m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-08 , 15:20:07
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Borkowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-18
- emailaborkowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w formie koktajlu, podczas cyklicznych uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie w 2018 r., każdorazowo dla około 150 osób, odbywających się najczęściej: w blokach po 2 uroczystości, w Pałacu Ślubów przy Placu Zamkowym 6 w Warszawie lub w innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy każdorazowo wskazywanej przez Zamawiającego.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych w formie koktajlu, podczas cyklicznych uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie w 2018 r., każdorazowo dla około 150 osób, odbywających się najczęściej:
w blokach po 2 uroczystości, w Pałacu Ślubów przy Placu Zamkowym 6 w Warszawie lub w innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy każdorazowo wskazywanej przez Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 94.816,00 zł brutto.

4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę następujące osoby:
a) co najmniej 3 kucharzy wykonujących czynności przygotowania posiłków zimnych,
b) co najmniej 2 kierowców wykonujących czynności związane z dowozem posiłków;
c) koordynatora wykonującego czynności dot. ustalenia logistyki zamówienia, w tym:
- omówienie szczegółów z Zamawiającym,
- ustalenie szczegółów wykonawczych z kuchnią,
- umówienie transportu cateringu;

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)55.30.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 3 SIWZ.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 2 SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
2.1. posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej - zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2.2. wykażą, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali minimum 1 usługę (umowę), obejmującą okres co najmniej 6 miesięcy dla jednego Zamawiającego, polegającą na sukcesywnym świadczeniu usług cateringowych, a w ramach umowy co najmniej 10 razy przygotowano, dostarczono i podano posiłek dla co najmniej 150 osób.

(Zamawiający dopuszcza wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku sukcesywne świadczenie usług cateringowych musi być już realizowane przez minimum 6 miesięcy oraz musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w pkt 2.2.)

2.3. wykażą, że w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na przygotowaniu, dostarczaniu i podawaniu posiłków dla minimum 300 osób. Każda z usług musi być świadczona dla innego Zamawiającego.
2.4. wykażą, że dysponują:
a) co najmniej 3 kucharzami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, z których każdy posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie kucharza, którzy będą wykonywać czynności przygotowania posiłków zimnych,
b) co najmniej 2 kierowcami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, z których każdy posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zawodzie kierowcy, którzy będą wykonywać czynności związane z dowozem posiłków;
c) Koordynatorem, zatrudnionym na umowę o pracę, który będzie dostępny dla Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu m.st. Warszawy tj. 8.00 – 16.00 oraz będzie wykonywał czynności dot. ustalenia logistyki zamówienia, w tym:
• omówienie szczegółów z Zamawiającym,
• ustalenie szczegółów wykonawczych z kuchnią,
• umówienie transportu cateringu;

3. Informacje dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania:
3.1.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3.1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3.1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1.2.;
3.1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3.1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3.1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3.1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3.1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
3.1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3.1.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
3.1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.1.12. w szczególności Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie spełnił w stopniu znacznym wymogów sanitarnych tj. nie przestrzegał przepisów prawnych w zakresie przechowywania
i przygotowywania artykułów spożywczych oraz nie świadczył usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych i u którego w efekcie przeprowadzonych kontroli przez stację sanitarno - epidemiologiczną stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno - higienicznej i technicznej oraz w zakresie stosowania procedury GHP/GMP opartej na zasadach systemu HACCP, co Zamawiający będzie mógł wykazać.
3.2. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
4.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) wypełnionego Formularza cenowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
c) wykazu usług dla kryterium oceny ofert „doświadczenie Wykonawcy” – o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;
d) dokumentów, o których mowa w pkt 4.2. i 4.3. SIWZ;

4.2. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnieniem warunku musi wykazać się każdy z wykonawców.
c) wykaz wykonanych usług (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług), na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 2.2. SIWZ, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;
d) wykaz wykonanych usług, na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 2.3. SIWZ, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;
e) dowody potwierdzające, że usługi, o których mowa w pkt 2.2. i 2.3. SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
• w przypadku, gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów;
• w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykaz, referencje lub oświadczenia złożone przez Wykonawcę będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie oraz o potwierdzenie należytego wykonania/wykonywania danej usługi.

f) wykaz osób, na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 2.4. SIWZ o treści zgodnej
z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;

g) oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

4. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu
Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający,
że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

5. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami Sekcji III ogłoszenia oraz SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena85 %
Doświadczenie Wykonawcy 15 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-02-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=58922
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-02-14 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-02-14, 12:00, Biuro Zamówień Publicznych przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, III piętro, sala nr 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |