m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-07 , 15:07:30
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Płonka
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 71
- emaila.plonka@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAneta Płonka
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 71
- emaila.plonka@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101 bud. 3C
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101 bud. 3C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Naprawa rewizyjna silników trakcyjnych do pojazdów typu Metropolis 98B
Opis zamówienia
3.1 Przedmiotem Zamówienia jest „naprawa rewizyjna silników trakcyjnych do pojazdów typu Metropolis 98B”. Zamówienie obejmuje naprawę silników trakcyjnych 4EXA 2130 produkcji ALSTOM TRANSPORT S.A. Ornans (France) oraz typu STDa 280-4B produkcji Zakładu Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. zastosowanego w pojazdach typu Metropolis 98B w Metrze Warszawski Sp. z o.o. Podstawowe dane techniczne silnika trakcyjnego zawarte są w Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP.
3.2 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamówieniem opcjonalnym objęta jest naprawa maksymalnie 10 sztuk silników oraz prace opcjonalne wyszczególnione w pkt.2.2 Specyfikacji Technicznej. Podczas realizacji zamówienia, Zamawiający nie ma obowiązku korzystania z prawa opcji. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z powyższego prawa, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
3.3 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat ISO w zakresie obejmującym naprawy silników trakcyjnych.
3.4 Łączny zakres zamówienia obejmuje:
a) Zamówienie podstawowe – naprawa 45 silników trakcyjnych
b) Zamówienie opcjonalne – naprawa do 10 silników trakcyjnych oraz prace wyszczególnione w pkt 2.1 Specyfikacji Technicznej.
3.5 Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Specyfikacji Technicznej, oraz w załącznikach do Specyfikacji Technicznej.
3.6 Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
a) Specyfikacją Techniczną wraz z załącznikami (zał. nr 1 do SIWP),
b) Wzorem Umowy (zał. nr 6 do SIWP)
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawusługi będą wykonywane poza terenem Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt.14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 d (podstawa prawna art.133 ust.4 ustawy Pzp).
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
A) w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na naprawie rewizyjnej silników trakcyjnych asynchronicznych stosowanych w taborze kolejowym, o mocach znamionowych, co najmniej 150kW, w ilościach , minimum 60 sztuk.
B) w momencie realizacji zamówienia będzie dysponował poniższymi urządzeniami:
 urządzenie wysokociśnieniowe do mycia maszyn elektrycznych środkami wypierającymi wilgoć,
 urządzenie do suszenia maszyn elektrycznych,
 urządzenie do impregnacji uzwojeń metodą próżniowo-ciśnieniową VPI,
 urządzenie hydrauliczne z oprzyrządowaniem do montażu i demontażu wirnika, deflektorów, zespołu tarczy końcowej,
 urządzenie do kontroli luzu łożysk,
 urządzenie komputerowe do wyważania wirników,
 urządzenie hydrauliczne do zakładania i zdejmowania połówki sprzęgła z wału silnika,
 odpowiednią stację prób ruchowo – obciążeniowych do badania silników asynchronicznych.
5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) formularz cenowy (zał. nr 2A do SIWP)
2) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP)
5.3 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.4 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24. ust. 1 i ust. 5 pkt 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 5.2 ppkt 2).
5.6 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3. SIWP nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.2. SIWP lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2. SIWP.
5.8 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
5.9 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia , zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) Wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP) w Części II, każdy z Wykonawców składa oddzielnie i dołącza do wspólnej oferty.
6) Warunki udziału w postępowaniu, opisane w pkt. 5.1.2 SIWP, muszą spełnić wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.10 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2168 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.11 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena94 %
Przedłużenie okresu gwarancji 6 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-15 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-15, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o. (M.W.), 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5 Biuro Zamówień Publicznych bud C pok 101C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |