m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-08 , 13:23:43
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczna Estrada
- adresMarszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849 32 86
- faks(0-22) 849 32 86
- e-mailestrada@estrada.com.pl
- adres internetowyhttp://www.estrada.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marek Will
- adresStołeczna Estrada, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
- lokalbrak
- telefon(0-22)8493286
- emailmarek.will@estrada.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Wojtkowiak
- adresStołeczna Estrada, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
- lokalbrak
- telefon(0-22)8493286
- emailanna.wojtkowiak@estrada.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Montaż, demontaż, transport, konserwacja w sezonie, serwis po sezonie, magazynowanie instalacji świetlnej „Zimowej Iluminacji” do pokazów „ światło- dźwięk” wykorzystywanej w Multimedialnym Parku Fontann (w niecce głównej fontanny) przy Skwerze Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie luty 2018 – luty 2020

Opis zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia

Montaż, demontaż, transport, konserwacja w sezonie, serwis po sezonie, magazynowanie instalacji świetlnej „Zimowej Iluminacji” do pokazów „ światło- dźwięk” wykorzystywanej w Multimedialnym Parku Fontann (w niecce głównej fontanny) przy Skwerze Dywizji Pancernej WP
w Warszawie w okresie luty 2018 – luty 2020


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


1. Zakres czynności/ harmonogram:

a) sezon 2018/2019
- demontaż i transport instalacji do 28.02.2018
- posezonowy serwis instalacji
- magazynowanie instalacji
- transport i montaż instalacji zgodnie ze schematem konstrukcji do 7.12.2018
- uruchomienie instalacji od 8.12.2018
- serwis i dozór instalacji w trakcie ekspozycji do 15.02.2019
- demontaż i transport instalacji,
- posezonowy serwis instalacji,
- magazynowanie instalacji do czasu kolejnego montażu instalacji
- ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji instalacji i magazynowania,


b) sezon 2019/2020
- transport i montaż instalacji zgodnie ze schematem konstrukcji do 6.12.2019
- uruchomienie instalacji od 8.12.2018
- serwis i dozór instalacji w trakcie ekspozycji do 15.02.2020
- demontaż i transport instalacji,
- ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji instalacji
- utylizacja

2 Wykaz elementów instalacji podlegających ekspozycji, transportowi, montażowi, demontażowi, serwisowi, magazynowaniu, ubezpieczeniu:

Element Wymiary Ilość m3 (netto)
Podstawy 0,5x1,4x2 80 118
Rury RGB od 2m do 9m 92szt. 18
Płotki moduły 3m 204mb 26
Łuki 4,6X3,4 szt 10 4,6x2,9 szt 13 4,6x2,2 szt 7 20 30
Przewody kpl 1 5
Rozdzielnice duże 4 2
średnie 5 2
LOR 6 3

3. Transport, montaż i demontaż dekoracji
Gotowość specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku dekoracji.
W tym posiadanie specjalistycznych regałów do transportu i magazynowania elementów fontanny (instalacji) z zamontowanym systemem iluminacji.

Termin gotowości do funkcjonowania ekspozycji iluminacji Zamawiający wyznacza na 30 listopada w każdym sezonie ekspozycji.
Zamawiający każdorazowo z minimum 14 dniowych wyprzedzeniem wyznacza termin montażu, inauguracji, demontażu instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu technicznego odpowiadającego za sprawne uruchomienie całości dekoracji podczas uroczystej inauguracji. Wykonawca zapewni synchroniczne uruchomienie instalacji wraz z oświetleniem Traktu Królewskiego. Wykonawca użyje techniki montażu zapewniające bezpieczną eksploatację podczas sezonu.
Wykonawca podłączy instalację do istniejącego systemu nagłośnienia i wykona próby dźwięku oraz uzyska akceptację Zamawiającego.


4. Posezonowy serwis instalacji,
Posiadanie zaplecza magazynowo technicznego do wysuszenia, konserwacji, czyszczenia instalacji. Dysponowanie elementami składowymi potrzebnymi do naprawy i uzupełniania instalacji (kompatybilne oświetlenie LED).Przez cały okres ekspozycji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanów magazynowych elementów składowych instalacji, umożliwiających jej bieżące naprawy i konserwację.

- mycie i suszenie instalacji,
- sprawdzenie, przegląd, zabezpieczenie połączeń elektrycznych przed korozją,
- ewentualna wymiany uszkodzonych elementów instalacji,
- sprawdzenie systemu sterowania i dźwięku instalacji,
- ew. przeprogramowanie systemu sterowania instalacją na podstawie przekazanego przez Zamawiającego programu do sterowania instalacją (grupa programów led pixel edition oraz protokół SPI).

5. Konserwacja i ubezpieczenie instalacji w trakcie ekspozycji,
Nadzór i monitorowanie systemu sterowania instalacją.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy. Łączność poprzez 2. numery telefonii komórkowej i pocztę elektroniczną. Na zgłoszenia przekazywane poprzez Zamawiającego drogą elektroniczną należy po realizacji naprawy przekazać odpowiedź na adres poczty elektronicznej: anna.wojtkowiak@estrada.com.pl. Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin.
Gotowość sprzętu do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w dekoracji.
Ubezpieczenie instalacji na czas ekspozycji na wartość 1 000 000 zł brutto.

6. Magazynowanie
Dysponowanie suchym, zabezpieczonym magazynem o sugerowanej pow. min 300 m2 z podjazdem dla samochodów 20T. i rampą rozładunkową. Sugerowana wielkość furty wjazdowej min. 3m x 4m.
Okres dostępności przez Zmawiającego magazynu 12 m-cy.
Ubezpieczenie magazynowanej instalacji na wartość 1 000 000 zł brutto


7. Posiadania przez Wykonawcę polisy OC na kwotę co najmniej 2 000 000 zł.

8. Zasoby

Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do konserwacji instalacji:
Zespołem min. 2 elektryków: Kwalifikacje /dot. każdej osoby/: osoby posiadają kwalifikacje i uprawnienia elektryczne:
Świadectwo kwalifikacyjne typu „D” i „E”, Grupa I w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828);

Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do serwisu instalacji (zarządzania i programowania systemu sterowania instalacją).
1 specjalistą: Osoba, ze znajomością systemów sterowania pokazami światło - dźwięk, która
w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto każda, polegających na zaprojektowaniu oraz nadzorze nad realizacją systemu pokazów światło-dźwięk (znajomość grupy programów led pixel editor oraz protokołu SPI).


Teren podległy administracyjnie Zamawiającemu, na którym Wykonawca wykonywać będzie przedmiotową dostawę określa załącznik nr 10 do SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy.


Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zaleca się wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji zamówienia przedstawia punkt 7.1 a), b)
Zamówienie musi być potwierdzone końcowym odbiorem zamawiającego.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSkwer I Dywizji Pancernej w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)31.53.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV)
45.31.61.00-6
50.23.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-02-28, data zakończenia: 2020-02-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
2.1. posiadania wiedzy i doświadczenia
a) montował, demontował, serwisował, przechowywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert podobną instalację o wartości usługi min. 100.000 zł. netto/rocznie oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
2.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia:
Musi posiadać zaplecze magazynowo techniczne do przechowywania, bieżącej naprawy, konserwacji i czyszczenia dekoracji. Wykonawca musi posiadać zabezpieczone stany magazynowe materiału świetlnego oraz elementów systemów sterowania pokazami wykorzystanymi w realizacji potrzebnymi w przypadku naprawy instalacji
Dysponowanie narzędziami należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2.3 dysponowania osobami posiadającymi umiejętności i kwalifikacje do wykonania zamówienia:
Wykonawca dysponuje wykwalifikowanym personelem posiadającym wiedzę na temat wytworzenia, konserwacji i sterowania aranżacją świetlną i pokazami:

a) Zespołem min. 2 elektryków: Kwalifikacje /dot. każdej osoby/: osoby posiadają kwalifikacje i uprawnienia elektryczne: Świadectwo kwalifikacyjne typu „D” i „E”, Grupa I w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828);
b) 1 specjalistą zatrudnionym na pełen etat na okres stały w firmie Wykonawcy: Osoba, ze znajomością systemów sterowania pokazami światło - dźwięk, która w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto każda, polegających na zaprojektowaniu oraz nadzorze nad realizacją systemu pokazów światło-dźwięk (znajomość grupy programów led pixel editor oraz protokołu SPI).

2.4 wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:
a) osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych tj. 2014, 2015, 2016 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód z działalności minimum w ww. okresie 1 000 000 złotych (jeden milion złotych) rocznie według załączonego wzoru, który stanowią załączniki nr 7a lub nr 7b do SIWZ,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN ( dwa miliony złotych)oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.
3. Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 10 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia


Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia

1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ);
1.2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;
1.3 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodne w treści ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ),

1.4 sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7a lub do SIWZ;
1.5. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie stawianego przez Zamawiającego warunku.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ);
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- informację o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w 10.4.2 -10.4.4 składa dokument lub dokumenty zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczące tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6. Oferta wspólna (wnoszona przez konsorcja lub spółki cywilne)
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Wykonawcy-Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Wykonawcy – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców o którym mowa w pkt. Stosowne odpisy z rejestru, o których mowa w pkt. 10.4.2 SIWZ, muszą zostać dołączone do oferty przez wszystkich Wykonawców.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1.1 i 10.4.1 SIWZ, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Wykonawca-Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy – Pełnomocnika lub oświadczenie o którym mowa podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca-Pełnomocnik) - wskazane jest, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie na odrębnym formularzu.
Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców są poświadczone za zgodność z oryginałem przez tych Wykonawców, których dokumenty dotyczą.
Wypełniony formularz oferty, o którym mowa w pkt. 26.2 SIWZ, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca-Pełnomocnik) lub podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Wykonawca-Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy – Pełnomocnika.
Dokumenty wymienione w pkt. 10.4 SIWZ, muszą być załączone do oferty dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą-Pełnomocnikiem.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7. Podwykonawstwo.
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Zasady udzielania wyjaśnień SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert;
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.1.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, treść tę zamieszcza również na tej stronie.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie oraz wprowadza odpowiednie zmiany w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas montażu i demontażu20 %
Odległość (w km) magazynu od miejsca ekspozycji instalacji 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-16
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.estrada.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-16 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-16, 10:30, Stołeczna Estrada - Sekretariat
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |