m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-06 , 15:45:18
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Wojda
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
- telefon(22) 4435685
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMalgorzatra Kryczka-Czapla
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99
- lokal106
- telefon(0-22)4435719
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26a w Warszawie – etap II – roboty wykończeniowe (znak sprawy: 6/ZP/18).
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych - Etap II – robót wykończeniowych w budynku wykonanym w stanie surowym, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26a”. Prace objęte zamówieniem polegają na wykonaniu: a) robót wykończeniowych (m.in. podkłady pod posadzki, posadzki, tynki i okładziny wewnętrzne wraz z naprawą ściany istniejącej (ściana węzła grupowego cieplnego), b) elewacji - w zakresie warstw ociepleniowych i okładzinowych wraz z obróbkami zewnętrznymi oraz naprawa ścian istniejącego budynku węzła cieplnego, c) stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz wykonanie przebić/przewiertów pod rurę spustową w najwyższym stropie, d) tarasu na kondygnacji +1 (warstwy wykończeniowe), e) dostawy i montażu stolarki (m.in. ścianki/okna aluminiowe oraz rolety, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, witryny stalowe), f) dostawy i montażu wyposażenia (m.in.: winda osobowo-towarowa, balustrady, drabiny, meble), g) instalacji elektrycznych wewnętrznych: - instalacje elektryczne (m.in.: rozdzielnice, inst. oświetleniowe, trasy kablowe, przewody i kable), - instalacje teletechniczne (m.in.: trasy kablowe, inst. oddymiająca, inst. LAN, inst. CCTV, inst. SSWiN, inst. video domofonowa), h) instalacji elektrycznych zewnętrznych (m.in.: prace demontażowe, linie zasilające, oświetlenie terenu oraz wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej w zakresie poziomów na stropodachu, montażu skrzynek probierczych, montażu masztu odgromowego), i) instalacji sanitarnych wewnętrznych (m.in.: inst. wodociągowa, hydrantowa, kanalizacyjna, biały montaż i armatura, inst. c.o., c.t., wody lodowej, węzeł pomp ciepła, klimatyzacja freonowa, wentylacja mechaniczna), j) instalacji sanitarnych zewnętrznych (m.in.: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej w zakresie kanału z rur kamionkowych oraz studzienki inspekcyjnej na odcinku od studni S-5 do studni MPWiK, dolne źródło pomp ciepła), k) zagospodarowania terenu wraz z wycięciem drzew (2 szt.) oraz nowych nasadzeń (4szt.), l) likwidacji przyłącza energetycznego zasilającego węzeł grupowy ciepła Veolii (w uzgodnieniu z Zamawiającym i Veolią). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dot. wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określa, poniższa dokumentacja: a) Projekt Budowlany, zatwierdzony decyzją nr 93/N/2016, b) Projekt Wykonawczy – zawierający: - TOM 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu, - TOM 2 - Architektura, - TOM 3 - Konstrukcja, - TOM 4 - Instalacje sanitarne, - TOM 5 - Instalacje elektryczne i teletechniczne, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, d) Przedmiar robót – mający charakter pomocniczy/informacyjny, e) Dokumentacja fotograficzna (zdjęcia) pokazująca stan istniejący inwestycji (wybudowanego obiektu) – mająca charakter informacyjny, w/w dokumentacja stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, oraz wzór umowy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga: zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje technologii kuchni (wyposażenia). 3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z pracami ogólnobudowlanymi, podczas realizacji niniejszego zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 108). Szczegółowe wymagania dot. sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy zł 00/100), przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową. 5. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 6.450.102,36 zł. 6. Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert – patrz cześć XIII SIWZ. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy - § 11 ust 4 wzoru umowy.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
8. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE.
9. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie.
10. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – Nie.
11. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp – Tak.
12. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
13. Pozostałe kody CPV: 45312310-3; 45310000-3; 45232400-4; 45331000-6; 45400000-1; 45233120-6.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)45.21.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.26.00.00-7
45.32.10.00-3
45.42.11.00-5
45.44.30.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości minimum 6.000.000,00 zł brutto* każda, polegające na budowie/przebudowie/remoncie budynku**, z zastrzeżeniem, że w zakres każdej wchodziły roboty: ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne. * W przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania. ** Zamawiający poprzez budynek rozumie, zgodnie z art. 3 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 2) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.): 2.1.) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, 2.2) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osobą, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 osobą, Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp, w/w warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie/łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć wypełniony formularz „Doświadczenie personelu kluczowego” – załącznik nr 8 do SIWZ (formularz nie podlega uzupełnieniu po terminie składania ofert). Przez „doświadczenie personelu kluczowego” Zamawiający rozumie doświadczenie osoby (wskazanej w formularzu) wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na stanowisku - Kierownika budowy, która musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kryterium „doświadczenie personelu kluczowego” będzie rozpatrywane na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu „Doświadczenie personelu kluczowego”.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Składana przez Wykonawcę oferta, sporządzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w części X SIWZ, składa się z: - wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ, - wypełnionego formularza „Doświadczenie personelu kluczowego” – załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Ponadto do oferty należy dołączyć: a) Dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do oferty dokumentów. b) Oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej. c) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załączniki nr 2a oraz 2b do SIWZ), oraz musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności: - sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę oraz zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - jakie prace wykona podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. Uwaga! 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie powinno być złożone w oryginale (w formie pisemnej). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji12 %
doświadczenie personelu kluczowego28 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-07
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxxxxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-07 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-07, 10:00, al. Solidarności 90, sala sesji.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Oferta wspólna (np. konsorcjum lub spółka cywilna): Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym: 1) oświadczenie, o którym mowa w części III.3. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 2) pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. 2. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia (należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy). 3) Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Zamawiający we wzorze umowy określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 5) Zamawiający we wzorze umowy określił informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |