m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-07 , 12:23:53
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
- adresSenatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 312-44-40
- faks(0-22) 312-44-90
- e-mailszrm@szrm.pl
- adres internetowyhttp://www.szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Wicik
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
- telefon(0-22) 3124475
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDorota Czerwińska
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal48
- telefon(0-22)3124525
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce (demontażu) elementów wtórnych w budynku przy ul Targowej 80; Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 83/4 z obrębu 4-13-06, która zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ przy ul. Targowej 80. Na działce tej oprócz budynku, w którym mają zostać wykonane rozbiórki elementów wtórnych zlokalizowane są inne budynki nieobjęte zadaniem inwestycyjnym oraz oficyna przy ul. Inżynierskiej 3, w której ma zostać wykonane tymczasowe zadaszenie oraz prace zabezpieczające okna i zachowany strop nad piwnicą. Charakterystyczne parametry: - pow. zabudowy budynku: 377,9 m2, - pow. całkowita budynku: 3.023,2 m2, - pow. użytkowa budynku: 2.527,21 m2, - liczba kondygnacji w budynku: 8 (7 nadziemnych i poddasze + 1 podziemna), - wysokość budynku: 30,65 m powyżej poziomu przyległego gruntu + 1.83 m poniżej terenu, - kubatura budynku: 10942,5 m3, - powierzchnia terenu, wchodzącego w zakres opracowania: = pow. zabudowy, tj. 377,9 m2, - dach dwuspadowy. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nazwą: Składy Towarzystwa Akcyjnego A. Wróblewski i S-ka – Budynek (IV) przy ul. Inżynierskiej 3. Szacuje się, że obiekt powstał w latach 1885-1910 i został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji z dnia 02.12.1982 r. pod numerem ewidencyjnym 1206. W rejestrze i ewidencji obiekt funkcjonuje pod adresem ul. Inżynierska 3, natomiast w Urzędzie Miasta pod adresem ul. Targowa 80. W ramach planowanych prac rozbiórkowych przewiduje się roboty wyłącznie we wnętrzu budynku, polegające na: - usunięciu (demontażu) wszystkich wtórnych ścianek działowych wykonanych z płyt g-k, - usunięciu (demontażu) wtórnych elementów wyposażenia (meble, ceramika łazienkowa itp.), - usunięciu (demontażu) wtórnych sufitów rastrowych oraz sufitów z płyt g-k, - usunięciu (demontażu) wtórnych warstw posadzkowych z płyt wiórowych oraz wykładzin syntetycznych, - usunięciu (demontażu) wtórnych warstw sufitowych wykonanych z płyt wiórowo- cementowych „suprema”, - usunięciu wtórnych kabli elektrycznych oraz teletechnicznych poprowadzonych w ścianach działowych z płyt g-k i z przestrzeni między sufitami rastrowymi oraz z płyt g-k. 2) Wykonanie tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3. Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 83/4 z obrębu 4-13-06, która zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ przy ul. Inżynierskiej 3. Na działce tej oprócz oficyny, w której mają zostać wykonane tymczasowe zadaszenie oraz prace zabezpieczające okna i zachowany strop nad piwnicą zlokalizowane są inne budynki nieobjęte zadaniem inwestycyjnym oraz budynek przy ul. Targowej 80, w którym mają zostać wykonane rozbiórki elementów wtórnych. Charakterystyczne parametry: - pow. zabudowy budynku: 322,0 m2, - wysokość budynku (istniejących ścian): 8,60 m powyżej poziomu przyległego gruntu + 1.83 m poniżej terenu, - powierzchnia terenu, wchodzącego w zakres opracowania: = pow. zabudowy, tj. 322,0 m2, Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy. W ramach planowanych prac przewiduje się roboty budowlane, polegające na: - wzmocnieniu konstrukcji stropu nad piwnicą, - zabezpieczeniu ścian i stropu przed wpływem czynników atmosferycznych, tj.: wykonanie tymczasowego zadaszenia, zabezpieczenie uszkodzonych sklepień stropu nad piwnicą, zabezpieczenie otworów w ścianach zewnętrznych, - wykonanie orynnowania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt budowlano – wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) w zakresie rozbiórek (demontażu) elementów wtórnych, zniszczonych w czasie zalania w zabytkowym budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 80 w Warszawie; 2) Projekt budowlano – wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) w zakresie wykonania tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie; 3) Decyzja Nr 183/2017 z dnia 6 października 2017 r.; 4) Decyzja Nr 206/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.; 5) Decyzja Nr 1567N/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r.; 6) Decyzja Nr W/165/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) osób wykonujących roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez murarza, blacharza, dekarza, (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy); b) osób wykonujących roboty elektryczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); c) osób wykonujących roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Termin wykonania zamówienia: - rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy - zakończenie – w terminie nie krótszym niż 3 miesiące licząc do dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.10.00.00-8
45.11.00.00-1
45.11.13.00-1
45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania5 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a) posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku wpisanym do rejestru zabytków, o wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł. (słownie złotych: czterysta tysięcy)** brutto, b) posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 2500 m2, wpisanego do rejestru zabytków, 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych1) wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury; b) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) pkt 1): * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. roboty budowlanej muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) pkt 2): Przez „zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące działem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdz. XVIII ust.1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXV SIWZ – w formie papierowej.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych - w szczególności w § 12 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 pkt 1) i 2), powinny być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres rękojmi10 %
Termin wykonania zamówienia30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-23 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-23, 12:00, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w sali konferencyjnej (pok. Nr 12)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |