m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Dialog techniczny
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-07 , 16:54:45
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Centrum Komunikacji Społecznej
- adresul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 33 400
- faks(0-22) 44 33 402
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Widz
- adresCentrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 443-34-12
- emailmwidz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać dokumentyp. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioskip. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot dialogu technicznego
Przedmiot dialogu technicznego
Miasto stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej Prowadzący dialog) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (zwany dalej Dialogiem), w celu pozyskania przez Zamawiającego informacji, które mogą zostać wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie opisu rozwoju miejskiego programu lojalnościowego Karta Warszawiaka dla m.st. Warszawy” (zwane dalej Program KW) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz określenia istotnych postanowień umowy. W szczególności oczekuje się, że Dialog pozwoli na uzyskanie jak największej ilości informacji odnośnie najlepszych, najkorzystniejszych marketingowo, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań, mających służyć realizacji zamówienia publicznego.
Przedmiotem Dialogu jest rozwój Programu KW zgodnie z celami projektu strategii #Warszawa2030, a w szczególności:
a) opis rozwiązań wraz z różnymi wariantami wdrożeń w zakresie segmentacji uczestników; personalizacji; mechanizmów, zasad, modeli nagradzania; regulaminów uczestnictwa; strategii komunikacji; rozwoju wraz z systemem badania efektywności i wskaźników mierzących skuteczność oraz dopasowanie do grup docelowych;
b) analiza korzyści z perspektywy m.st. Warszawa oraz uczestników programu;
c) opis niezbędnych wymagań teleinformatycznych dla każdego z przedstawionych wariantów wdrożeń;
d) szacunkowy koszt wdrożenia i funkcjonowania dla różnych wariantów wdrożeń;
Zasady prowadzenia i zakończenia dialogu
1. Dialog będzie prowadzony w języku polskim i ma charakter jawny.
2. Zakończenie Dialogu – do osiągnięcia celu.
3. Niniejszy Dialog prowadzony będzie w oparciu o przepisy art. 31a -31d ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
4. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu określone zostały w Regulaminie dialogu technicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
III Właściwości podmiotów wnioskujących o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym
Wymagane właściwości podmiotów oraz zasady ich kwalifikacji do dialogu technicznego
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu może złożyć każdy podmiot, który wg. własnej samooceny posiada kompetencje do uczestniczenia w nim.
2. Jeżeli liczba podmiotów, które przesłały wnioski będzie większa niż 15, Prowadzący dialog dokona preselekcji i zaprosi do udziału w Dialogu nie więcej niż 15 podmiotów, których udział w Dialogu uzna za najbardziej pożądany w kontekście pozyskania informacji o jego przedmiocie.
3. Preselekcja dokonana będzie na podstawie danych o podmiotach pozyskanych przez Prowadzącego dialog z wniosków oraz ogólnie dostępnych źródeł informacji, a także korespondencji z podmiotami, jeśli korespondencja taka będzie miała miejsce.
IV Informacje administracyjne
Przewidywana liczba podmiotów, które zostaną zaproszone do udziału w dialogu
Warunki uzyskania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialoguFormularz można odebrać do dnia 2018-02-16
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=58913
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialoguWnioski należy składać do dnia 2018-02-16 godzina 16:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
V Inne informacje
Projekt/program
1. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w Dialogu proszone są o przesłanie w terminie do 16 lutego 2018 r., godz. 16:00, na adres mwidz@um.warszawa.pl i gpiatkowski@um.warszawa.pl (wysyłać na wszystkie adresy e-mail) wypełnionego Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1.
2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579).


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |