m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-07 , 13:41:27
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53 37 830
- faks(0-22)
- e-mail a.tkaczyk@bemowo.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.dbfobemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Bednarska
- adresDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal140
- telefon(0-22) 5337917
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Bednarska
- adresDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal140
- telefon(0-22) 5337917
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal140
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal140
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Dostawa artykułów biurowych dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st .Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Szczegółowy wykaz asortymentu artykułów biurowych znajduje się w załącznikach nr 2.1 – 2. 33 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawzgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy
Główny przedmiot (CPV)30.19.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy artykułów biurowych o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każda.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena55 %
termin realizacji zamówienia25 %
upust od zakupów poza umową20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.dbfobemowo.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-23 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-23, 10:00, DBFO Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, Warszawa, sekretariat
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |