m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-07 , 10:46:07
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Wala
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 83
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJanusz Kirejczyk
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 89 49
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalkancelaria urzędu
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. „Neon W na placu Wilsona” realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pod nazwą „Neon W na placu Wilsona” realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego. I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: etap I 1. dwóch koncepcji wraz z wizualizacją, 2. projektu wykonawczego małej architektury, 3. udział w prezentacji wstępnego projektu przed złożeniem do uzgodnień, 4. projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, 5. przedmiarów robót, 6. kosztorysów inwestorskich, 7. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. etap II 8. pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją projektów – przewiduje się 2 pobyty na budowie w 2018r. II. Charakterystyka obiektu: Neon na placu Wilsona z literą „W” ma symbolizować patrona placu. Zlokalizowany będzie na działce nr 255 z obrębu 7-01-11 widoczny przy dojeździe do placu ulicą Krasińskiego od strony Wisły. Neon powinien wyróżniać się atrakcyjną formą przestrzenną. Średnica rur neonowych i ich barwa powinna byś tak dobrana by neon był widoczny z dużej odległości. Sugeruje się by neon posiadał wymiary 3m x 3m, wykonany z rur neonowych z podkładem literowym z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, posadowiony na konstrukcji wsporczej. Zasilanie w energię elektryczną należy zaprojektować dwuwariantowo. : • zasilanie tymczasowe z istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego /zgoda ZDM nr ZDM-TSO-O.7044.2031.2017.PPR z dnia 19.12.2017 roku/; • zasilanie docelowe z sieci dystrybutora energii elektrycznej np. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. III. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający oczekuje sporządzenia dokumentacji w zakresie pozwalającym na zgłoszenie wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. 3. Podane w opisie przedmiotu zamówienia informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. Dokumentacja projektowa winna posiadać niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli okażą się konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Projekt powinien posiadać uzgodnienie Stołecznego Konserwatora Zabytków, Zarządu Dróg Miejskich oraz Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Urzędu m. st. Warszawy. IV. Uwagi: • Obszar objęty przedmiotem zamówienia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Otoczenie ulicy Słowackiego”; • Projekty należy wykonać na zaktualizowanej mapie do celów projektowych; • Forma i standard wykończenia oraz zastosowanych urządzeń powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte materiały wykończeniowe i urządzenia powinny cechować się dużą trwałością użytkową i dużymi walorami estetycznymi przy uwzględnieniu racjonalności ekonomicznej; • Projekty budowlane i wykonawcze nie powinny zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych, w szczególnych przypadkach wskazane z nazwy materiały (wyroby) będą służyły jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych; • Dokumentacja projektowa powinna zawierać rozwiązania energooszczędne. V. Dokumentacja winna zawierać: 1. Projekt budowlany i wykonawczy wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zm.) sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych. 2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129 j.t.). 3. Przedmiar robót zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej. 4. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 13 744,60 zł netto.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-11
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU:
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
II INNE DOKUMENTY
- pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin wykonania dokumentacji projektowej (etap Ia)40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-16
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zoliborz.org.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-16 godzina 09:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-16, 10:00, Urząd Dzielnicy Żoliborz, Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pok. 328
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |