m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-08 , 08:12:31
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1
- adresZawiszy 13, 01-167 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 631-08-23
- faks(0-22) 631-08-23
- e-mailppp6@edu.um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zppp1.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Kopycińska
- adresZespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1, Zawiszy 13, 01-167 Warszawa
- lokalpokój kier.godpodarczego
- telefon(0-22) 631 08 23
- emailppp6@edu.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Kopycińska
- adresZespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1, Zawiszy 13, 01-167 Warszawa
- lokalpokój kier.godpodarczego
- telefon(0-22) 631 08 23
- emailppp6@edu.um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1, Zawiszy 13, 01-167 Warszawa
- lokalpokój kier.godpodarczego
Adres, na który należy przesyłać ofertyZespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1, Zawiszy 13, 01-167 Warszawa
- lokalpokój kier.godpodarczego
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Rewitalizacja terenu zieleni Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenu zielonego przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w Warszawie zgodnie z zakresem i wymogami określonymi w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Zawiszy 13 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.11.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium18000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
a) wymagania w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 600.000,00 zł. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600.000,00 zł;
b) wymagania w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zrealizowali, min. 5 (pięć) robót budowlanych* o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i złożonością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. obejmujące każdorazowo budowę lub remont lub modernizację placów zabaw wraz z nowymi nawierzchniami i terenami zielonymi oraz elementami małej architektury lub rewitalizację parków publicznych wraz z montażem elementów małej architektury oraz potwierdzą to dokumentami wskazującymi, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużenie okresu gwarancji 30 %
Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zppp1.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-22 godzina 08:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-22, 08:45, ul. Zawiszy 13, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |