełnienia powyższego, tj. w sytuacji gdy najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja, nie zostanie złożone pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. b)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). W przypadku nie dopełnienia powyższego, po wyczerpaniu drogi wynikającej z art.26 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe będzie skutkowało nie dopuszczeniem Wykonawców do udziału w licytacji elektronicznej. c)Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy załączyć dokument/y potwierdzający/e, że osoba podpisująca wniosek i inne dokumenty lub oświadczenia lub udzielająca pełnomocnictwa - jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa - była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnego/ych dla Zamawiającego w myśl art.26 ust.6 ustawy Pzp. d) W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W przypadku nie udowodnienia we wniosku, w wystarczający sposób dysponowania zasobami podmiotu trzeciego, niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w trakcie badania dokumentów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia zamawiającemu dokumentów, dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. Uwaga! Informację o podmiotach na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonego warunku udziału w postępowaniu, tj. zdolności technicznej - stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 3. Zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp: 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) W przypadku złożenia wspólnego wniosku, w formularzu wniosku pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 4)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) Żaden z Wykonawców składających wspólnie wniosek, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia składają wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek). 6)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III - pkt 3) Ogłoszenia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia składają wspólnie (tj. oświadczenie ma zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców, bądź umocowanego Pełnomocnika Wykonawców), potwierdzając iż określone warunki spełniają razem. 4. Mając na uwadze brzmienie art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP, odnosząc się równocześnie do brzmienia art.26 ust.2f ustawy PZP – Zamawiający informuje, iż wraz z zaproszeniem do składania ofert, skierowanym do Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wezwie ich wszystkich, do: złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP (stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia). Oświadczenie to nie jest wymagane na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 5.Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodne z zapisami sekcji III-pkt 3) oraz 7) Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone z wnioskiem potwierdzały, iż wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.bielany.waw.pl – odpowiednio w formacie pdf/word. 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 3) Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22 ust. 1 ustawy, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. 5) Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem. 6) Poprawki lub zmiany (również przy użycia korektora) powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e wniosek. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu ustawą. 10) Nr sprawy UD-III-WZP.271.6.2018.MGA - Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wskazany nr sprawy. 11) Osoba do kontaktu: w zakresie przedmiotu zamówienia – Marcin Domagała z Wydziału Kultury i Promocji, w zakresie formalno-prawnym - Małgorzata Gajowa z Wydziału Zamówień Publicznych.

IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-02-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-02-22 godzina 12:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-02-22 godzina 12:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Zamawiający przewiduje zamknięcie licytacji elektronicznej w dniu 22.02.2018 r. o godz.12:15. Dodatkowe informacje zawarte zostały w punkcie dotyczącym sposobu postępowania w licytacji elektronicznej
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |