m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-07 , 15:17:41
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresBurdzińskiego 7, 03-480 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 277 46 00
- faks22 277 46 02
- adres internetowyhttp://www.zptp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Damian Bednarek
- adresZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal33
- telefon22 277 46 06
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJan Szymaniak
- adresZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal41
- telefon22 277 46 13
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal32
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal32
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie kontroli placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku oraz wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kontroli placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku oraz wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.
Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ dla części 1 oraz załącznik nr 9 do SIWZ dla części 2
1) Część 1 Wykonywanie kontroli placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku
Kontrola przez oględziny placów zabaw i psiego parku (raz w tygodniu)
Kontrola funkcjonalna placów zabaw i psiego parku (raz na kwartał)
Kontrola podstawowa placów zabaw (raz na rok)
2) Część 2 Wykonywanie wymiany piasku w piaskownicach i polach piaskowych
Dwukrotna wymiana piasku w piaskownicach zgonie z wykazem
Jednorazowa wymiana piasku w polach piaskowych zgodnie z wykazem
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Praga Północ m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)50.87.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wykonywanie kontroli placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku1000,00
2Wykonywanie wymiany piasku w piaskownicach i polach piaskowych1000,00
Razem 2000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

B. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:


Dla części 1 Wykonywanie kontroli placów zabaw, siłowni plenerowych i psiego parku:
a) Dysponują minimum jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniąca funkcję kierownika robót
b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi na kwotę nie mniejszą niż 35 000,00 zł brutto każda w zakresie zamówienia, tj. w zakresie przeglądów placów zabaw i obiektów rekreacyjnych m.in. przeglądy regularne, funkcjonalne i podstawowe placów zabaw

Dla części 2 Wykonywanie wymiany piasku w piaskownicach i polach piaskowych:
a) dysponują minimum:
a1. jednym (1 szt.) - samochodem samowyładowczym o ładowności od 3,5 tony do 5 ton,
a2. jednym (1 szt.) - samochodem dostawczym
b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi na kwotę nie mniejszą niż 35 000,00 zł każda w zakresie zamówienia, tj. w zakresie wymiany piasku w piaskownicach i polach piaskowych.

C. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w lit . B, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą powołać się na zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że:
1…Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy;
3. W odniesieniu do warunków, o których mowa w lit. B, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

D. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zptp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-15, 11:00, Sekretariat ZPTP
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |